In Swedish. Information om varje kod

1. Mission Koden för att läka det som hindrar dig från att se och leva din mission, ditt syfte med nuvarande liv. Vi har alla en speciell uppgift här på jorden. Andligt innebär det ett eget växande och lärande på något sätt, eftersom vi alla är i en ständig process av utveckling. Att bli förkroppsligad är möjligheten att växa andligt genom att du möter dina utmaningar och läker dina sår. Hela mänskligheten är stadd i en evolutionär utvecklingsprocess. Din mission bestäms redan innan befruktningen. Jämför dig aldrig med en annan människa för då är det lätt att du går vilse på din personliga väg. Din sanning finns i ditt hjärta. Din uppgift är att bli medveten om din mission och att leva den. En mission innefattar också personligt läkande i första hand. Upplev och se hur den Gudomliga intelligensen alltid funnits och finns i ditt liv. Denna kod öppnar upp för att få kontakt med det Gudomliga och för att få hjälp med övriga koder.

2. Karma Karman påverkar oss starkt i våra liv och är som ett kollektivt undermedvetande. De påverkar sinnet och de påverkar vår cellstruktur. Mänsklighetens karma är egentligen alla tankar och upplevelser som hänt och finns lagrade i jordens magnetiska fält. Vårt undermedvetna är präglat av släktfejder, krig, slaveri, rasism och liknande. Det är historien av det negativa undermedvetna i form av skadliga övertygelser styr våra liv ända till vi omvärderat.

3. Konception
Konception innefattar perioden från att föräldrarna beslutar sig för att skaffa barn fram till andra fostermånaden. Detta är en känslig period för hur vi kommer uppleva oss själva här på jorden. Huruvida vi var planerade och efterlängtade. Om vi var välkomna som vi är eller om det ställdes förväntningar på kön, framtida profession m.m. Ett foster är medvetet om föräldrarnas inställning till fostret, syskon och andra. Även konflikter, tankar, spänningar och oro hos mamman kan stressa fostret. På ett högre plan väljer vi våra föräldrar.

4. Fosterliv
Denna kod representerar nästan hela fosterperioden. Från andra fostermånaden fram till födelsen och är mycket viktig att läka. Många har upplevat mer eller mindre stress som foster. Ett foster känner och upplever saker som det inte kan förstå. Också missförstånd och misstolkningar kan uppstå som kvarstår i det undermedvetna som skadliga cellminnen. Stress, oro och förväntningar om kön till exempel påverkar fostret negativt. Likaså om man inte varit planerad (även om det alltid finns en andlig plan) Alkohol, droger och andra gifter som modern får in i sin kropp påverkar fostret starkt och kan skapa senare flyktbeteende och känslor av att ständigt känna sig hotad till livet och att inte kunna komma undan hot.

5. Födelse
Den fysiska kroppen är det vi vanligtvis betraktar som oss själva, tillsammans med våra känslor och tankar. Obalanser når sist till den fysiska kroppen och det är därför man med alternativmedicinska metoder kan hitta obalanser som man inom skolmedicin ännu inte kan identifiera.
I och med födelsen börjar resan som upplevs som separation och avvisning från modern. Födelsen är mycket påfrestande för ett foster, men ger också ett driv att senare klara av saker. Födelsen är livets första stora utmaning. Stundtals kämpar man, stundtals ger man upp. Komplikationer kan uppkomma som navelsträngen runt halsen, syrebrist och andra oroligheter runt omkring som också lämna negativa spår.

6. De sex första timmarna
Genom våra sinnen (inte att förväxlas med Sinnet – mindet, intellektet, tankarna) upplever vi omvärlden och oss själva. De första sinnesintrycken är mycket viktiga då de kommer att fungera som referens för fortsatt tolkning av vår omgivning och av livet på jorden. Vilka kommentarer fick du, hur blev du berörd, hur upplevde du det första ljuset och vilka ljud möttes du? Vad hände de första sex timmarna i ditt liv? Blev du bortförd från dina föräldrar? Vilka stressfaktorer påverkade just dig?

7. Fruktan-paralysreflexen
Den här koden är till för att hjälpa Fruktan-paralysreflexen att integreras och därmed släppa greppet om skräckfyllda upplevelser från fosterliv eller tidigare liv. FPR är en primitiv spädbarnsreflex som uppkommer i femte fosterveckan. Den skall sedan integreras i 12:e fosterveckan. Om den kvarstår kan den ge mentala blockeringar och hämningar som till exempel talsvårigheter av olika grad. Den kan ge starka paralysreaktioner i akuta livshotande situationer, eller situationer som kroppen tolkar som livshotande. Den behöver inte ses och förstås av andra som något ”fel” utan kan räcka med en egen känsla av att man inte får orden ur munnen. En ointegrerad reflex ger nackspänningar och spänningar i psoasmuskeln. Har man reflexen så ligger den också till hinder för att integrera andra spädbarnsreflexer.

8. Skam
Skam är förmodligen den största orsaken till att vi håller oss tillbaka i livet. Ett vanligt uttryck är, speciellt bland ungdomar att något är skämmigt. Skammen gör oss blyga och generade. Skammen gör att vi undviker både roliga och utmanande upplevelser i livet, den kan hindra oss från att växa som individer. Skammen är oerhört jobbig att känna och bejaka och de flesta gör därför omedvetet vad som helst för att slippa uppleva den. Skammen handlar om vår självkänsla över rätten att leva, ta plats, sticka ut, säga ifrån eller lysa av glädje. Skam är en stark orsak till drogberoende, andra självskadebeteenden och missbruk på grund av att skam känner man över den man är. När vi skrattar åt andras misstag eller tillkortakommanden beror det på vår egen skam. Skammen leder till känslor av självförakt och självhat och det är det som känns så jobbigt att möta när man bejakar skammen.  Skammen uppkommer hos oss som barn när omgivningen kränker, kritiserar, förminskar, begränsar och överskrider gränser.

Det är bemötandet hos vuxna som formar barn till att ljuga och manipulera. Vuxna förmanar för att barn skall förändra sitt beteende. Men om de inte kan kontrollera sig blir följden istället lögner och bortförklaringar för att försöka undgå bestraffning. Var sann, utmana din skam och du blir en betydligt friare människa. Skam och skuld är ett vanligt vapen när någon vill manipulera för att få sin vilja igenom. Exempel på en skamlös människa, om än påhittad, är Pippi Långstrump. Pippi är skamlös, hon pratar och reagerar sant i nuet och är totalt ohämmad i sin ärlighet, men aldrig elak, inte ens när hon sätter gränser. Det är vår skam som får oss att tänka och känna att någon är ouppfostrad eftersom fostran dessvärre oftast är att styra människors beteenden i en viss riktning. Det avskärmar oss från oss själva och villkorslös kärlek, genom att fokusera på vilket intryck vi gör på andra, istället för att mötas i hjärtat. När du läkt din skam kan du lättare umgås med människor utan att ta illa vid dig. Bara se att deras projektioner handlar om dem själva.

9. Spädbarnet, 7 tim. – 18 månaderDenna period är viktig för den fysiska utvecklingen av kroppens motorik. Det är den period då de flesta spädbarnsreflexer integreras och andra reflexer utvecklas, som till exempel gångreflexen. Ett spädbarn behöver träna för sig själv på golvet varje dag. Det sker reflexmässigt med upprepande av rörelser. Att vagga barn bidrar till en god integrering.

Energimässigt är barnet på ett andligt plan medveten om vad som händer i familjen. Barn är väldigt känsliga för energier och energiförändringar. Barn känner av energier för sanning, lögn, närvaro, frånvaro och rädsla. Förr trodde man att barn var mindre känsliga än vuxna. På sätt och vis kan man säga att det är precis tvärt om. De har inte hunnit lära sig stänga av och skydda sig från negativa energier. De lever med öppet sinne och ett outvecklat nervsystem, samtidigt som de är i ett underläge på grund av sitt beroende för fysisk överlevnad.

10. Tidig barndom, 19 månader – 6 år
Denna period är också mycket viktig för att grundlägga en inre trygghet hos barnet. Barn har förmågan att misstolka sin omgivning och dra egna slutsatser när de inte förstår omgivningens negativa beteende, skuldbeläggande, skambeläggande och självskadebeteenden. Ett vanligt sätt att kränka barn är att inte respektera och acceptera deras känslor.

Barnet är mycket påverkbart för intryck och åsikter. Som förälder är det lätt att gå i fällan att vilja lära barnet så mycket intellektuellt som möjligt eller börja påverka och utforma hur vi vill att våra barn skall vara och vad de ska utbilda sig till och vad de skall arbeta med. Ur ett andligt perspektiv separerar fokusering på det intellektuella barnets kontakt med Gud, den inre vägledaren. Har du blivit bemött med bekräftelse av dina känslor och inre upplevelser eller har din omgivning manipulerat eller förnekat din sanna natur? Barn uttrycker emotioner tydligt och ljudligt men ofta till vuxnas missnöje. När barns uttryck undertrycks lagras de som spänningar i kroppen. Den smärta som inte upplevs blir en olöst laddning och är till skada. I förlängningen kan det skapa skadliga övertygelser och skadliga cellminnen.

11. Sen barndom, 7 år – 13 årTroligen finns det inte så många glömda minnen och upplevelser från denna period. Om det inte är riktigt stora trauman, för sådana kan man alltid förneka och förtränga. Denna period borde vara upptäckarens period fylld av lek, lärande och glädje. Fortfarande beskyddad och omhändertagen men tillräckligt utvecklad för att göra erfarenheter och upptäckter på egen hand.

12. SeparationUngdomsåren är tiden för frigörelse från föräldrarna. Om omgivningen, framförallt föräldrar lyckats förtrycka bejakande av känslor är risken stor att dessa vänder sig inåt i självhat och att det utvecklas ett självskadebeteende. Föräldrar som har en stark kontroll över sina barn kan exempelvis få uppleva en revolterande separationsprocess från barnet i tonåren eller senare. Det kan uttrycka sig genom att barnet exploderar i ilska och skadligt beteende eller genom avståndstagande. En del flyr geografisk och etablerar ett liv långt från sina föräldrar. Att implodera är en annan reaktion av att ha varit kontrollerad av omgivningen. Det sker genom att man upplever sig själv som ett offer. Uppgivenhet med självömkan och kanske söker sig till skadliga relationer som bekräftar de skadliga föreställningar man har om sig själv.

13. Pengar och välstånd
Välstånd är mer än enbart pengar. Pengar är dock ofta upphov till starka känslor på grund av att vi är så beroende av pengar för att uppfylla många av våra behov och önskningar. Pengar används också inom många kulturer som mått på människovärdet och är ytterligare en anledning till att de flesta vill ha mycket pengar. Men känslor kan inte köpas för pengar, däremot kan känslor för pengar antingen dra dem till sig eller stöta bort dem. Din möjlighet att skapa välstånd är beroende av din relation till pengar och din uppfattning om dem. Ju mer du uppskattar pengar, desto större blir din dragningskraft. Din glädje och tacksamhet för pengar är avgörande. Om den kommer sig av rädsla, ilska eller att du vill bevisa något så kommer pengar inte att ge dig livsglädje.  Agera istället utifrån kärlek och glädje och pengarna kommer också hjälpa dig skapa mer av det. Relationen till pengar är också associerad med din relation till din pappa. Ju mer du uppskattar pangar, desto mer drar du dem till dig. Läk relationen till din far med hjälp av koderna. Se också om du har idéer kring att pengar hindrar dig från andlighet eller saknar respekt för den yttre världen, det materiella och naturen, mångfalden och jordens resurser.

14. Skuld
Känslor av skuld är precis som skam, en stark faktor för lågt självförtroende. Om vi kränker en annan människa sker ingen bestraffning från det Gudomliga, men det läggs i karma för att vi ska lära oss bli medvetna, det ingår i evolutionsprocessen. När man bär på skam eller skuld i det undermedvetna så kan den komma från kritiserande och fördömande i uppväxten eller skador man åsamkat någon annan människa i detta eller tidigare liv. Det kan också komma från kollektiva karman från krigsupplevelser, kulturella normer, religiösa normer, maktutövande eller manipulering. När barn på ett eller annat sätt inte uppfyller sin omgivnings krav och förväntningar uppstår lätt känslor av skuld. När barn blir bestraffade för sina misstag eller gör sina föräldrar missbelåtna permanentas en skuld och skam. Det skapar också förvirring, liksom allt som inte stämmer med hjärtats sanning, föräldrarna säger en sak med munnen och det egna hjärtat säger något annat. Eller när vi genom omgivningens normer och beteende får lära oss att vi är bättre eller sämre än någon annan, eller att vi är mer eller mindre värda än någon annan. Vi är alla ett i bemärkelsen att vi alla är delar av en och samma Gudomlighet och vi har alla lika värde. Vi har alla fått komma hit till jorden i en fysisk kropp för att utvecklas, förhoppningsvis genom glädje. Ur ett karmsikt perspektiv får vi tillbaka det vi gör mot andra, för att lära och förändras. För det Gudomliga finns inget rätt eller fel och därför heller ingen orsak till skuld. Alla gör vi vårt bästa utifrån den medvetenhetsnivå vi befinner oss på. Allt annat är omöjligt. Manipulering av andra genom skuldbeläggande är vanligt men ingen bör ur ett andligt perspektiv ta sig rätten att bestämma över en annan vuxen frisk människas liv, önskningar och känslor. Människor som bär på mycket känslor av skuld och skam blir lätt manipulerade genom att andra spelar på dessa. Det är ofta känslor av skuld, skam och mindervärde som gör att människor (oftast vi kvinnor) uppoffrar sig utöver vad som är hälsosamt.

15. Självskadebeteende
Den här koden kan vara riktigt tuff att göra. Se, var medveten om hur ditt beteende skadar dig själv. Var ärlig och sann. Be om hjälp att se och få kontakt med det undermedvetna. Se också hur ditt beteende skadar andra. Kontemplera över vilka beteenden du har för att fly från nuet, från kroppsupplevelser, från tankar och för att undvika att bli emotionell. De är alla ett självskadebeteende genom att det avskärmar dig från din essens och kroppsnärvaro. Har du ett beroende av något slag? Är dina tankar upptagna av nästa måltid redan när du äter, eller av efterrätten. Är du fixerad av din vikt och din kropps utseende. Tränar eller arbetar du så mycket att du inte har tid för vila, avslappning och familjeliv? Är du upptagen av sexfantasier? De är alla tecken på flykt. Är drogerna viktigare än ett socialt liv, än dina föräldrar, än dina barn? Beter du dig kränkande mot andra, se kränkningslistan. Allt detta är egentligen hinder för dig själv i din personliga utveckling att hitta hem till dig själv.

16. Tvivel
Tvivel är brist på tro och övertygelse om att allt går bra och att du är omhändertagen. Tvivel är brist på tro på livets goda för alla. Brist i tro på en större kraft. Brist i tro på livets magi och mysterier. Brist i tro att det goda också är till för dig och ditt liv.

17. SjälvkänslaSjälvkänsla handlar om hur du ser på och känner för dig själv som individ och rätten till liv, rätten till att ta din fysiska plats. Självkänsla är oberoende av vem du är och vad du gör. Älskar du dig själv och din kropp? Accepterar du dig själv och din kropp? Respekterar du dig själv och din kropp? Jag törs nästan påstå att det gäller för alla att brist i självkänsla leder till att man på ett eller annat sätt inte tar hand om sig själv på bästa sätt och inte bejakar livet till fullo. God självkänsla skapas när man som liten blir bemött med respekt, blir accepterad för den man är, blir sedd, blir lyssnad till och omhändertagen så att trygghet blir en grund att utvecklas ifrån.  Men också får gränser om man kränker en annan människa. Självförtroende däremot bygger på hur stark tro man har om att klara av saker och våga riskera att misslyckas. Båda behövs.

18. SkapandeVi kan genom övertygelse och bön skapa det vi önskar oss så länge som vi inte skadar andra. Att skada andra ger negativ karma, fler motstånd att övervinna. Koden hjälper till att läka blockeringar som hindrar dig i ditt skapande och din kreativitet.

19. Ungdom, 14 år – 30 årDenna tidsperiod är tiden för att utveckla det sociala samspelet, vilket innebär relationer till andra människor för skapande i det yttre. Denna period är höjdpunkten för social samvaro och utåtriktade verksamheter. Ungdomar är människor som är i en stark fas av sökande. Låt dig ledas av goda förebilder.

20. Medelålder, 31 år – 60 årDenna period är framförallt tiden då vi är mentalt mogna för att bilda ny familj. Det finns troligen inget som är lika utmanande som att möta och bli medveten om de provokationer som barn och partner speglar. Allt du irriterar dig på kan användas till att utveckla större medvetenhet om dina sår.

21. Mogen ålder, 61 år – 90 årVid denna ålder bör vi ha uppnått en mognad. Barnen som är våra bästa lärare i livets skola har blivit vuxna. Vi kanske rent av har fått barnbarn att glädjas åt och njuta av. Många människor har fortfarande, eller får nu en lust och ork att bidra till det kollektiva på ett eller annat sätt. Utan miljögifter och oläkt stress skulle de flesta människor ha ett friskt liv även vid denna ålder.

22. Visdom, 91 år – 120 år
Visdom kommer med åldern. Det är en kunskap som bygger på erfarenhet och går inte att läsa sig till. Den kommer inifrån. Att leva ett liv i närvaro skapar visdom. Att lära av sina erfarenheter. Att förstå att det finns större syften än de vi oftast är medvetna om. Att lita till att den Gudomliga kraften alltid är till för vårt bästa ur perspektivet att skapa en större visdom, ett högre medvetande. The Golden Age startade 21 december 2012 och sägs vara fullbordad 2035. Detta återfinns i de gamla Vediska skrifterna och Mayakalendern. Det är också vad Andliga förespråkare världen över deklarerar. Vägen dit är omvälvande och det är det vi upplever nu. Fler och fler människor kommer till inre frid och villkorslös kärlek.

23. Fullbordan, 121 – 150 årNär man passerat åren man kämpat sig igenom, åren man glatt sig över sin skapelse och åren man delat med sig av sin visdom – då kvarstår endast att bara vara! Att med hela kroppen känna samhörighet med skapelsen och samtidigt vara i full kroppsnärvaro, är hittills få förunnat.

24. Framtid
Framtid är det andliga planets mentala nivå och innehåller livsplanen för denna inkarnation och alla andra inkarnationer. Öka möjligheten att påverka din framtid. I mitten av 90-talet var jag med i en kvinnocirkel där vi arbetade med kreativitet. När vi skulle se oss själva som 80-åringar tog det stopp för mig. Jag ville inte bli så ”gammal” eftersom min skada fortfarande gjorde att jag längtade bort från livet. Läk det som hindrar dig från att tro på en ljus framtid.

25. Gudsmedvetenhet
Denna kod handlar om kontakten med existensen själv, den Gudomliga Skaparen som vi kontaktar genom närvaron i hjärtat. Den handlar om att leva efter hjärtat istället för att låta sinnet styra. Vår fria vilja är att följa Guds önskan, eftersom när vi läkt har vi full kontakt med hjärtat och vår inre Gudomliga vägledare, vi har hittat hem till källan och till oss själva. Då vill vi endast leva vår mission vilket också är förenat med Guds vilja. När du läker dig, påverkar du också andra eftersom alla trauman finns lagrade i det kollektiva Sinnet. Se hur du i olika situationer i ditt liv fått hjälp av det Gudomliga, att det alltid funnits där för dig, det stärker din tro och din kommunikation med det Gudomliga.

26. Uppvaknande
Denna kod hjälper dig att avidentifiera dig från Sinnets. Värderingar, tankar och sinnesstämning. Sinnet kan vara bra att ha när man skall lösa jordiska, praktiska och materiella problem etc. Men att tro på Sinnets negativa övertygelser och slutledningar skapar problem. Sinnet är en minnesbank för trauman. Att leva fullständigt här och nu är frid och frihet i full medvetenhet. Fri från identifikation med Sinnet och tankar ger frihet. En uppvaknad har börjat se verkligheten som den är och börjat genomskåda de emotionella filtren genom vilka vi upplever världen. Lidande är egentligen motståndet mot att uppleva verkligheten som den är. Varken religion eller andlighet har med detta att göra. Det är enbart ett neurobiologiskt fenomen och handlar om nervcellers kopplingar i hjärnan. När man är uppvaknad går det inte att blunda för sanningen längre. Ju mer vi kan avidentifiera oss från Sinnet (mindet), desto mer upplever vi livet genom våra känslosinnen och vi upplever att vi blir ett med allt, ett med livet, alla känslor är ok, alla upplevelser är ok.
Tio tecken på uppvakning enligt Oneness University
1. Sömnbrist-rastlöshet och mer energi.
2. Skakningar, krypningar m.m.
3. En berg- och dalbana av känslor.
4. Gamla mönster kommer tillbaka.
5. Kroppen förändras och man vill äta nyttigare.
6. Starkare sinnesupplevelser, smak, doft, ljud etc.
7. Mer kärlek till allt.
8. Beslut om förändring.
9. Tydligare tecken, man ser tecken tydligare. Den inre vägledningen blir starkare.
10. Synkronicitet ökar.

27. Existentiell RädslaDet finns hos de flesta människor en rädsla för att dö. Den gör att vi vill ha kontroll, den hindrar oss från att ta emot det vi får genom att saker sällan ges på det sätt vi förväntar oss. Rädsla för att dö hindrar oss egentligen från att leva fullt ut. En frustrerande paradox. Rädslan för att dö är också rädsla för att förlora allt vi vet. Därför att det vanligt att man vill lämna spår efter sig, för att bli ihågkommen, för att något skall finnas kvar. Har man en tro på evigt liv, minskar rädslan för döden.

28. ExtasExtas är ett tillstånd. En upplevelse av en enorm glädje och upprymdhet just nu, över att bara finnas till. Det är en stark kontakt med den personliga sanningen inifrån oss själva. Hela kroppen blir livfull, energisk och uttrycksfull. När du upplever extas är det kroppens sätt att visa att du gör rätt val, du är på rätt väg.

29. UpplysningUpplysning är det högsta tillståndet av medvetenhet och närvaro. Det finns flera upplysta personer på jorden idag. Upplysningen handlar om att med medvetenhet belysa det dolda med den villkorslösa Kärlekens ögon. Att bringa fram mörkret i ljuset och låta det transformeras. När vi kan göra det med oss själv kan vi se den Kärlek vi är och se det i andra. Att göra koden är ingen garanti för omedelbar upplysning. Men alla koder har sin del i ett personligt läkande vilket är grunden för en medvetandehöjning med nya perspektiv för klarsyn.

30. BefrielseBefrielsen är en del av uppvaknandet. Befrielsen är att vara befriad från Sinnets martyrskap. När man kan acceptera Sinnet som det är och inte reagera med stress på sinnets röster, tankar och känslor som sätts igång av dessa, då är du fri från identifieringen med Sinnet. Med tiden tystnar rösterna och tankarna.

31. Styrka
Den här koden är en hjälp till mod, kraft och styrka. Särskilt bra att göra vid utmaningar i livet när man känner sig kraftlös. Även denna kraftlöshet i nuet kan ha sitt ursprung i det förflutna.
Du kan återkomma till denna kod då och då för inre styrka. Dels i din egen förändringsprocess men också när du skall börja det nya liv som förändring leder till som nya utmaningar man varit rädd för men nu ändå vill, kan och vågar pröva. Kom ihåg att det kan vara en lika stor utmaning för en person att kliva upp ur sängen, som det är för en annan att bestiga Mount Everest. Möt dig själv I sanning där du är just nu. Vilka utmaningar har du. Dina framsteg kan endast jämföras med dig själv. Be om hjälp för mod, kraft och styrka när du behöver, inte när du tror att det ur andra människors perspektiv skulle vara ok att be om- och behöva hjälp.

32. MotståndDen här koden handlar om att förändra motstånd. Motstånd är en inre konflikt mot att ta emot sanningen. Det kan vara motstånd mot det positiva som att må bra. Det kan vara motstånd mot att ta emot Guds gåvor. Det kan vara motstånd mot att acceptera livet som det är. Det kan vara motstånd mot att se det förflutna som det varit. Det kan vara motstånd mot att se sig själv som man är. Det kan vara motstånd mot att vilja leva livet fullt ut. Det kan vara motstånd mot att släppa kontrollen. Det kan vara motstånd mot att vara frisk och stark. Det kan vara motstånd mot att vara ärlig, stå upp för sig själv, bejaka känslor eller något annat som tar dig längre bort från din sanning. Lös upp alla situationer, minnen och känslor som har med hot att göra. Oavsett om de skett skriftligen, muntligen, med en blick eller på annat sätt. Det är alltid din upplevelse som är sann för dig och det du behöver läka. Förnekelser och bortförklaringar från andra är irrelevanta. Din känsla och upplevelse är det som skadar dig och därför det som behöver läkas.

33. HotLös upp alla situationer, minnen och känslor som har med hot att göra. Oavsett om de skett skriftligen, muntligen, med en blick eller på annat sätt. Det är alltid din upplevelse som är sann för dig och det du behöver läka. Förnekelser och bortförklaringar från andra är irrelevanta. Din känsla och upplevelse är det som skadar dig och därför det som behöver läkas. En och samma situation upplevs olika av olika människor beroende på olika tolkning av en situation. Vi tolkar livet utifrån vårt förflutna så länge som vi identifierar oss med Sinnet.

34. LivslustLivslust är grundläggande för att uppleva glädje och skapande. Lusten till livet, lusten att göra saker, lusten att upptäcka. Lusten och nyfikenheten är själva motorn som driver livet framåt i rätt riktning och är beroende av lusten till livet. Trauman kan skada lusten till att leva. Upplevda trauman kan skapa en längtan efter att slippa ifrån livet för att livet upplevs som en plåga. Det skapar just inställningen till att livet är en ständig plåga. Det tar energi. Det förhindrar möjligheten till att uppleva glädje och lust i nuet. Det skapar en känsla av flykt. När livet upplevs som en plåga så vill man fly från det. Detta är god grund för missbruk.

35. MotivationMotivation är resultatet av Livslust och också drivkraften till skapande och görande, allt det vi kan göra med våra kroppar. Motivation kan också komma ur brister och saknad och därför skapa lusten till andlig kontakt. Lusten för att ta kontakt med det Gudomliga. Utan motivation, ingen lust, ingen utveckling, ingen förbättring. Upplever du likgiltighet rekommenderar jag denna kod. Fundera över vilken motivation som leder dig framåt i livet. Vad skulle kännas meningsfullt?

36. PassionPassion är en inre drivkraft för något man brinner för. Den som känner en stark passion för något vet med säkerhet inifrån vad som är rätt för den personen. Passion kommer ur kärlek, lust och glädje. Har du en inre drivkraft som kommer sig av avundsjuka, hämndlystnad, rädsla eller manipulation, eller som leder till att du skadar andra människor, då är du inne på fel väg. Då bör du jobba mer med läkning först av dina sår och trauman. Hämnd slår alltid tillbaka till oss själva.

37. FokusDenna kod är till för att läka sådant som tar dig bort från fokus och närvao. När man håller fokus och är närvarande får man rätt vägledning. Allt går av sig själv och man orkar mer. Tvivel är borta. Man vet vad man skall göra. Att läka alla skadade energinivåer är dock nödvändigt. Varje kod är som en pusselbit för att bli hel. Det som är ur balans behöver balanseras. Vad just du behöver vet ditt hjärta.

38. FramgångKoden är till för att lösa upp det som ligger i vägen för att ta emot framgång. Vad som är framgång är personligt. När man lever sitt syfte, sin mission är det framgångsrik. Låt dig inte styras av trender, mode, ekonomiska prognoser eller uttalanden som görs utifrån rädslor och brist på kärlek så att du tappar kontakt med Din inre vägledare. Följ Din inre vägledare i varje stund, utan att skada andra. Ibland kan det hända att den leder dig till besvärliga situationer för att utmana dig och ge erfarenheter som stärker dig för nästa steg mot dina mål.

39. ModVi kan alla behöva extra mod när vi utmanar våra rädslor, stöter på motgångar och upplever svårigheter i livet. Det kan krävas mycket mod för att läka det förflutna. Är du en obalanserad människa med starka känsloreaktioner eller inre stress, ångest, oro, fobier eller rebellisk så finns sannolikt trauman att läka. Efter att du gjort denna kod kan det hända att ytterligare sår och trauman aktiveras för läkning, använd då också vid behov tidigare koder som hjälp för djupare läkning.

40. LugnAtt ha ett inre lugn är tilltro till att allt är som det ska och att allting ordnar sig till det bästa. Att ha ett inre lugn är avsaknad av oro och brist i tilltro till att allt är som det ska. Läkningsprocessen kan vara en riktig berg- och dalbana och mycket energikrävande. Skapa en inre trygghet med hjälp av denna kod. En plattform att vila på i allt kaos. Speciellt bra för att göra om du sover dåligt. Svår insomning kan också vara kalciumbrist. Om sömnstörning är att vakna på natten och ha svårt för att somna om kan det vara brist på magnesium eller zink. Intag av mineraltillskott bör dock förekommas av en test för verifierad brist eftersom det kan vara skadligt att äta för mycket mineraler.

41. AcceptansJu mer vi kan acceptera och älska oss som vi är just nu, desto bättre kommer vi att må. Genom kontakt med det Gudomliga får vi hjälp till acceptans för den vi är och mår då bättre. Ju bättre vi mår, desto lättare får vi kontakt med vår inre Gudomlighet, kontakten med kärlekens kraft och med hjälp av den kan vi skapa livet på jorden. Ju bättre vi mår, desto vackrare och mer samspelt arbetar vi ihop med planeten jorden och hela universum. Allt är energi och attraktion. Koderna tar inte bort den vi är. Koderna reducerar trauman som förhindrar oss från att se den vi är och för att leva fullt ut den vi är. Trauman skapar stress och stress hindrar oss från att vara i nuet. Det är bara i nuet vi kan uppleva vårt sanna jag. Allt annat är antingen passerat eller ännu ej upplevt.

42. AttraktionAttraktionslagen säger att de känslor vi vibrerar i drar till sig mer av samma frekvens och därför skapar våra frekvenser vår verklighet och vår framtid. Det räcker inte med att tänka positivt, man måste också vibrera i känslan av att redan ha det man önskar sig. För att kunna vibrera i känslan behöver det undermedvetna, själva energikroppen vara med på noterna. Tankar påverkar energikroppen. Men tro och övertygelser påverkar också energikroppen. Övertygelsens kraft skapar energier av attraktion till det som vi är övertygade om. Vill vi ha ett bra liv krävs det övertygelser, d.v.s. en djup känsla och övertygelse om att vi kan, vill, får och är värda ett bra liv. Det är så vi påverkar till mirakler. Det är kraften i en bön och en önskan. Placeboeffekten är ett exempel på detta som en oförklarad positiv effekt, därför att det finns tro och hopp. Det är bevis för en positiv övertygelses inverkan till en förbättrad hälsa av behandlingar som inte är vetenskapligt undersökta. Motsatsen kallas nocebo. Noceboeffekten är övertygelsen om att man kommer dö eller skadas av något man äter som egentligen är oskadligt, men övertygelsen om det motsatta är så stark att skador kan uppnås till och med av ett sockerpiller (vetenskapligt bevisat att man kan dö av ett sockerpiller om man tror att det är ett gift). Övertygelsens kraft är oerhört stark. Både gamla och nya rädslor påverkar energin i kroppen. Kroppens energi påverkar hjärnans beslut till inre styrning av hormoner med mera.

43. ViljaHar du svårt för att ta itu med saker? Sitter du fast? Koden är till för att läka sådant som ligger i vägen för att bejaka din vilja att göra saker. Vilja hör ihop med lust. Det finns också en kod för lust. Barn styrs spontant av sin vilja att följa kroppens energi. Det går inte alltid att låta barn få sin vilja igenom. Men oftare än vi tror. Speciellt viktigt att bejaka är viljan att upptäcka och vara i stunden. Eller viljan att få nya upplevelser. De är oftast små upplevelser som är berikande. Särskilt för små barn. Stanna upp och titta på småkrypen, dofta på växterna, lyssna till fåglarna, känna på vattnet eller isen. Det är riktiga gåvor som alla kan ge sina barn och de är gratis. Det handlar endast om att vara i nuet.

44. Sexuell energiDen sexuella energin ur vilken liv skapas är också den energi som gör att vi attraheras av en annan människa som vi kan tänka oss som sexpartner. Den väcks starkast för de människor där vi kan lära mest. Det vill säga, är attraktionen stark så är speglingarna starka och det finns mycket att lära om sig själv i en sådan relation. Missbruk av sex, övergrepp, porr och överdriven sexfixering är en flykt. Ett missbruk som används som en ventil för inre uppdämd energifrustration. Kärleken kan flöda mellan två kroppar med och utan sex. Vi kan känna kärlek till djur och natur och det har inget med sex att göra. Djur kan sannolikt också känna kärlek. Men om man bara ser sex som upphetsning och orgasmiska urladdningar så kan det ske utan kärlek. Ser man sex som en livskraft, så är det kärlekens kraft.

45. LivsenergiLivsenergin är den energi som kommer in i ägget vid befruktningen och som lever vidare när kroppen har slutat fungera. Livsenergi är ren Gudomlig kärlek och finns i all materia. Den sexuella energin är en del av livsenergin, men den lever inte vidare utan är beroende av en fysisk kropp.

46. IlskaIlska skapas av undanträngda och förnekade känslor, åsikter, drömmar, visioner och sanningar.
Ilska uppkommer när du förtrycker dig själv eller låter dig förtryckas. Ilska kommer när du inte står upp för dig själv, när du glömmer bort att ta hand om dig själv på ett bra sätt. Man kan också reagera med Ilska när sår från det förflutna aktiveras av saker som händer i nuet. Både utmanande situationer, kränkningar och dåligt bemötande kan framkalla ilska. Det blir speciellt tydligt när reaktionerna och känslorna blir till synes obefogat starka utifrån det som sagts eller hänt.

47. SorgAllmänt accepterat är att vi känner sorg när vi förlorar någon närstående. Mindre känt är att vi också kan uppleva sorg över det förgångna när vi ser tillbaka på våra liv och ser vårt förflutna ur ett annat perspektiv. Det kan t.ex. vara sorg över att man inte förmådde bättre. Drömmarna och visionerna blev inte uppfyllda. Med den insikt som läkningen med TSC ger så inser man att livet på många sett kunnat vara enklare om man haft denna insikt tidigare och det kan framkalla känslor av sorg. Den goda nyheten är att det fortfarande är möjligt att infria drömmar. Koderna läker och ger möjligheter till att uppfylla drömmar. Den här sorgen är en del av den läkning som sker när man höjer sin medvetenhet. Livet är dock som det är. Inget kan göras ogjort, inget hade förmodligen kunnat vara på annat sätt. Sörj det som kommer upp utifrån denna insikt och gå vidare.

48. Emotionell smärtaKoden emotionell smärta handlar om besvikelser som tagit hårt och fortfarande skaver. De kan uttryckas genom gråt från djupet där minnet av smärtan ligger begraven. Andas in i din smärta, upplev den i full närvaro och låt läka. Djup smärta är också fysisk. Det kan göra riktigt ont i bröstet, bröstbenet och i hjärtat. Det finns så många olika sorters gråt. Att bejaka smärtan, sorgen och lidandet kan kännas jobbigt i nuet, men är det bästa ur ett längre perspektiv. Ju mer du kan säga ja till upplevelsen, desto lättare blir det.

49. RelationerRelationer handlar om speglingar och energier. Allt du retar dig på hos andra är troligen också sådant du inte accepterar hos dig själv. När vi blir förälskade är det oftast en projicerad förväntan på att den andra skall ge det man saknar inom sig själv, det man inte fått från närstående som barn, att bli älskad för den man är. Man vill bli hel genom sin partner. Dålig självkänsla önskar bekräftelse från partnern men det är dömt att misslyckas. Man kan bara bli hel inifrån sig själv. Man kan vara varandras speglar och hjälpa partnern bli medveten om sina egna sår. Stor dragning och passion till en annan människa brukar betyda att det finns mycket att spegla och efter förälskelsen, kommer alla speglingar fram och man retar upp sig på småsaker. Det sår som omedvetenhet vänds till projektioner när förälskelsen lagt sig men ofta saknas kunskap om hur man tar hand om dem. Var vaksam på dina dömande och negativa tankar om din partner för det kan vara en hjälp till vad som behöver läkas hos dig själv. Om du vill bli hel så är TSC en fantastisk hjälp till läkning.

50. FörvirringNär man tappat kontakten med kroppens intuition eller hjärtats glädje är det lätt att bli förvirrad. Livet utsätter oss för ständiga tester i form av provocerande och svåra situationer där vi behöver fatta beslut. Det vi ofta gör då är att försöka lösa problemen med Sinnet och glömma känslan. Det brukar inte bli bra. En annan väg är att låta det inre leda. Det kan vara utmanande, glädjande, upplyftande och ibland till och med smärtsamt. Vår kultur bygger på att Sinnet styr och det är en stor omställningsprocess att våga lita till hjärtat. Förvirring och vilsenhet uppkommer i luckan mellan en gammal och en ny sanning. Många beskriver det som att hoppa och inte veta var eller om man landar. Var modig! Sanningen i nuet leder till en ny sanning och tar dig alltid vidare på din livsresa. Håll rätt fokus, särskilt i situationer vid tvivel.

51. NjutningDet kan låta märkligt, men ett av de största hindren i livet för att må bra är att vi inte tillåter oss att glädjas och njuta ad det goda. Media fokuserar på det negativa. Rent allmänt pratas det mer om bekymmer och problemlösning, än om glädje och njutning. Man kan till och med vara rädd för att ha det för bra, glädjas för mycket på grund av rädslan att vi skall få ångra det på något sätt efteråt. Tycker du en asket är bättre människa än en livsnjutare? Se vilka idéer som ligger bakom dina hinder för njutning och läk dem med hjälp av koden. Med närvaro i nuet är det möjligt att njuta med alla sinnen över vardagliga saker som t.ex. att få mat idag också, att kunna se, att känna smaker eller av att betrakta skönheten i ett träd och känna in dess närvaro. Var tacksam för det goda du möter varje dag och det kommer växa. Sann njutning är att uppleva det som är utan droger och utan sinnets tjatter.

52. AvstängdhetEn kod för ökad medvetenhet och för att läka sår och trauman som stänger av kroppskontakten. Det är lätt att kritisera andra. Allt man retar sig på hos andra är en väg in i ökad medvetenhet om det man stänger av hos sig själv. Koden är bra att göra när man blir uppretad och irriterad på andra. Våga öppna upp för att det ligger hos dig själv, din inre kritiker har observerat och speglats sig i en annan. Gör koden för att få kontakt med egna trauman för läkning. Ju mer man läker hos sig själv, desto mer accepterar man också andra människors svagheter och livet blir lättare, mer harmoniskt och roligare att leva.

53. ImmunförsvarImmunförsvaret försvagas av stressande krav och kritik. Immunförsvaret försvagas också av gifter. Det finns mycket gifter i vår omvärld idag t.ex. i vissa livsmedel, luft, vatten, kläder, elektronik, skor, leksaker, möbler, m.m. Den som har mycket mental stress får svårare att ta hand om infektioner och gifter och det underlättar för följdsjukdomar. Förutom att göra koderna, bör man hjälp kroppen med avgiftning genom att äta ekologiskt, extra rening av kranvattnet kan behövas. Ta näringstillskott för det du har brist på och ät sådant som hjälper kroppen med rening och avgiftning. Gör koden när du har en pågående akut infektion och om du har ett dåligt immunförsvar, rent generellt.

54. AvdödningHar du en tro och en känsla av att du inte är värd ett friskt liv? Har du en övertygelse om att du alltid kommer att vara sjuk? Har du sjukdomsfördelar? Är du rädd för det ansvar ett friskt liv innebär? Finns det någon i din omgivning som mår bra eller har fördelar av att du är sjuk? Utmanande frågor och mycket provocerande. Men faktum är att vårt ”ego” kan fungera så med hjälp av negativa övertygelser. Till exempel i en situation när en människa med låg status och låg självkänsla blir uppmärksammad på ett eller annat sätt tack vare sin sjukdom. Det kan vara finansiellt, medmänskligt eller genom att få en uppmärksammad position som till exempel styrelseordförande i en organisation för en viss sjukdom, eller helt enkelt bli sedd och bekräftad.
Har du ”hamnat” i en kronisk sjukdom för att någon behöver dig att lägga sin uppmärksamhet på? Ett ömsesidigt beroende mellan ett offer och en hjälpare. Det är situationer vilka kräver fullständig självinsikt och självbekännelse för att se och förändra. Utan inre trygghet och tilltro till livet själv, misstänker jag att det inte går. Man måste våga slänga sig ut i livets famn.
Hur skulle ditt liv vara om du var fullständigt frisk och stark?
Hur skulle din omgivning reagera om du var fullständigt frisk och stark?
Rädslan för att vara frisk kan ligga i det undermedvetna. Tänker du mycket på din sjukdom, eller att bli sjuk så rekommenderar jag att arbeta med flera koder som läker negativitet och stärker det positiva. Det är rädslan som är fienden, inte själva sjukdomen.

55. AvgiftningKoden är till för att läka energiblockeringar och mentala spärrar för avgiftning. Kroppen avgiftar sig själv varje natt och det är därför viktigt med god sömn. När vi är stressade är immunförsvaret nedsatt och därför fungerar avgiftningen sämre under stress. Stress stjäl också näring och skadar kroppens celler. Vid avgiftning är det därför viktigt att samtidigt tillföra näring som kroppen saknar, samt stödja utrensningsorganen med lämpliga naturpreparat för avgiftning. Vänd dig till en expert inom området.

56. HypofysenDen här koden är för energibalansering av hypofysen. Hypofysen är en viktig körtel i hjärnan för hormonregleringen bland annat av sköldkörtelhormon T3 och T4 och binjurebarkens hormoner kortisol och aldosteron samt tillväxthormon. Hypofysen får kommandon från hypotalamus om att reagera på fara och producera stresshormon. Långvarig stress är skadligt. Oftast skapas stress utan verklig livsfara i nuet, utan det är skadliga minnen som orsakar stressutlösande reaktioner i kroppen.

57. HatRädslor gör att vi vill ta bort det som framkallar rädsla. Ofta ”hatar” vi det vi är rädda för. Man brukar säga att motsatsen till kärlek är rädsla och inte hat. Kärlek är positivt energiflöde. Rädsla är energiblockering. Alla negativa känslor vi känner är energiblockeringar. Alla positiva känslor är energiflöden. Orsaker till energiblockeringarna är skadliga cellminnen. Dessa minnen är avgörande för hur vi upplever energiblockeringen. Som enbart rädsla, eller som hat, svartsjuka, skam, skuld, hot eller något annat. När man bär på inneboende besvikelser av olika slag kan det skapas hatkänslor till sådant som påminner om dessa besvikelser och riktas mot vissa människor eller grupper av människor som representerar det vi hatar eller är rädda för. Hatet kan koka över i våldshandlingar och riktas mot dessa grupper.

Ofta ”hatar” vi människor som sårat oss djupt. Det väcker känslor av stark vrede. Hämndlystnad ligger nära som ett sätt att bli av med det inre obehaget. Bakom hat och vrede finns troligen sorg och förtvivlan över att ha blivit kränkt. Om man stänger in vreden ombildas den till hat och man går in i en offerroll som gör att de människornas handlingar i det förflutna, fortsätter att såra oss och plåga oss. De blir våra plågoandar. Det enda som kan göra oss fria är att försonas med det som hänt. Det är enda vägen till frihet, kärlek och glädje. Släpp hatet nu och en sten vill falla från ditt hjärta. Hat tar död på oss. Låt inte ditt hat ta död på dig. Låt inte dina historiska plågoandar förstöra din framtid också.

58. EmpatiDen här koden är till för att stärka medkänsla med andra människor men framförallt med sig själv. Är man avstängd kan man behöva läka empatin även med sig själv. Se dig själv i ett utifrånperspektiv med empatiska ögon. Känn in i ditt hjärta att du är en vilsen människa med missförstånd, men duger ändå. Du har gjort dina misstag. Känn empati för att du, dina medmänniskor och universum fungerar på detta sätt. Din resa är att hitta vägen ut ur förvirringen, ha empati för att du står där du står på din livsväg. Vi är på olika utvecklings/medvetenhetsnivåer, möt dig själv där du står. Allting börjar inom oss själva. Misstagen är det vi kan lära oss av för att öka vår medvetenhet.

59. KampLivet är en kamp för många människor. Den kampen utspelar sig i Sinnet och det är det undermedvetna som styr. Det undermedvetna styrs av våra övertygelser och när vi har många negativa övertygelser får vi uppleva ett liv fyllt av kamp och motstånd därför våra tankar som skapas av Sinnet skapar också vår verklighet, genom att den negativa energin drar till sig fler negativiteter. Detta påstående kan upplevas som ett hån för den som på något sätt har det svårt i livet. Jag har själv varit i den sitsen. Men tro mig, åtminstone när jag säger att om vi kan förändra vårt synsätt att se på problem så blir livet lättare. Det är en början, att bara bejaka det påståendet öppnar upp ditt hjärta till förändring.

60. Förändring
Livet följer naturens lagar som bygger på ständig förändring. Ingenting består som det är. Naturen har sina kretslopp. Vi människor förändras också. Allting påverkar oss och vi förändras av våra upplevelser. Vi är å ena sidan den vi är, men våra erfarenheter påverkar vårt beteende, tankar och känslor och vår uppfattning om livet, det är ofrånkomligt. Våra celler byts ut så vi har heller inte samma kropp hela livet. Den största förändringen sker när vårt undermedvetna förändras. Det enda som består är troligtvis Anden, betraktaren av våra upplevelser, den som observerar allting. Medvetenheten själv.

61. Öppna uppKoden vill hjälpa oss att ytterligare öppna våra hjärtan. Det finns alltid en fri vilja. Vill jag läka eller vill jag inte? Vill jag läka så är det ett eget inre beslut som leder till en resa i det undermedvetna, som kommer förändra livet dramatiskt. Öppna upp är en vädjan till hjärtat att avslöja sanningen om såren. Det får kosta vad det kosta vill, men valet är ditt, din fria vilja.

62. UpprättelseKänner du behov av upprättelse? Orsaken är som alltid personlig till det man upplever och känner. Koden riktar sig till att läka känslan av att vilja få eller kräva upprättelse. Karmalagen fungerar genom att vi får de upplevelser vi behöver för att läka och växa och de är ofta obekväma eftersom de provocerar egot. När man arbetar med den här koden för upprättelse handlar det om att se och läka de sår som ger känslan av att någon är skyldig oss något. Men med kodens hjälp kan man få hjälp att befria dig från oket av känslan att behöva upprättelse, vilja ge igen.
Lite humor över egots draman är bra att ha när du gör den här koden.

63. FullbordanAtt göra koden för Fullbordan innebär en önskan om hjälp att få ett avslut på det gamla, att hitta hem. Din resa hit genom koderna är personlig och delvis beroende av tidigare upplevelser och karman. Den är också beroende av vem du är och din mission. Hur skall just ditt liv se ut? För en del behövs hjälp av många koder för att nå hit. För andra kanske inga koder alls. Det enda viktiga är att hitta hem till sig själv. Gör på det sätt som fungerar för dig.

64. ÖverätningÖverätning handlar om att trycka ner känslor, stänga av kontakten med det inre lidande som stannat kvar i kroppen. Skapa medvetenhet kring vilka händelser, tankar och känslor du vill trycka ner med överätandet. Matens kemi, matens konsistens och struktur, hur man tuggar, hur man sväljer, hur ofta man äter, vid vilken tidpunkt man äter, vad man tänker på när man äter, i vilket sällskap man äter, var man befinner sig när man äter, hur man känner sig när man äter, vad man tycker om maten man äter och om man känner sig tacksam över att ha mat, det har betydelse för den slutliga upplevelsen och njutningen när vi äter. Allt nämnt kan också ha präglats av uppfostran, kultur, arv, miljö etc. När vi använder maten eller annat vi stoppar i oss och sväljer ner, på ett osunt sätt, får det konsekvenser. Oönskade och önskade. Det kan vara matens innehåll som tillfredsställer och bedövar känslor genom kemisk och hormonell inverkan. Det kan också vara mer fysiska upplevelser som mättnad, uppsvälldhet, smärta o.s.v. som på något sätt blir stoppet för att sluta äta. Alltför många har ett mer eller mindre stört förhållningssätt till mat. Med det menar jag ohälsosamt. Se och bli medveten om just dina mönster. Hälsosamt är att alltid äta efter kroppens verkliga behov och att njuta till 100 % av varje tugga, uppleva smaken och den kroppsliga sensationen. Var också tacksam för alla som på något sätt bidragit till att du har mat på din tallrik.

65. FredTrots all inre rensning kan man fortfarande överreagera på att världen ser ut som den gör med krig, svält, katastrofer och ojämlikhet. En balanserad medkänsla är sund, men ingen blir mer hjälpt av att andra mår dåligt för deras skull. När vi ”hjälpt” oss själva först, har vi erfarenheten och styrkan att hjälpa andra. Nervsystemet behöver paus från stress. Koden för fred hjälper till att skapa fred inombords med de konflikter som kan dyka upp. Vi behöver alla få en inre ro. Vi måste hjälpa oss själva först, då kommer vi att påverka så att andra också mår bättre. Det handlar om hur vi själva upplever världen. Vår planet Jorden kan vara både himmel och helvete. Vårt inre skapar vårt yttre. Genom att vara goda medmänniskor kan vi påverka andra. Genom att höja vår egen frekvens hjälper vi andra på bästa sätt för det hjälper andra att lättare se sina egna program och negativa mönster, så att de också kan utvecklas.

66. Vandra vidareLivet går vidare med nya utmaningar. Man kan i sin inre förändring uppleva att saker man gjort många gånger tidigare nu ger en annan upplevelse och glädje. Som om man gör det för första gången. Man kan känna sig som barn på nytt. Småsaker känns så spännande och livet är en fröjd! I alla fall stundtals. Det visar att du är på rätt väg. Ta vara på de ljusa stunderna. Njut av dom, beskriv dom, upplev dom och se till att hela din kropp, sinne, ande har förstått att den upplevelsen önskar du mer av.

67. BeskyddDen har koden är till för att skapa ett skydd mot utifrån kommande skadliga energier. En del människor är speciellt känsliga för att andra människor kliver omkring i deras aura, eller för andra energier som kommer in i auran. Det är bra att skapa ett skydd för energier som man inte önskar få in. Koden hjälper till med detta.

68. Panik
Upplevelsen av panik kan vara olika stark. Stark panik är mycket skrämmande och egentligen en reaktion på ett stort trauma från en tidigare mycket hotfull upplevelse där det inte fanns möjlighet att fysiskt fly ur situationen eller känslomässig trygghet att uppleva den. För den som klarar av att vara närvarande med full medvetenhet under livshotande omständigheter kvarstår inga men. Men oftast kan vi inte det och ett sätt att ”lösa” situationen är att ”lämna kroppen”. Det är troligen ingenting som lämnar kroppen utan det som händer är att man distanserar sig från kroppsnärvaron genom att energimässigt blockera sig från kroppsnärvaro. Därav den kvarstående inre flykten. Den utspelas gärna i det yttre beteendet.

När man läker panik kommer gamla trauman att återupplevas känslomässigt. Men du kan vara viss om att du nu är trygg. Så länge som man är i verklig fara saknas utrymme för läkning av det förflutna. När vi är i säkerhet kommer det undanträngda förflutna ikapp. Känslor från gamla trauman tar inte död på oss när vi bejakar och upplever dem. De är skadliga när vi håller emot och förnekar.

69. Magnetism
Den här koden handlar om att skapa ännu större dragningskraft. Den kompletterar koden för Attraktion. Koden hjälper till att skapa en vibration som drar till sig det vi önskar oss. Koden hjälper oss höja vibrationen och på så sätt öka dragningskraften för våra önskningar.
Fokusera på din önskan, låt koden hjälpa dig att höja din frekvens. Känn glädjen i att redan ha det du önskar dig. Se det framför dig. Visualisera att du redan har det och upplev känslan att ha det du önskar dig. Lev din dröm. Kom också ihåg att tacka för alla gåvor som universum sänder till dig.

70. ÖvergivenEn uppväxt med en fysiskt närvarande förälder som inte ser, hör eller bekräftar barnet är väldigt förvirrande. Finns, men finns inte. Det riskerar att permanenta en stark upplevelse av att inte vara någon, inte finnas. Risk för detta är barn till föräldrar som är frånvarande på grund av stress, droger, depression och annat som stänger av en hjärtkontakt och närvaro till sitt barn. Den här koden är till för att läka känslor av övergivenhet. Du kanske tidigt har förlorat en viktig person i ditt liv. Någon kanske övergav dig när du behövde hjälp. Var fanns mamma och pappa när du behövde dem? Har du fått det stöd som du behövt? Har någon verkligen sett och bekräftat dina känslor, dina uttryck, ditt skapande, dina önskningar, dina gränser, din längtan, din förtvivlan, dina rädslor? Orsaken till upplevelsen av att känna sig övergiven skapar ett inre tomrum, just på grund av att där och då fick du inte hjälp genom bekräftelse. Vi kan inte förändra det som våra barn upplever. Men vi kan bekräfta deras upplevelse och det är allt som behövs. Bekräfta också deras glädje och deras stolthet.

71. BetydelsefullKoden är till för att läka bristen i att känna sig betydelsefull och uppskatta sig själv. Var viktig för dig själv först och främst genom att ta ditt liv seriöst, men med humor när det behövs. Humor för dina dråpliga misstag. Seriöst när det gäller din längtan, dina önskningar och det som hindrar dig från att genomföra dem.

Våga vara viktig för en annan människa. Våga vara betydelsefull på jobbet, bland dina vänner, för din familj. Våga bjuda på dig själv. Våga ta emot att en annan människa bryr sig om. Brist på känsla av betydelse kan också ligga i det kollektiva och vara en konsekvens av tro på Jantelagen. Det kan vara en konsekvens av att önskningar blivit ignorerade, ouppfyllda som barn. Det är en konsekvens av att ha blivit minimerad, underskattad, bortrationaliserad, eller ignorerad. Det är en konsekvens av att inte ha blivit hyllad, inte känna sig värd. Avsaknad av betydelse ger en konsekvens med bristtänkande och förminskande.

Det är inte alltid så lätt. Att våga, vilja eller kunna ta emot människors gåvor (behöver inte vara materiella), eller universums gåvor som ger känslan av inre storhet. Det beror på att när man får, kan det trigga igång obehagliga känslor av att man inte gjort sig förtjänt av, eller inte är värd. Det kan också leda till att man genast känner sig vara i tacksamhetsskuld. Men universum fungerar i ett större perspektiv. Det är ofta så att man återgäldar till en annan människa. Det är också så att alla kan öppna upp för storheten av att vara betydelsefull. Tyvärr lär vi oss värdera storhet i pengar, berömmelse, elitism och liknande. De flesta liv leder inte dit, men är ändå lika betydelsefulla. Det finns utmaningar i att komma till den insikten och övertygelsen.
Det här är också koden för dig som har svårt för att släppa in kärleken från en annan människa. Förringar du dig sig själv? Göra denna kod!

72. BekräftelseBrist på bekräftelse som barn från föräldrar, ligger till grund för att man som vuxen gör saker för att bli bekräftad. Det är vanligt att barn blir bekräftade endast när det presterar efter föräldrars förväntningar. Det gör att man tappar kontakten med sin egen inre vägledning, sin mission och livsuppgift, sin inre önskan och hjärtats vägledning. Det kan skapa vad man kallar en mur runt hjärtat som kvarstår tills man medvetet läker.
Det är en vanlig orsak till utbrändhet och stress. Man anstränger sig mer och mer, kan inte säga nej, kan inte sätta gränser, man gör allt för att visa att man duger, men uppnår aldrig känslan av att duga. Tävlingar, vinna, vinna, vinna kan bli ett levnadssätt för att få bekräftelse. Vara bäst, göra föräldrarna stolta, få uppmärksamhet och känna att man duger en stund i alla fall, tills applåderna tystnat. etc. etc.

73. SvekKoden läker sår och trauman som härrör från upplevelser av svek. Det kan vara från alla möjliga situationer där man känt sig sviken eller blivit lämnad i sticket av föräldrar eller någon annan. Till exempel när man blir slagen eller mobbad och ingen bryr sig. Bråk utan att någon stoppar. Är man i fysiskt underläge behöver man beskydd. Det är inte ok att slå eller trakassera en annan människa och där måste vuxna vara en god förebild genom att inte själva bruka våld, men också att stoppa andra som brukar fysiskt eller mentalt våld. Felet jag ser när föräldrar försöker sätta gränser är att de istället för att hindra barnet från att göra fel (vilket inte behöver göras med våld eftersom vuxna har ett fysiskt övertag) istället börjar diskutera och argumentera med barnet, hota eller bruka våld. Håll istället i eller lyft bort barnet även om det skriker i protest. Säg nej och håll i. Barn behöver raka tydliga gränser, precis som djur. Man kan ta tag i barnet på ett kärleksfullt sätt, och bara hindra det från att fortsätta med den negativa skadliga handlingen. Det räcker, barnet förstår utan att få sin självkänsla skadad. Det är viktigt att skilja på att göra något dumt, ett misstag och liknanden mot att vara ett misstag, känna sig fel och värdelös.

74. RiktningDet här är koden för hjälp till en tydligare vägledning om riktningen i livet. Känner du dig fortfarande vilsen? När den personliga vägen skiljer sig starkt från den traditionella, kan det vara extra svårt att lita till det som hjärtat vill. Se till att du ger dig själv egen tid, det är i mötet med oss själva som vi får kontakt med vår sanning.

75. Gamla mönsterDet här är koden för att släppa gamla mönster. Det kanske inte upplevs som ett trauma. Det kanske inte gör ont. Det är bara så vanligt och invant, men det är ett hinder för att leva fullt ut. Ett hinder för att möta en annan människa i kärlek. Ett hinder för att skapa en kärleksfull relation. Ett hinder för att göra eller säga det du egentligen vill.

Det finns så många hinder, motstånd, negativa övertygelser som gör att vi avskärmar oss. Det år så invant att vi tror att det är vår personlighet per definition och därför oföränderligt. Allt kan förändras, även dåliga karaktärsdrag, om man vill. Den stora utmaningen i det är omgivningens reaktioner och omgivningens ovilja att acceptera och ta emot din förändring. De kanske inte vill att du ska förändras. Om det är till din nackdel att stanna kvar i relationer som hindrar din utveckling, gå vidare till nya relationer som stöttar din utveckling. Det handlar ju om ditt liv, eller hur?

76. DödslängtanDödslängtan kan hänga ihop med en känsla av att vilja fly. Det kan vara en mycket plågsam upplevelse i det förgångna som skapat den känslan. Sexuella övergrepp eller tortyr t.ex. När vi upplever eller utsätts för något som framkallar skräck och inte förmås närvara totalt, eller uttrycka den smärta det innebär, stängs känslor av och minnet lagras som ett trauma i form av en energiblockering i kroppens celler och som ett minne i hjärnan. Förr eller senare aktiveras minnet och man upplever då panik, fruktan och ångest. Känslan kan vara så stark att den är svår att uthärda. Är man ovan vid att bejaka sina känslor blir det än värre och det är då lätt att ta till ett missbruk och självskadebeteende av något slag, som hjälper till att stänga av och bedöva smärtan. Det kan kännas som enda utvägen bort från minnet av den ursprungliga skräckupplevelsen även när traumat är förträngt.

77. SjälvrespektBrister i självrespekt kan leda till att man inte värdesätter sig själv. Det kan leda till att man inte står upp för sig själv utan låter sig köras över. Det kan leda till att man ställer låga krav på livet. Det kan leda till att man står ut med mer än vad som är bra för kropp och självkänsla. Brist på självrespekt kan också leda till att man inte ser och står upp för styrkor och fördelar man har, utan automatiskt förminskar sig själv. Det är en utmaning att förändra uppfattningen om sig själv och självkänslan. Se igenom lögnen om värdelöshet om den etsats sig fast. Vi är alla så mycket större än vi tror. Våga tro på din storhet! Den börjar när du behandlar dig med självrespekt.

78. FörankringKoden är till för ökad inre balans, precis som alla koder, men den här koden saknar fokus på ett specifikt trauma. Mer närvaro och mer varande, som en meditation. Mer kontakt med Jorden, kroppen och livet på jorden.

79. UtanförskapAtt känna sig utanför, eller att vara utanför kan upplevas som hotfullt och otryggt. Det kan framkalla känslor av att vara helt utlämnad till sig själv, utan vänner, utan hjälp. Det kan också skapa en känsla av tomhet i bröstet eller hjärtat. Det är ju där som vännerna finns känslomässigt. Upplev ditt utanförskap och gör koden för läkning. Vi är alla i ett utanförskap och vi är alla i en och samma gemenskap. Livet på jorden är dualistiskt, men när vi slutar identifiera oss med sinnet och är i hjärtat upplever vi enhet.

80. PrestigePrestige är att vägra släppa sitt försvar och att slåss för att få rätt. Kan du ta till dig vad andra säger eller går du i försvar utan att reflektera över innehållet i budskapet. Att vägra se och erkänna misstag, kränkningar och brister hos sig själv är ett stort hinder för personlig utveckling. Det är ett stort hinder för goda relationer. Det är ett stort hinder för läkning och ökad medvetenhet. Prestige gör att man ljuger för sig själv. Att ljuga för sig själv hindrar självinsikter.

Å ena sidan är allting perfekt. Du och alla andra, livet själv och hur världen fungerar är perfekt. Perfekt är inte samma som att det saknas utvecklingsmöjligheter. Perfekt är att när vi lärt oss förstå hur det fungerar kan vi medvetet påverka nuet och framtiden. För att komma till den insikten och få den möjligheten måste vi börja där vi står, möta oss själva där vi är, med klarhet se och uppleva det vi vill förändra. I nuet finns perfektionen som är en möjlighet att älska det som är och kärleken för det som är kommer från en acceptans som gör att transformation till djupare insikter sker. Släpp din prestige, våga visa dig bakom fasaden och du kommer att få uppleva transformation.

81. SjälvföraktOm känslor av självförakt finns, ligger det som hinder i vårt skapande. När vi föraktar andra eller oss själva, föraktar vi själva skapelsen. Vem är du att värdera och förakta Skapelsen, livet själv. Mångfald och variation är grunden för all sund utveckling, så har liv utvecklats i årmiljoner. Öppna ditt sinne, se med klara ögon. Våga se sanningen, vad än det kostar känslomässigt. Det är bara Sinnet som spökar. Skam och skuld för den du är kan vara förknippat med upplevelser av självförakt. Kom ihåg att andra människor bara är en spegel av det som du inte vill se hos dig själv. Var medveten om att vi alla är och ska vara olika. Försök inte ens göra om dina medmänniskor, vara bara ett gott exempel genom att leva din sanning.  Att försöka bli någon annan är dömt att misslyckas. Däremot kan man med spänning och nyfikenhet ta del av andra människors upplevelser av verkligheten och själv bli berikad. Vi hänger alla ihop och det är så fantastiskt!

82. Slappna avFör att kunna se, känna, uppleva, dyka djupare, bli medveten och komma i kontakt med sitt inre är det viktigt att slappna av. Är du spänd märks det i musklerna. Spänningar är motstånd och blockerad energi. Spänningar och motstånd framkallas av Sinnet. Se och omvärdera alla tankar och idéer om tävlan, prestation och jämförelser eftersom de leder dig bort från ditt genuina varande. Följ din glädje, din personliga väg, utan strävan. Vägen är målet. Lev ditt liv ämnat för dig på ditt sätt. Följ din energi och din inre vägledning. Det är en konst och ett konstutövande.

83. ÖvertygelseKoden är till för att stärka positiva övertygelser, vilka de än vara må som krävs för skapande. När man känner ett stort JA i hela kroppen, då är det rätt, då är man övertygad om att det kommer hända, då är man känslomässigt redan i mål och kan slappna av för att ta emot. Övertygelsen är grunden i skapandet, för att manifestera och för att ta emot. Kom också ihåg att vara och känna dig tacksam.

84. TillhörighetDet är viktigt att känna och uppleva tillhörighet och gemenskap. En låg självkänsla är lättpåverkad för att få höra till och det är en fälla i att tappa bort sig själv, ge avkall på egen moral till exempel. Men det finns en djupare form av tillhörighet. Den som inte handlar om att skapa tillhörighet utifrån låg självkänsla, samma intressen eller likartade problem, utan helt enkelt för att vi är människor, eller för att vi ingår i livet på jorden. Att vara en del av naturen, en del av universum, en del av jordens befolkning, en del av livet, en del av existensen, en del av alltet. Koden handlar om denna tillhörighet som förenar oss alla. Inte att man måste vara enig i alla åsikter, tro, intressen, tycke och smak. När vi skapar olika sammanslutningar för sådant vi identifierar oss med som en viss typ av sjukdom, ett land, en region, en idrottsklubb eller ett politiskt parti och så vidare, så är det också en grund för sekularisering, när det utesluter vissa grupper, eller när man blandar in tävlingar. Vinna och vara bäst utesluter tillhörighet. Se det i ett större perspektiv, vi är alla en familj här på skeppet jorden som vi tillsammans måste förvalta på ett hållbart sätt, för alla vårt eget bästa. Gör också koden för känslor och upplevelser av utanförskap. Det är idéerna, tron om att vi är utanför som skapar upplevelsen av utanförskap.

85. SjälvkärlekVi längtar alla efter att uppleva kärlek. All kärlek kommer genom våra hjärtan. Flytta ditt fokus till ditt hjärta så finner du dörren till kärlekens väg. Den vägen innebär att försonas med sitt förflutna. Den som letar utanför sig själv efter kärlek är på villospår och söker oftast bekräftelse, vill bli älskad för den man är. Det kan endast ske genom självbekräftelse. Ju mer man accepterar och uppskattar sig själv, desto mer kärlek upplever man och desto mer kan man ge. Att mötas i kärlek är när två parter är i kontakt med sina hjärtan och kärleksenergin flödar dem emellan. Det har ingenting med sex att göra. Det kan också uppleva ihop med våra husdjur och därför kan djur vara så läkande. Upplevelsen av självkärlek kommer och går till en början. Ju mer du praktiserar ett kärleksfullt och respektfullt sätt till dig själv, desto mer frid, glädje och harmoni kommer fylla ditt liv. När du ger så kommer du att få.

86. KonflikträdslaDen som undviker att säga ifrån, lätt ger med sig, anpassar sig, är alltför flexibel kanske gör det på grund av konflikrädsla. När vi undviker att stå upp för oss själva och säga vad vi tycker kan det bero på rädslor och leda till att vi förtränger vårt sanna jag. Var observant på om din rädsla för andra människors åsikter, tänkanden eller reaktioner styr ditt liv, dina val, ditt sätt att vara och leva. Är du mån om att vara till lags? Är du rädd för andra människors reaktioner? Är du rädd för att bli utfryst, ifrågasatt eller hånad? Tänker du hindrande tankar som – Vad ska andra människor tycka, säga eller tänka om jag gör det här? Brukar du säga, – Vad ska grannarna tro? Eller, – jag vill inte göra mamma besviken. Eller, – jag vill göra pappa stolt? Om du vill utvecklas andligt så finns bara en väg och det är Din egen väg oavsett vad grannar och släkten tycker om det. En kärleksfull och accepterande omgivning vill ditt bästa. Ditt bästa är att leva din mission.

87. MisströstanNär det trots all läkning uppkommer misströstan. Gör koden för nya krafter och övertygelser om att allting kommer att ordna sig.

88. TomhetKänslan av tomhet kan vara mycket obehaglig. Våga känn och upplev känslan av tomhet. Känslan av tomhet kan vara mycket obehaglig och göra att man genast vill fylla den med något och det är en anledning till beroenden och missbruk. Känslan av tomhet kan innehålla upplevelsen av att inte finnas. Om man är avstängd kan man i sin inre resa komma till ett tillstånd utan känslor och det kan vara skrämmande, smärtsamt. Vi har en vana att känslor bekräftar att vi existerar. I tomheten, finns ingenting. Ingen längtan, ingen lust, ingen glädje, ingen kärlek. Det finns heller inte något obehag att vilja fly ifrån. En mycket märklig upplevelse av att ingenting spelar någon roll. Allt är betydelselöst. Kommer du till ett tillstånd av tomhet så är mitt råd att precis som med alla andra tillstånd, acceptera, utforska och upplev. Beskriv upplevelsen så detaljerat du kan för dig själv. Inre spöken behöver kläs av.

89. KärleksrelationerFå saker är väl de som är så utmanande som kärleksrelationer? Vill du växa som människa och vill du ha en sann och djup relation, så är sanning enda vägen. Ju mer man tycker om en människa, desto lättare är det att bli berörd och provocerad eller ge avkall på sig själv av rädsla att förlora den andre. Men kom ihåg att det handlar om speglingar. Din partner speglar det du inte vill kännas vid hos dig själv, i de absolut flesta fall, på ett eller annat sätt. Kärleksrelationer är en fantastisk möjlighet till hjälp för läkning. Var observant på det som händer i dig, vilka känslor och rädslor väcks till liv? Vilka tankar och situationer skapar rädslor för separation, avvisning, övergivenhet eller reaktioner med kontroll, misstänksamhet, svartsjuka, skuld, skam, flykt, manipulation, lögner eller undanflykter? Upplever du att din partner inte lyssnar till dig? Då kanske det är du som inte lyssnar till dig själv. Upplever du att din partner inte respekterar dig? Då kanske det är du som inte respekterar dig själv. Upplever du att din partner inte älskar dig? Då kan det vara brist i självkärlek hos dig själv.

90. VarandeAtt bara vara. Enkelt men ändå så svårt. Acceptera nuet. Acceptera att du inte accepterar nuet. Allting är perfekt även när det inte känns så. Kravlöshet, avslappning i full kroppsnärvaro med ett öppet hjärta skapar en upplevelse av enhet. Börjar som korta ögonblick av inre tystnad och hänförelse över den yttre skönheten. Upplevs lättast i naturen.

91. FlyktFlyktbeteende kan uttrycka sig på många olika sätt. När man av någon anledning drar sig undan en annan människa eller en situation känslomässigt eller fysiskt och det blir ett upprepat mönster kan det finnas ett underliggande trauma som gör att man flyr. Det behöver inte innebära att man fysiskt lämnar en person eller plats men så kan också vara fallet. Flykten tar oss bort från att möta det som gör ont. Våga stanna upp, våga bekänna, våga visa din sårbarhet under förutsättning att du befinner dig i en kärleksfull och trygg miljö.

92. RikedomKoden för att ta bort hinder för rikedom i livet. När man kommit så pass långt i läkningen som till denna kod, då är många blockeringar borta som ligger till hinder för att skapa ett bra liv. Nu öppnar sig möjligheterna att verkligen göra det vi vill och det vi är ämnade för. Kom ihåg att rikedom liksom välfärd rör sig inte enbart om pengar. Det handlar om kärlek, glädje, hälsa, gemenskap och allt fantastiskt som hör livet till. När du följer din mission blir du rikligt belönad. Tacka det Gudomliga för all rikedom i ditt liv.

93. OfferrollEtt sätt att se på det mänskliga beteendet är att beskriva det som att vi spelar fyra olika aktörer. Offer, hjälpare, styrande och efterföljare. Vi pendlar mellan dessa i olika situationer och i relationen till olika människor. Att vara i offerrollen innebär att tro på idéer om att man inte klarar av saker, att skylla på andra människor eller system som orsak till sin egen misär eller olycka. Att sitta fast i sjukdom och elände är en typ av offerroll. Att skylla på samhället är en annan. Att inte ta ansvar för sitt liv och sina handlingar utan istället anse att någon annan, eller samhället skall ta hand om och lösa alla problem är en typ av offermentalitet. Vanligt är att skylla på ”kommunen” och ”staten”. När man fokuserar på brister är man i en offerroll. Visst finns brister på många ställen som kan förbättras. Mer upplyftande och närande är ändå att fokusera på det positiva eftersom det man fokuserar på skapar mer av detsamma.

94. ArrogansArrogans kan göra sig påmind som negativa tankar om andra i form av kritiserande, översitteri, hånfullhet och nedvärdering av andra för att hävda sig själv. Det kan komma till uttryck i någon form av retfullhet men också som tristess, rastlöshet och avstängdhet. Arrogans är inte en känsla utan ett beteende, ett flyktbeteende som distanserar oss från smärtan att se vår egen otillräcklighet och grundar sig i djupare negativa känslor. Våga möt känslan bakom din arrogans.

95. VilsenhetDet är lätt att tappa bort sig själv i en värld med många prestationskrav, idéer och måsten. Sinnet försöker övertyga oss om att följa en eller flera riktningar och hjärtat har svårt att göra sig hörd i bruset från Sinnet. Om vi blivit förnekade, fördömda eller bestraffade när vi som barn lyssnat till och följt vårt hjärta försvårar det vår tilltro till hjärtats röst som vuxna. Under resan av läkning kan man komma i ett stadium om vilsenhet, en eller flera gånger. När man förändras från att lyssna till Sinnets värderingar, krav och förväntningar utifrån, innan man har full tillit till att lyssna till hjärtat, kan man hamna i känslor av vilsenhet. Det vi tidigare trott på gäller inte längre. Vad gäller då? Det kan upplevas som att falla och inte veta om eller var man landar. Det kan upplevas som om man lever mellan två olika världar vilket på sätt och vis är sant, sinnets världsuppfattning och hjärtats världsuppfattning. Eller från en medvetandenivå till en annan. Det kan kännas som om man saknar riktning. I ett sådant tillstånd är det bra att ta det lugnt och inte forcera fram viktiga förändringar och beslut i det yttre. Något nytt håller på att födas fram.

96. TacksamhetKänslan av tacksamhet sitter i hjärtat och är viktig för att verkligen uppleva och vibrera i tacksamhet. Tacksamhet är att ge tillbaks. Det vi ger får vi mer av. Det vi fokuserar på får vi mer av. Ge fokus, uppmärksamhet och tacksamhet till det du vill ha mer av i ditt liv. Att vara tacksam för det man har är en del i lösningen för att skapa mer av det man önskar i livet. Var tacksam för livets gåvor. Det finns alltid något att vara tacksam för. Ju mer läkning, desto lättare att uppleva känslor av tacksamhet.

97. BeslutsamhetBeslutsamhet är kraften som aktiverar kroppen till en fysisk handling för manifestation. Beslutsamhet (jag ska) är steget mellan övertygelse (jag kan) och manifestation (jag gör) och kommer ur önskan (jag vill). Beslutsamhet är nödvändigt för att manifestera hjärtats önskningar. Beslutsamhet fårkroppen att handla direkt utifrån känslan i nuet. Sinnet kan aktivera våra kroppar till att göra saker utifrån måsten, krav, rädslor, bör och liknande. Om det sker utan lust och glädje tar det onödigt mycket energi. Om det händer dig är det en signal om att det finns motstånd av någon anledning. Är det fel plats, tid, uppgift eller något annat?

98. SjälvinsiktAlla koder hjälper för ökad självinsikt då varje kod ger mer klarhet. Den här koden är en bön om hjälp för ökad medvetenhet om blockeringar och feltolkningar som finns i Sinnet. Våga se och känna djupa sår och trauman. Närvaron, viljan och önskan att få självinsikt skapar ökad medvetenhet om de känslor vi gömt och förträngt. Våga och vilja gå vidare för din egen skull.

99. FördjupningDen har koden är en ytterligare hjälp för att kunna gå djupare in i Din egen Sanning, Bra att göra när man kört fast.

100. ÖvergreppErfarenheter och upplevelser av fysiska övergrepp kan skapa energimässig kollaps. Om man känner sig hotad till livet finns risk att man lämnar sin kropp. Det innebär att kroppsnärvaron minskar på grund av energimässig blockering mellan solarplexus och hjärtat. Den inre vägledningen är störd. Den inre harmonin är ur balans.

Övergrepp liksom kränkningar kan också vara orsak till att det skapats en ”mur” runt hjärtat och man blir då ”känslokall”, saknar empati.  För att hitta tillbaka till den inre styrkan behöver energin i solarplexus frigöras, det är vad primalterapi och annan utlevelse handlar om.

Övergrepp kan ske som fysiskt våld och respektlös beröring. Att okänsligt ta på en annan människa utan tillåtelse, god avsikt och närvaro kan uppfattas som ett övergrepp. Övergrepp kan också ske verbalt genom kränkningar som hot, klander, nedvärdering, misstro, skuldbeläggande, skambeläggande och anklagande. Även ”elaka” blickar kan skada. Kroppen och dess energifält är vår boning och privata sfär, inte för att vi är vår kropp för det är vi inte, utan för att våra upplevelser tas in i kroppen via våra sinnesorgan. De sinnesorganen förmedlar blir upplevelsen som hjärnan skapar.

101. HarmoniAtt vara i harmoni är att vara i balans. Det är ett inre tillstånd och har ingenting med yttre faktorer att göra först och främst. Även om Sinnet vill få oss att tro det. För att vara i harmoni är det viktigt att acceptera det som är, oavsett vad. Koderna för Harmoni, Varande och Balans handlar alla om att uppnå inre stillhet.

102. ManifestationKoden är till för att ge mer kraft till manifestering av drömmar. Om du behöver ytterligare kontakt med drömmarna så gör koden för drömmar först. Fler koder för detta finns i gruppen för Ökad dragningskraft.

103. MisstänksamhetMisstänksamhet hör ihop med brist på tillit. Det visar sig genom att man inte litar på andra människor och därför vill ha kontroll. Man kan känna det som om någon är ute efter en. Man kan få för sig att människor är onda och har onda syften. Man tror på konspirationsteorier. Det kan kännas som om andra gillrar fällor på olika sätt. Man kan känna sig trängd, ifrågasatt och ställd mot väggen i situationer där man blir utfrågad. Det kan vara vid så enkla tillfällen som när en vän eller partner undrar över saker som; hur man känner eller tänker, vad man tror på eller har gjort, eller helt enkelt över val man gör i livet.
Om man är misstänksam bidrar det till slutenhet och brist i kommunikation. Det bidrar också till att gå i försvar och till och med attack. Orsaken är att Sinnet drar fel negativa slutsatser på grund av skadliga övertygelser.

104. ÅngestÅngest är en stark känsla oro inför framtiden. Ångest gör det verkligt svårt att vara i nuet. Ångest handlar om oro inför framtiden på grund av tidigare traumatiska upplevelser i detta liv eller till och med från tidigare liv som man oroas över att uppleva igen.

105. DrömmarKoden är till för att läka det som hindrar oss från att våga se, bejaka och tro på våra drömmar och förverkliga våra drömmar. Allt skapande börjar med en dröm. Låt det inte stanna vid en dröm!

106. UppskattningKoden är till för att läka det som hindrar oss från att uppskatta det vi har, den vi är och det vi åstadkommit. För att våra önskningar skall gå i uppfyllelse behöver vi uppskatta och ge uppmärksamhet till det vi redan har. Känslan av något skapar mer av detsamma. Vi skapar med våra kroppsupplevelser. Uppskatta det friska i din kropp, uppskatta det vackra i din omgivning, uppskatta det goda hos dina vänner, uppskatta de kärleksfulla handlingar som finns runtomkring dig. Träna på att se det positiva. Ge det du vill ta emot och det kommer också till dig. Uppskatta det du har och du får mer av det. Visa din uppskattning genom tacksamhet, säg tack ofta.

107. AndlighetAndlighet är ett utövande som skapar kontakt med alltet, livet själv, det Gudomliga, Källan, Universum, Skapelsekraften eller vad man nu väljer att kalla det. Romantik är också en form av andligt utövande, likaså ceremonier av olika slag inom olika kulturer. För in mer andlighet i ditt liv genom att värna om och uppskatta det lilla. Be böner, krama träd, se naturens skönhet. Tänd ljus, ta det lugnt, känna efter, utför riter och ceremonier, skapa stunder av tystnad och kontemplation är alla olika sätt att utöva andlighet. Andlighet har funnits i alla tider och utövats på olika sätt inom olika traditioner, kulturer och religioner. Shamanism är en form av andlighet men ingen religion och är exempel på uråldrig andlig tradition som återkommit och går idag under epitet New age. Att göra koderna är också ett andligt utövande. En helig stund med fokus på det inre. En stund av Andligt godis som skapar balans och harmoni.

108. ErkännandeKoden är till för att integrera ett erkännande inför dig själv av dina kvalifikationer som människa. Har du en röst i ditt huvud som har för vana att bortförklara dina kompetenser eller förminska dina kompetenser i relation till andra? Det är omöjligt att på ett opartiskt sätt jämföra oss med varandra och ändå är det vad vi hela tiden gör. Jag vill påstå att det är totalt meningslöst eftersom det är omöjligt. Alla människor fungerar och presterar dessutom olika i olika situationer, på olika områden och ihop med olika människor. Ingen är statisk och vi påverkar och påverkas av varandra. Låt dig inspireras av andra, men ej nedslås. En övertygelse om att du kan saker gör att du står upp för ditt kunnande och det har inget med andra människors kunnande eller brist på kunnande att göra. Om du tror att du kan så finns en inre drivkraft för att ihärdigt försöka och för att bli bättre. Utan den drivkraften händer ingenting.

109. TrygghetKoden är till för att läka brist på inre trygghet. Otrygg känner man sig då man är avskärmad från kroppens vägledning, den intuitiva kroppen. Då kan man också uppleva sig vilsen och anledningen är att man saknar kontakt med sin andlighet. Det andliga i oss har tillit till att allt är perfekt som det är, att vi är på en väg av utveckling med utmaningar och i det är vi är omhändertagna och får hjälp och vägledning. Saknas brist i tilliten till att allt ordnar sig känner vi oss otrygga och saknar tålamod. Sinnet vill förändra nu, men livet handlar om att skapa erfarenheter, utvecklas, vänta in rätt tillfälle och följa flödet. Den förståelsen kommer genom tillit till den inre vägledningen. Det ger trygghet.

Vill du ha förändring, förändra dina övertygelser. Bli medveten om att det är Sinnet som får dig att tro att något behöver förändras för att du ska känna dig trygg, för att du skall känna dig nöjd och tillfreds med livet just nu.

110. AvvisadKoden är bra att göra när det finns upplevelser av avvisning. Orsaker till detta varierar och är personliga. Det kan vara avsaknad av; kärlek, uppmärksamhet, erkännande, bekräftelse m.m. Ibland kanske man inte förstår varför man känner sig avvisad, men det spelar ingen roll. Var bara observant på när och om känslan dyker upp inom dig. Då har du chans till läkning med hjälp av koden.

111. FrihetDet här är ytterligare en kod i skapandet av det man vill ha mer av i sitt liv. Vi är alla fria att skapa våra liv. Koden hjälper till att läka blockeringar i det undermedvetna som hindrar oss från att tro att vi kan bli fria från lidande. Det undermedvetna är upphov till värderingar och tankar vilka hindrar tron på frihet och därmed både målet och upplevelsen av frihet. Motsatsen till frihet gör att vi är fångar i ”vårt eget” Sinne, vårt ego, våra tankar och vårt undermedvetna.

112. FörlustKoden riktar sig till att läka rädslor och sorg kring förlust av närstående vilket inte behöver vara så drastiskt att de har avlidit för att rädslan skall bli bestående. Det kan till exempel vara från en separation i unga år eller tidigare liv. Rädslan att förlora någon, eller av att ha förlorat någon kan vara ett hinder från att släppa in en annan människa i hjärtat och att älska villkorslöst. Rädslan att förlora kan leda till ett starkt medberoende när den kommer ur ett obekräftat barns längtan att bli bekräftad.

113. UppgivenhetKoden riktar sig till att läka känslor av uppgivenhet. När man försökt och försökt men ändå inte lyckats nå sitt mål kan man hamna i känslor av uppgivenhet och hopplöshet. Att ge upp och överlämna sig till det Gudomliga är en god förutsättning för att få hjälp av det Gudomliga och kontakt med det Gudomliga. I det här tillståndet skriker hjärtat efter hjälp, skicka ut hjärtats bön om hjälp i universum. Släpp kontrollen och överlämna dig till det Gudomliga.

114. UtstöttRädslan att bli utstött väcker känslan av att vara avvisad. Utstött handlar om att inte få vara med i vissa sammanhang och kan leda till ett utanförskap. Låt dig beröras av den smärta som väcks om du blir utstött. Det är en smärtsam utmaning som minskar risken för fortsatt utanförskap. Våra rädslor drar till sig just det vi är rädda för. När rädslan är borta kommer du inte uppleva dig utstött och därför inte reagera och bemöta din grupp som om de har behandlat dig illa. Den som står kvar i sig själv och möter andra med öppet hjärta blir inte utstött.

115. FörverkligandeDet här är ytterligare en kod i skapandet av det vi vill ha i våra liv. Koden hjälper till att i det yttre förverkliga det vi vill skapa. Koderna arbetar endast i goda syften. Kom ihåg tacksamhet för det du har och det du får.

116. RespektlöshetBrist på respekt är när någon annan tror sig veta mer om oss själva, om vad vi vill, känner, borde göra, hur vi lever och vad vi väljer i våra liv. Respektlöshet är att få andras råd och åsikter om oss själva eller andra, utan att vi bett om det. Respektlöshet är att på ett eller annat sätt bli kränkt, se i kränkningslistan. Andra människors åsikter handlar först och främst om dem själva. Vi är alla speglar för varandra. Varje människa måste få ha sin frihet att skapa erfarenheter, värderingar och åsikter. Även våra barn.

117. UtestängdKoden ligger nära koden Utstött. Kanske du behöver båda. Att bli utestängd i olika sammanhang kan bero på att man av rädsla väljer att hålla sig tillbaka. Inte vågar bjuda på sig själv av olika anledningar. Det är bra om man kan se hur det egna beteende bidrar till att man blir utestängd, orsaken behöver inte vara att man är illa omtyckt, det räcker med en egen rädsla för att bli utestängd. Den energi man sänder ut (överlägsenhet, underlägsenhet, skam eller skuld t.ex.) blir lätt den upplevelse andra människor får av oss. Det kan också vara en idé om att andra skall ta initiativ till att bjuda in, istället för att man själv gör det. Fundera över hur du närmar dig andra människor. Sätter du ribban för hur umgänget skall vara genom att bjuda på dig själv och vara en bra vän, eller följer du ”oskrivna regler” för prestige, manipulation och status? Anpassar du dig så att du blir någon annan och varför då i så fall?

118. HandlingskraftUpplever du att du är handlingsförlamad, att du inte kommer till skott trots att det inte finns något medvetet förlamande trauma. Saknas det där lilla extra för att komma igång. Ett gammalt mönster helt enkelt som behöver brytas. Vanans makt kan vara nog så stark. Det kan också vara en aktiv Fruktan- paralysreflex sedan födseln. Den är förlamande i både ord och handling.

119. NådNär man ser och känner att lidandet är större än man kan mäkta med. Den yttersta gränsen är nådd. Be då om nåd och hjälp från det Gudomliga. Uppgivenhet, hopplöshet och kapitulation ligger nära varandra och är vägen till nåd. Hopplösheten når sin kulmen i uppgivenhet. Kapitulation handlar om att ge upp, sluta kämpa, släppa kontrollen och Nåd är att vördnadsfullt från hjärtat be om hjälp från det Gudomliga.

120. LustLust är suget som leder till handling. Lust kan leda till handlingar som ger positiva resultat och lust kan leda till handlingar som ger negativa resultat. När lusten får oss att göra negativa eller skadliga handlingar mot oss själva eller andra bör orsaken bakom lusten läkas istället för att följas. När lusten får oss att vilja göra något gott för andra, eller oss själva bör den följas. Om du inte följer lusten att göra goda ting, se vad som håller dig tillbaka.

121. KritiserandeKritik, omdömen, goda råd och åsikter från andra människor som riktar sig till en annan människa handlar uteslutande om den som ger omdömet. När jag var barn sa man ”Den som sa det, han var det” och precis så är det. Andra människor är bara speglar av oss själva.

Känslan av kritiserande kan också aktiveras indirekt, som när man blir utfrågad kan man få en känsla av att den personen vill hitta något att klaga på eller sätta dit en för, även om det inte är avsikten. Som om den andra letar fakta att vända emot en själv. Självfallet kan det också vara en omedveten underliggande eller medveten avsikt hos den andre och då kan den fungera som hjälp för den som blir kritiserad att se sin egen smärta kring detta.

Vad är då konstruktiv kritik? Det handlar om saker man gör, ett arbete som kan eller ska utföras på ett annat sätt, förhoppningsvis bättre. Vi är inte vad vi gör, men om vi identifierar oss med görandet så känner vi oss personligen kritiserade när någon har åsikter om ett arbete vi utfört. Och en sådan kritik bör inte ges hur som helst.

Kritik och reaktioner från andra på något som vi sagt eller gjort mot dem, som de upplever som kränkande har aktiverat deras oläkta sår. Om kritiken kommer som ett påstående, en anklagelse eller slutledning om dig som person är den respektlös. Om den som blivit kränkt istället berättar utifrån sin egen upplevelse är det respektfullt. Känn efter om det ligger någon sanning i vad de säger, även om det smärtar. Om kritiken från andra får oss själva att gå in i en emotionell reaktion så har även våra egna sår aktiverats och så är dispyten igång. Båda vill ha rätt, båda vill bli förstådda, båda vill få den andre att förstå. Den inre kritikern gör också att vi inte bara kritiserar oss själva utan också andra. Om kritiken från den andre inte väcker reaktioner i dig så är det troligen så att du bara var en spegel.

122. Sätta gränserAtt sätta gränser är att stå upp för sig själv. Att sätta gränser är utmanande. Det är utmanande därför man riskerar att andra människor blir provocerade och man riskerar utfrysning och olika typer av ogillande och motreaktioner. Man riskerar också att bli respekterad, vilket är nog så utmanande för en person som är van att bli överkörd och behandlad respektlöst. Var så säker, när du börjar sätta gränser som du tidigare varit dålig på. så kommer dina närmaste att protestera. De kan ju inte utnyttja dig på samma sätt längre.

123. ManipulationAtt se sin egen manipulation av andra kan vara svårt. Det är mycket vanligt att vi manipulerar för att kontrollera andra människor för att få som vi själva vill. Rädslor av alla de slag ligger bakom. För den som vill leva i sanning gäller att sluta manipulera andra. När vi läker och lever i sanning hjälper vi också andra som vill manipulera oss när vi sätter sanna gränser missgynnar det ett dåligt beteende hos andra. Klarsyn skapar klarsyn. Vanligt är att föräldrar manipulerar sina barn med hot, mutor, skuld- och skambelägganden för att få dem tysta, eller på annat sätt styra deras beteende. Barn tål och mår bra av tydlighet och sanning. Som förälder är man den som fattar viktiga beslut. Barn kan bli arga och ledsna över det och barn har rätt till sina känslor när de blir besvikna. Men låt dig inte som förälder manipuleras av barns känslor. Manipulera heller inte barn till att sluta känna eller sluta uttrycka sina känslor. När känslor accepteras kan de inte fungera i manipulerande syften. Det bidrar till den inre friheten.

124. SjälvmordstankarHar du självmordstankar? Vågar du erkänna att du har självmordstankar? Tanken behöver inte innebära att du är på väg att göra självmord men tanken är ändå skadlig. Om du drar till dig tankar om självmord visar det på att det finns brist i acceptans, självkänsla, kärlek och glädje för dig själv och ditt liv. Kanske känner du det som att det beror på andra, på något du själv har gjort eller på din situation nu eller tidigare. Tankarna går ändå att förändra, du har makten i dina händer om du bara vill. Viljan är en stark kraft som grundar sig i ett beslut om att nu är det nog. Nu ska en förändring till. Då blir du vägledd i en ny positiv riktning. Det kan ta tid och tålamod är nyckeln. Självförsoning för brister och felsteg är nödvändigt.

125. Nedstämd
Koden för att lätta på känslan av att vara nedstämd eller moloken, är bra att göra när det finns en grundläggande brist på glädje. Känslor av glädje är grundläggande för välmående, en viktig del av livet varje dag. Känns det som om ditt ”neutralläge” saknar glädje? Ser du en sammanbiten eller livlös människa när du tittar dig i spegeln? Upplever du ofta tristess fastän det egentligen inte fattas dig något?

126. LivsångestLivsångest är en kroppsupplevelse orsakad av att inte kunna hantera livet. Den hänger ihop med förnimmelser av maktlöshet. Vid långvarig rädsla eller brist på glädje finns risk för att det skapas livsångest. Långvarig stress kan därför leda till livsångest. Njurarna är organen för stress.

När man har problem med utrensning, kronisk stress eller njurarna så bör man titta på giftbelastning. Ursprung kan vara att man som foster utsatts för gifter i livmodern. Det kan skapa känslor av att sitta fast, vara instängd, gå runt i cirklar, inte komma vidare, vilja fly, etc. Denna kod är en del i det läkningsarbete som behövs för orsaker till livsångest. Kroppen upplevs som en mycket skrämmande och obehaglig plats som man inte kommer ifrån. Den egna kroppen är som en helvetisk tortyrkammare.

127. BönAtt be en bön har syftet att be om hjälp med det man verkligen inte förmår själv. Var sann, tydlig och närvarande i upplevelsen du vill förändra när du ber om hjälp att ta dig ur ditt lidande. En bön kan också göras för en önskan om något positivt och då skickas den i upplevelser av tacksamhet. Hjärtats sanning är Guds språk.

128. OroOro är stress inför framtiden. Den här koden innehåller två olika tekniker för att reducera oro och på så vis skapa mer lugn. Hjärtandning är en andningsteknik som ökar närvaron i hjärtat och balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Koden innehåller också en självbehandling som jag utvecklat och kallar 5 positioner, eller 5P. Den skapar ett lugn, d.v.s. dämpar hjärtats rytm och det sympatiska nervsystemet.

129. BalansBalans är ett fysiskt tillstånd och kommer ur harmoni. Vi behöver harmoni mellan kroppen, Sinnet (det mentala) och det andliga. Koden är till för att skapa ytterligare balans genom att skapa medvetenhet om vad som saknar balans och disharmoni.

130. VärdigKoden Värdig handlar om att känna sig värd. Värd ett bra liv. Värd att vara frisk och stark. Värd ett bra arbete. Värd att behandlas med respekt. Värd en kärleksfull relation. Värd att få ha goda vänner. Värd ett bra boende. Värd en hälsosam kost. Värd en god ekonomi. Värd ett glädjefyllt liv.

131. Självkritik
Det kan vara bra att vara självreflekterande. Men som med allt annat kan det gå till ytterligheter. Är du mycket självkritisk? Analyserar du dig själv efter en stor prestation, gång på gång med att leta fel? Då är det förmodligen till mer skada än nytta. Att fokusera på det negativa sänker. Att fokusera på det negativa skapar mer negativitet och stress. Fokusera på det positiva du gör och är. När du analyserar det förflutna, leta efter den goda känslan som lett till ett positivt resultat.

132. PrestationsångestPrestationsångest innebär att kraven på perfekt presterande är så stora att de skapar ångest. Den egna inre domaren blir aldrig nöjd. Försök se varifrån idén om perfekt presterande kommer. Försök se vems acceptans och kärlek du försöker få, (troligen något från barndomen). Föräldrar som pushar sina barn för hårt i att prestera och göra, samt har åsikter om vad de skall göra, istället för att se barn för vad det är och ge kärlek och uppmärksamhet för vad de är, gör barnen en otjänst. Extremt höga prestationskrav ger prestationsångest och kan leda till prestationsförlamning. Man ger upp redan innan man börjat för man vet att man kommer misslyckas eftersom den inre kritikern aldrig blir nöjd och tar all energi. Den som ställer stora krav på sig själv ställer också stora krav på andra. Den som ställer stora krav på sig själv är ofta ”duktig” och tycker att andra borde anstränga sig mer, åtminstone lika mycket som de själva gör. Den som ställer stora krav på sig själv och aldrig blir nöjd, stolt och glad över det den åstadkommit är oftast den som i arbetslivet blir utbränd”.

133. OtålighetOtålighet kan uttryckas bland annat som rastlöshet och kroppslig orolighet. Otålighet är brist på tålamod. Otålighet är brist på acceptans för det som pågår just nu. Otålighet är en typ av flykt ifrån nuet. Otålighet kan vara ett tecken på att en obehagligare känsla från ett tidigare minne är på väg att visa sig.

134. Kapitulation
Att kapitulera innebär att inse sin begränsning, ge upp, överlämna sig till det Gudomliga, sluta kämpa och släppa kontrollen. Sinnet vill ha kontroll. Sinnet får oss att tro att vi kan styra vår verklighet genom kontroll av olika slag. T.ex. genom att kontrollera andra med manipulation, hot, mutor, skuld och skambelägganden. Strävan efter mycket pengar eller samla på saker av olika slag kan också vara ett uttryck för behov av kontroll. När vi lever omedvetet skapas vår upplevda verklighet av det förflutna. När vi är i obalans och Sinnet reagerar utifrån rädslor vill vi försöka skapa trygghet genom kontroll. Vägen till ökad medvetenhet, läkning och ett rikare liv är att kapitulera genom att släppa kontrollen, utmana sina rädslor och våga vara sårbar. Lita till att det Gudomliga tar väl hand om dig.

135. Fysisk Smärta
Sår och trauman lagras ofta som energiblockeringar i kroppen och kan förorsaka sjukdom, mental och fysisk smärta. Alla koder arbetar med detta utifrån olika aspekter. Denna kod handlar om att bekräfta den fysiska smärtan.

136. Identitet
Om man inte blivit tillräckligt bekräftad som barn kan det leda till att man saknar känsla av identitet. Identitet är känslan av att finnas till, ha kontakt med sina känslor och att vara någon av betydelse. Inte i formen berömd, utan känslan av att man är betydelsefull och har rätt till sitt eget liv och rätten att bestämma över sitt eget liv bara genom att ha kommit hit till jorden. Genom att bli bekräftad och sedd skapas känslan av identitet. Det är inget som kan ersättas med berömmelse, talang, eller att man är duktig och därför blir bekräftad för prestationer. Känslan av identitet som åsyftas skapas genom speglingen, ögonkontakten och närvaron som ska till för att barnet skall känna att det existerar. Ett möte mellan två hjärtan. Vår sanna natur är kärlek. Genom att se och möta barnet från hjärtat i kärlek, skapas också hos barnet en identifikation med upplevelsen av att vara kärlek. Likgiltighet inför sitt barn gör störst skada. Troligen kan ett beteende där föräldern oroar sig mycket, eller på annat sätt inte är närvarande (utan att för den skull vara drogmissbrukare) skapa både beroende och medberoende hos det vuxna barnet. Det kan också leda till att det blir svårt för barnet att ha kontakt med sitt hjärta även som vuxen.

137. Orkeslös
Oläkta gamla sår och trauman skapar stress och tar mycket energi, då det inre har mycket att hantera. Negativa tankar och känslor tar mycket energi. Negativa tankar och mönster kan vara orsak till att man har dåligt med ork, förutom ackumulerade gifter som också tar mycket energi eftersom immunförsvaret alltid arbetar på högvarv.

138. VälgångEn kod för ökad välgång. Som alltid finns det motstånd i oss när vi inte lyckas manifestera det vi önskar. Vanligt är att ha motstånd mot att skapa och ta emot ett bra liv i överflöd, kärlek, glädje, välgång och framgång. Se vad som hindrar dig. Vilka negativa idéer och tankar har du kring att ha det bra? Denna kod är en del i det läkandet.

139. Rastlöshet
När man har svårt att vara i stillhet, svårt att bara vara upplever man rastlöshet. Rastlöshet orsakar gärna självskadebeteenden. Rastlöshet är en flykt som kan innehålla olust av något slag. Olika självskadebeteenden att undkomma olusten blir då konsekvensen. Var observant på din rastlöshet den kan verka oskuldsfull men om den tar dig till flykt och droger som överkonsumtion av; mat, sött, salt, nikotin, koffein, sex, uppmärksamhet från andra, vara duktig m.m. så finns djupare sår bakom. Om du trots det inre obehaget, saktar ner och vänder uppmärksamheten inåt och möter olusten, kan det hända att du kommer ner i ditt undermedvetna och får ny information.

140. SjälvtillitAtt lita till sina egna förmågor att klara av saker som att ta hand om och försörja sig själv, känna in sin egen väg och riktning och tro på att man kan skapa det liv man är här för, är obeskrivbart viktigt. Man måste stå upp för sig själv och anta de utmaningar man ställs inför, för att bygga upp självtillit. En liten bit i taget, lagom små utmaningar anpassade för just dig är tricket som fungerar.

Om man ideligen sviker löften mot sig själv kanske man ställt för stora krav. Vi måste alla börja där vi är. Vi har alla samma möjlighet att leva vår mission, vägen är målet och konsten är att ta små steg av lagom utmaning samt att börja där vi står. Gör också andra koder för att lösa mentala blockeringar, stärka självkänsla och läka gamla sår och trauman som skadat en god grund av självtillit.

141. TillförsiktKoden hjälper till att balansera och leva i nuet. Att lita till den inre vägledaren som visar på ett litet steg i taget i rätt riktning.

142. Ta plats
Koden är till för att läka sådant som hindrar oss från att ta plats. Drar du dig undan, håller du dig tillbaka, underskattar du ditt värde och din plats i livet och på jorden? Håller du dig tillbaka med ursäkten att du är generös och vill ge andra möjlighet, uppmärksamhet och utrymme? Var observant på dig själv, det kan vara en undanflykt från att anta nya utmaningar i ditt eget liv. Det finns plats för alla. Andra människor gynnas av att man står upp för sig själv. Universum bygger inte på självuppoffring. Universum bygger på samarbeten och att leva i kärlek och glädje. Samt att följa vår inre sanning, inte på andras bekostnad, men ej heller på vår egen.

143. ÄventyrLivet är ett äventyr. Vad det innebär är personligt. Vad det fylls med är personligt. Hur det upplevs är personligt. Gör din egen upptäcktsresa. Möt dig själv där du står istället för att apa efter andra. Vad innebär äventyr för dig? Det är endast när vi är närvarande som vi verkligen upplever nuet och livet. Närvaro i nuet ger är en helt annan upplevelse av livet, där varje ögonblick kan vara ett äventyr.

144. Ha KulLivet är till för att ha roligt. Var lekfull. Se livet ur barns perspektiv. Om du glömt bort att leka, eller om du av någon anledning inte kunde leka som barn är det viktigt att ta igen. Att umgås med barn och att leka med barn är helande för det sårade barnet i oss själva. Den som blir provocerad av barn har sannolikt behov av att läka sin barndom. Den som tar livet för seriöst behöver träna på att ha kul. Bli medveten om vad som hindrar dig från att ha kul. Måste allt ha en djup mening för att du skall engagera dig? Eller är det ok att leka bort en dag eller fler? Är det ok att ha kul på jobbet och samtidigt uppnå goda resultat? Ha roligt i livet och du finner glädjen inom dig. Med glädje blir det så härliga möten, livet känns lätt och underbart även när vi inte gör det som vi tycker bäst om. Glädje förvandlar många gånger tråkigt till roligt.

145. Illamående, yrselDen här koden är till för att läka fysiskt illamående och yrsel när orsaken är emotionell. Starka känslor kan orsaka fysiska reaktioner så starka att man till och med kastar upp.

146. HoppfullhetAtt känna sig hoppfull är viktigt då det påverkar hur vi ser på framtiden. Hoppfullhet ger kraft att gå vidare i livet, vad än som hänt. Bli medveten om vad som hindrar dig att se hoppfullt på framtiden.

147. BesvikelseHär är koden för att läka upplevelser av besvikelser. Det finns mycket vi kan känna oss besvikna över. Besvikelser handlar om misslyckanden och ouppfyllda önskningar, drömmar, förväntningar och mål. Låt inte ett misslyckande hindra dig från att försöka igen. Skapa medvetenhet om vad du ska lära dig.

148. Ta emotGåvor ges, mirakel sker och möjligheter erbjuds oss alla. Men ser vi dem? Den som är öppen i Sinnet ser. Den som är sluten, dömande och ovillig att ta till sig det som erbjuds går miste om möjligheterna. Var öppen! Var medveten! Var tacksam! Ta chansen! Ta emot livets gåvor. Kom ihåg att vara tacksam för allt du får. Tacka för allt du fått i ditt liv. Meditera över ditt förflutna och se hur du har fått hjälp fram till nu. Fokusera på det du fått istället för det du saknat. Det du fokuserar på får du mer av.

149. EnsamhetNär man bär på oläkta sår av ensamhet kan det uttrycka sig som att man har svårt att vara själv. Det kan finnas risk att man tappar bort sig själv i närhet till andra, man gör avkall på sig själv för att få vara med och höra till. Sår av ensamhet kan också leda till att man håller en distans till andra, man riktar in sitt liv på att vara oberoende och klara sig själv, som en motreaktion. Man ger sig själv alla möjliga anledningar till att undvika umgänge. Både överdrivet extrovert och introvert kan bli följden av undanträngda känslor av ensamhet.

150. SupportKoden för att känna, få och kunna ta emot support. Det är viktigt att man får uppbackning som barn. Den supporten behöver ges när barnet tar eget initiativ utifrån egen lust och vilja. Inte för att tillfredsställa någon annans lust och vilja och eller önskningar för att slippa obekväma situationer. Det går att genom support och andra metoder manipulera barn till att göra saker som man själv önskar. Det skadar barnets egen glöd och missleder barnet från sin egen känsla och intuition. Det skapar osjälvständiga och vilsna människor därför man lär barnet att det är viktigare att lyssna till omgivningen än sig själv. Det viktigaste vi vuxna har är att stötta ban till att lyssna till sitt eget inre. Det ger dom de bästa förutsättningarna att klara livet och utvecklas på ett positivt sätt.

151. Samla tankarnaKoden hjälper till att få klarhet genom att samla tankarna och skingra förvirring och tankspriddhet. Irrar du bara runt eller fram och tillbaka? Stanna upp och gör koden!

152. Förnöjsamhet
Koden för att stärka känslor av förnöjsamhet och vara glad och tacksam för det man har. I Sinnets natur ligger att vi vill vidare, längtar efter något nytt, något annat. Det hjälper oss att utvecklas och det försvårar för oss att vara nöjda nu. Att vara nöjd nu med det som är ger en inre avslappning och en ny plattform att ta avstamp ifrån inför nästa steg. Balans mellan att skapa och njuta av resultatet.

153. Mättnad
Den här koden riktar sig till en otillfredsställelse som skapar ett sug efter något, även när man ätit och borde känna sig mätt och nöjd. Ät långsamt och njut.

154. Dåligt samvete
Dåligt samvete kan vara befogat eller obefogat. Dåligt samvete som handlar om att inte leva upp till andras förväntningar är obefogat. Dåligt samvete är befogat om man utnyttjat eller bedragit en annan människa, inte hållit sina löften eller svikit sig själv. Då kommer det dåliga samvetet till den som besitter god moral. Då är det dags att be om förlåtelse och ta ansvar till förändring.

155. AvundsjukaAvundsjuk kan man vara på andra människor av olika anledningar. Det kan handla om utseende, karaktär, materiellt ägande, framgång, förmågor, social kompetens m.m. När man är avundsjuk finns risk för missunnsamhet eller känslor av underlägsenhet. Missunnsamhet bygger på tron att det inte räcker till dig också och att det finns begränsningar. Känner du dig underlägsen, mindre värd så har du en fin möjlighet att ändra på det. Låt dig istället inspireras av andra för att dra till dig det du själv längtar efter. Sug i dig energin och känslan av det du drömmer om så att det kommer in i ditt liv också. Ta efter det goda hos den du beundrar.

156. SvartsjukaSvartsjuka är som en inre demon och kan leda till hemska handlingar. Svartsjuka är osunt och kontrollbehov är ett resultat av svartsjuka. Ingen kan, eller har rätt att äga, eller bestämma över en annan vuxen människa som inte är omyndigförklarad. Trohet och kärlek får den som behandlar sin partner respektfullt med ödmjukhet inför privilegiet att få dela livet och kärleken i en relation.

Orsak till svartsjuka kan vara olika oläkta sår och trauman som skapat dålig självkänsla och som finns med i manualen för koderna. Är du svartsjuk? Läk ursprung till din svartsjuka om du är intresserad av goda kärleksrelationer. I ett partnerskap behöver man också vänner utanför relationen. Båda tjänar på att båda mår bra. Gör och säg det som skapar mer kärlek.

157. VälfärdVälfärd handlar inte främst om pengar utan om livskvalité. Se om du har idéer kring att din välfärd skadar miljön eller andra människor. Eller är du villig att ta emot en välfärd som delas av alla och som till och med läker moder jord? Det är möjligt! Att må bra skapar goda vibrationer som påverkar allt i vår omgivning på ett positivt sätt. Att må bra minskar missbruk och habegär för överkonsumtion, då inre tillfredställelse inte först och främst handlar om konsumtion, utan om inre harmoni och balans.

158. Mirakler
Mirakler händer hela tiden och oftast passerar de obemärkta förbi. Mirakler är lättare att observera när vi tror på dom. De är lättare att få när vi tror på dom eftersom tron är en övertygelse som gör att vi medvetet kan påverka våra liv i den riktning vi önskar. De skapas utifrån vår trosuppfattning, det medvetna och det undermedvetna som gör att det vi tror på bekräftas i det fysiska livet. Det är därför det är så viktigt att läka det undermedvetnas negativitet och blockeringar för det positiva, om vi vill ha en positiv förändring i våra liv. Koden för Mirakel hjälper ytterligare till för att se, tro och ta emot Mirakler.

159. VägledningDet här är en kod för ökad kontakt med den inre Vägledaren, vår inre Guide, vårt Hjärta, den inre Gudomligheten eller vem det nu är som vägleder dig i positiv riktning. Vi har alla en Vägledare inom oss som leder oss rätt i livet när vi har kontakten med ”Det” och förmågan att lyssna och lita till vårt inre. Fokusera på närvaro i hjärtat. Koderna för vägledning, känslighet och klarsynt ligger nära varandra.

160. Känslighet
Koden för ökad intuition och sensibilitet. Den fysiska kroppen är en fantastisk vägledare när vi är observanta och lyssnar på kroppens reaktioner som tankar, känslor och energier i olika situationer. Stress skapas när vi kör över oss själva. Vi har inte lyssnat, vi har inte följt kroppens vägledning. Sjukdom skapas när vi kör över oss själva. Kroppens sätt att tala om för oss att något är galet sker på olika sätt. När vi ignorerar signalerna förstärks de med tiden. Det kan se ut på följande sätt; först en svag varning, en intuition av att något inte är ok det är en energi som kan observeras i auran. Därefter en magkänsla i solarplexus som reagerar med rädsla.  Negativa tankar gör sig hörda och kroppen reagerar. Det är ett kritiskt ögonblick som är viktigt att bli medveten om.  Det är det ögonblicket då det undermedvetna inverkar på kroppens reaktion. Det är det ögonblick då närvaro och fokus på det inre kan öppna nya dörrar, till nya sanningar.

Slutsatserna som därefter leder till handling avgörs utifrån ett öppet eller stängt hjärta. Tar vi till oss informationen eller förnekar vi den? Och tar vi ansvar för att följa den vägledning vi får? Om vi förnekar uppkommer kroppsliga symtom och med tiden utvecklas sjukdom. Vi kan genom att tillåta oss vara känsliga, intuitiva och lyssna inåt låta energin leda oss till högre medvetenhet.

161. Klarsyn
Klarsyn är att ställa sig känslomässigt bredvid och betrakta det som sker ur ett mer objektivt helhetsperspektiv. Helt objektiv kan nog ingen vara eftersom vi alltid kommer vara ett resultat av en massa faktorer som; kultur, samtid, uppväxt, erfarenheter, utbildning, religion och olika normer. Och eftersom vi alla är delar av helheten kan ingen återge eller se allt. Tillsammans är vi en större del av helheten och kan därför också uppnå större resultat när vi har samma mål. När man fokuserar på att hålla sig till fakta, där sådan finns och i övrigt fokuserar på lösningar för allas bästa ur ett helhetsperspektiv genom att följa hjärtats glädje mår vi bäst och hittar bäst lösningar. Det är klarsyn att förstå skillnaderna. När man fokuserar på samarbete och öppenhet hittar man lösningar som leder till det bästa för alla. Kontroll och manipulation för egen vinning kommer ur rädsla och är brist i tillit och skapar alltid konflikt. Klarsyn är också att genomskåda när någon försöker manipulera andra med en sådan strategi. Klarsyn är att också se vari man själv har sina tillkortakommanden.

162. Hopplöshet
Känslor av hopplöshet skapar nedstämdhet och en känsla och lust av att vilja att ge upp. Det kan kännas som om man inte kommer framåt, går i cirklar, hittar inte ut. Det kan leda till att man kommer in i ett tillstånd av uppgivenhet. Som alltid är det Sinnet som ”spökar”, eller snarare vill visa på en skadlig trosföreställning i det undermedvetna. En börda som du nu kan göra dig av med. Ju mer motstånd vi möter desto större är möjligheten att öppna upp för det motsatta. Låt inte motstånd (mörker, hinder, bördor, negativa övertygelser, eller felaktiga trosföreställningar) hindra Dig att fortsätta på Din väg. Men varje hinder är en lära. Möter du hinder av hopplöshet, utforska hopplösheten riktigt noga så kommer du vidare.

163. Intention
Det här är en kod för att stärka intentioner. Vad vi än gör bör vår intention vara i gott syfte för att vi skall kunna uppfylla vår mission. Universum jobbar för allas bästa. Vad varje människa gör påverkar alla andra. Det vi fokuserar på skapas. Goda intentioner ger vägledning till förbättringar. Din intention i allt ditt görande, inverkar på resultatet. Är din intention att skapa mer kärlek, hämnd, tillrättavisning eller vad?

164. AnställningNär det är svårt att få ett arbete kan det bero på inre motstånd. Den här koden riktar sig till att läka det som gäller motstånd kring att vara anställd. Skapa också medvetenhet och tacksamhet över de arbeten, inkomster och den försörjning som du fått tidigare under livet. Läk alla negativa vanföreställningar kring att vara anställd och kring att inte vara anställd genom att du skapar positiva meningar för att ändra dina negativa känslor och åsikter både av att vara anställd och att inte vara anställd. Då är laddningarna bort, då kan du välja.

165. Katastrof-fixering
När Sinnet ägnar mycket tid åt att oroa sig för att framtiden ska medföra något hemskt. När tvivel på det goda överväger. Bli medveten, skapa positiva meningar till nya friska positiva tankar och gör denna kod.

166. ÖverväldigadNär livet känns fantastiskt bra och man behöver hjälp att få in känslan i cellerna. En vanlig reaktion när vi fylls av härliga känslor är att vi vill ge bort allt. Det kan helt enkelt kännas för stort att ta emot. Det ger så mycket energi och glädje att det blir svårt att hantera. Koden hjälper till att integrera starka positiva känslor i kroppen. Det är så vi omprogrammerar det inre.

167. GlömmaRadera ut minnet från jobbiga händelser med denna kod som en slutkläm på trauman som inte helt vill släppa. Viljan att verkligen helt och fullt ut släppa det negativa förflutna behövs för att komma dit. Vi vill så gärna hålla fast, identifiera oss med vår historia. Det verkar ligga i människans natur. Mitt råd är att behåll det som gör dig glad och släpp det som drar ner dig.

168. VänskapVänskap bygger på att ge och ta emot. Vill du ha en ny vän, börja med att ge. Ge ditt intresse, ge av din tid och ge din uppmärksamhet. Tala aldrig illa om andra för det skapar dåliga energier. Önskar du andliga och utvecklande relationer så välj vänner som har en positiv inställning och inte ältar eländen eller baktalar andra. Välj vänner som respekterar dina gränser utan att vänskapen förstörs.

169. Beslutsångest
Beslutsångest är en vanlig företeelse. Ordet ångest är starkt och tvivel kring vilka val man skall välja behöver inte vara så starkt, men att tvivla kring beslut skapar en oro och tar mycket energi. Ibland handlar det om flera olika nya alternativ att välja mellan och ibland handlar det om ja eller nej till ett alternativ. Följ ditt hjärta när du gör dina val. Koden är till för att göra valet lättare. Men ibland måste man helt enkelt vänta in ett beslut. Sova på saken, göra annat först. Tvinga aldrig fram ett beslut.

170. SäljaI alla möjliga situationer behöver vi sälja, våra saker, våra tjänster, våra idéer, vårt kunnandevåra, även när vi inte har ett utpräglat säljyrke. När vi är på arbetsintervju, när vi har ett eget företag, när vi har en idé som vi vill få gehör för vare sig det är hemma, på jobbet eller i annat sammanhang. Att prata för något man brinner för kan vara svårt om man är rädd för att få nej. Att slänga ut sitt hjärta och sen få nej ger troligen en större besvikelse. Å andra sidan ger det också en större chans till framgång när ditt hjärta talar till en annan persons hjärta.

Eller när man tvärt om är rädd för att få gehör och framgång för sin idé så återspeglar sig det också i hur man presenterar den. Konsten att lyckas sälja handlar om att våga visa passion för det man vill sälja, våga brinna för något och kunna förmedla det. Man måste också kunna ta emot tvivel och frågor utan att låta sig nedslås. Det gäller att få med sig den andra både när det gäller känslan för idén och informationen som gör att de kan tro på idén som en lösning för dem. Det är inte övertalning, utan att övertyga. Tror du på din idé? Vågar du ta ansvar för vad som händer när du får ja från andra? Sälj endast till dem som kan ha nytta av din idé. När man vänder sig till de eller den som aldrig kommer vilja anamma din idé kan det innebära att man skapat en situation som bekräftar att man är en oduglig säljare. Att sälja handlar om att tillfredsställa ett behov. Det är viktigt att det man säljer är en lösning för kunden. Var lyhörd och lyssna efter kunden behov.

171. Marknadsföring
En stor del i att sälja är marknadsföring. Det finns många kanaler för marknadsföring och det gäller att hitta rätt väg att nå ut till sina blivande kunder. Även denna kod arbetar med frigörande av blockeringar kring att stå upp för sin idé och sig själv eller det man säljer. När blockeringarna är borta leder känslan oss rätt för hur vi skall gå till väga i det praktiska. Använd både kunskap, sunt förnuft, känsla och intuition.

172. Övertyga
Övertyga från hjärtat om du vill påverka.  Allt annat är att övertala. Våga stå upp för det du tror på. Våga uttrycka din sanning. När det kommer med en energi av sanning och egen övertygelse får det andra att lyssna. Visa respekt för att alla ändå inte tycker eller vill som du. Respektera olikheter. Var intresserad av andras sanningar. Stå fast vid din sanning så länge du tror på den. Var öppen för att få din sanning ifrågasatt. Det är så vi utvecklas. Övertyga handlar mer om att vara och leva sin sanning, än att prata om den.

173. Gammalt skitHänger det kvar gammalt ospecificerat outrett som tär trots all läkning, så testa med denna kod.

174. Tala FrittKoden Tala fritt är för att ge kraft till att våga säga sin sanning, stå upp för sig själv och det man tror på.

175. TackKoden är en hjälp för att integrera tacksamhet i kroppen. Om tacksamhet gör dig övertänd av all ny positiv energi kan det vara bra att göra den här koden för att integrera känslan och energin. Eller om du känner att du har svårt för att uttrycka din tacksamhet.

176. Våga synasAtt inte våga synas är hämmande för framgång. Om man inte vågar synas vågar man heller inte stå upp för sig själv eller göra något som ger uppmärksamhet och det kan vara ett stort hinder för att genomföra sin mission. Gör också koden Ta plats.

177. Transformation
Att arbeta med TSC är en process av förändringar i det undermedvetna. Motstånd kan finnas mot att transformeras till något nytt och därför okänt. När det föreligger motstånd mot själva transformationen bromsar det upp vårt växande. Livet är en ständig förändrings- och utvecklingsprocess. Motstånd mot transformation är motstånd mot livets naturlagar om utveckling. Bättre att flyta med livet än att kämpa emot. Möt din rädslor medströms istället för att trycka ner dem motstöms.

178. Jag kanAtt tro på sig själv handlar om självförtroende. Tron på sig själv kan vara olika stark beroende på vad det gäller. Den här koden är främst till för situationer där det saknas tro om att klara av något. Använd en positiv mening till att stärka upp det du tvivlar på att klara av. Övertyga dig själv om att du kan. Gör koden för att stärka övertygelse och självförtroende om att du kan och klarar av att göra det du vill och längtar efter. Kom ihåg att även som vuxen är man barn i början av något nytt. Var snäll mot dig själv när du börjar med nya saker. En stark kritiker kan ta död på lusten att testa nytt. Att våga misslyckas är viktigt för om man kräver ett perfekt resultat redan vid första försöket, kan det leda till att man inte ens försöker.

179. Närvaro
Be om hjälp för ökad närvaro om du känner att du behöver hjälp att komma vidare och fördjupa din förmåga att observera vad som pågår.

180. FörlamningKoden hjälper till att lösa upp blockeringar som uppfattas som förlamande.

181. Avsluta tidigare livOlika koder läker med olika frekvenser och därför behövs ofta svåra trauman läkas med hjälp av flera olika koder. Även svåra trauman från tidigare liv kan behöva läkas med hjälp av flera koder. När det kvarstår en odefinierbar känsla av att det inre är tungt, trots läkning av många motstånd, kan det vara svårt att med ord definiera känslan annat än som tung. Då kan den här koden vara det som lättar.

182. HudklådaEn kod för att läka mental stress som skapar hudklåda. Oro och nervositet till exempel kan skapa klåda i huden. Många hudbesvär orsakas också av överkänsligheter och för mycket gifter i kroppen och visar på en överbelastad lever. Avgiftning är ofta en hjälp mot de flesta typer av hudbesvär.

183. MunbrännaEn kod för att läka mental stress som skapar munbränna. En kod för att läka känslan av att det bränner på tungan vilket också kan uppfattas som osläckbar törst. Brist på vissa B-vitaminer kan också skapa munbränna.

184. DrivkraftKoden för att stärka själva drivkraften till att utvecklas. Styrkan hänger ihop med mitokondriernas hälsa. Det hänger ihop med själva livskraften. En kod till hjälp för bättre energiflöde i kroppen. Lossar på energiblockeringar i organ.

185. Jag dugerJag duger handlar om både självkänsla och självförtroende. Att duga för den man är och för det man gör. Det finns alltid en möjlighet till att lära och växa, oavsett vem man är och det handlar om att börja där man står. Försök inte bli något, du är redan tillräcklig. Alla duger utan att vara bäst. Koden Jag duger är ett möte med sig själv, (ja det är ju alla koderna på olika sätt). Se på i vilka situationer som du tvivlar på att du duger och skapa personliga övertygelser för just det.

186. Jag villKoden är till för att be om det du längtar efter, som om du sträcker ut dina händer för att be om hjälp och att du samtidigt tar emot hjälpen. Koden Jag vill är en fysisk handling för att ge uttryck för hjärtats längtan. Koden är också en bön om hjälp att hitta och känna en vilja.

187. Hitta hemAtt hitta hem, eller längta hem är önskan om att hitta hem till sig själv, den vi är utan inre och yttre förbud och föreställningar. Ditt hem är din livskraft.

188. SinnesroÄven om det inte är ett kaos av gamla trauman och emotioner så kan ett inre tjatter pågå som man ibland inte orkar med och som hindrar närvaro i nuet. Koden är en hjälp för ökad Sinnesro.

189. NöjdAtt känna sig nöjd med sig själv eller det man utfört är viktigt och kan många gånger vara svårt. Det är inte precis det vi får lära oss, utan tvärt om. Det kan alltid vara lite bättre eller bli lite bättre, eller jag kan alltid anstränga mig lite mer. Tävla och vara bäst får väldigt mycket uppmärksamhet. Och alltid handlar det om prestationsresultat. När man verkligen vill något så ska man satsa 100%. Men det betyder också att man tillåter sig att vara närvarande, ta paus, ta in, vänta på vägledning. Njuta under tiden. Det är du själv som ska bli nöjd, inte din omgivning.

Att slappna av, göra ingenting och att slappna av ännu mer i tanke, sinne och handling och samtidigt vara nöjd är också bra. Det ger återhämtning, avstressning, tid för att integrera det som vi lärt och tid för att känna efter och möta sitt inre. Det leder till utveckling och framgång. Att bli bättre på att vara i harmoni och balans. Att bli bättre på att må bra, vara bra för andra och hinna känna efter vad man själv vill. Variation och måttlighet skapar balans, personlig utveckling och medvetandehöjning.

Det finns inget att bevisa. Kunna vara nöjd med livet som det är gör att man mår bra. Det kommer inte leda till att man bli inaktiv eller lat. Men troligen till att samhällsekonomin, överkonsumtionen lugnar ner sig och de allra rikaste kanske tjänar mindre och de som börjar följa glädje istället för kamp, kommer må bättre. Och så har en positiv spiral börjat förändra samhället till något bättre för fler.

190. Mitt livAlla har vi ett liv att leva, vårt eget, ingen annans. Att leva våra liv fullt ut är en utmaning svårare än det mesta eftersom det innehåller våra stora utmaningar som vi kommit hit för. Var och ens utmaning är personlig. En personlig utmaning skall aldrig värderas och jämföras med en annan människas. Allas våra ”Mitt liv” kan bara upplevas och levas av en enda människa. Visst är det fantastiskt att vi alla fått den gåvan och möjligheten. Det är en svår utmaning, men lättare än att sträva efter något som vi inte kommit hit för. Försök inte leva någon annans liv.

191. StillhetKoden Stillhet hjälper till att skapa mer av inre stillhet. Stillhet är den djupaste avslappningen när inga tankar är störande, utan medvetenheten ät uppfylld av nuet. Och nuet kan vara fågelkvitter och blomdoft. Nuet kan var surret av ett bi. Nuets närvaro och stillhet förstorar upp de små sakerna så att vi vaknar i förundran över livets magi och skönhet.

192. HjälplöshetAtt känna sig fullständigt hjälplös är att möta döden. Hjälplöshet är bara ett av alla tillstånd av inre upplevelser vi kan hamna i. Sannolikt finns ett minne i det undermedvetna som hör ihop med en händelse av att ha varit hjälplös i en livshotande situation. Var tacksam för allt som ditt inre vill visa dig. Genom att våga se, känna och möta våra inre rädslor växer vi som människor. När vi bekänner och upplever hjälplösheten erbjuds ett unikt tillfälle att få en djupare kontakt med det Gudomliga.

193. Släppa tagetSläpp taget! Förlita dig på Gud! Lyssna inåt i ditt hjärta, följ ditt hjärta och allting kommer att ordna sig till ditt bästa.

194. FlytMan får flyt av att följa sin egen inre vägledare. Den inre vägledningen visar sig i form av starka energier. Ju mer sensitiv man tillåter sig att vara, desto lättare är det att få kontakt med sitt inre, den inre sanningen och när man följer den så får man flyt. Det är flyt i att utveckla och för det kan finnas jobbiga saker man måste ta sig igenom först, men så fort man gör ett medvetet val om kursförändring så har skutan hamnat i kurs, och när man är på rätt kurs så tar man sig igenom alla stormar.

195. Kravlöshet
Ställer du för höga krav på dig själv? För stora krav förlamar mer än leder framåt. Ett sätt att bli medveten om det är att fundera över om du ställer för stora krav på andra. Möt dig själv där du är. Eller om du upplever att andra människor är idioter. Blanda inte ihop kravlöshet med likgiltighet, för kravlöshet betyder inte att man inte bryr sig. Kravlöshet betyder att vara mer tillåtande och icke dömande. Det är bra med visioner för att ha en riktning. Det är bra med krav på att göra sitt bästa. Allt bästa är just nu och kan förändras. Kravlösheten handlar mer om en attityd, ett förhållningssätt, än själva görandet. En öppenhet av att låta något växa fram. Det är att observera nuet från kravlöshet. Då växer skönhet fram, bit för bit. Men med en alltför stark bild om exakt perfektion för ett resultat riskerar den skapande vägen att bli tvångsartad.

Målet är vägen. Att vara nöjd med de små stegen åt rätt håll. Att uppleva glädjen i nuet av att vara på rätt väg.

196. NöjeEtt nöje är något man gör för att skapa underhållning för sig själv eller andra. En sysselsättning, ibland ett tidsfördriv. Till skillnad från den glädje som kommer inifrån och inte är beroende av en yttre aktivitet. Nöje kan tillfälligt göra oss glada och på gott humör. Koden är till för att läka spärrar för att tillåta sig att göra saker för nöjes skull. Den är också till för att tillåta sig uppleva nöje i vad man än gör där man är låst i ett negativt tänkande. Ta fram barnet i dig och bli lekfull. Lek med maten, lek när du diskar. Tillåt dig att testa hur det är, ifall du blivit strängt uppfostrad kan det vara en befriande utmaning som hjälper till att föra uppmärksamheten bort från tankarnas värderingar till upplevelsens glädje.

197. LättnadLättnad är en skön känsla som förhoppningsvis infinner sig efter en hög anspänning. När man klarat något som krävt en stor insats, fysiskt, mental eller känslomässigt är det sunt att känna lättnad. – Jag klarade det! Koden rekommenderas om man inte tillåter sig att uppleva och känna denna lättnad. Andra mer osunda känslor och reaktioner efter en anspänning kan vara tomhet, saknad, rastlöshet, vilsen eller dömande. Sexuell tillfredställelse kan ge denna lättnad och är därför en vanlig flykt bort från att komma närmare jobbiga inre sanningar.

198. Nå mina MålDen här koden är ännu en hjälp att nå sina mål. Be om hjälp, ta små steg i rätt riktning och du är på den väg som bär dig framåt mot din mission.

199. Ansvar
Att ta ansvar för sitt liv innebär att sluta gnälla, uppträda och agera som om det är någon annans fel att livet har motgångar. Att ta ansvar innebär också att ta konsekvenserna av sina handlingar och lära av misstagen. Att ta ansvar är att be om förlåtelse och ibland behövs också skador ersättas.

200. FörväntansfullAtt känna sig förväntansfull är som att känns sig som ett barn på julafton. Det ligger glädje och spänning i luften på ett positivt sätt. Att känna sig förväntansfull är en del i den glädje som ingår i skapelseprocessen.

201. VagusnervenKoden är till för att lösgöra blockeringar som påverkar Vagusnerven negativt. Vagusnerven är en stor och viktig nerv som går från huvudet ner till magen. Vagusnerven är en viktig del i regleringen av hjärtats frekvens och är den kranialnerv som innerverar största delen av kroppen, från halsen till inälvorna i bukhålan. I buken finns det enteriska nervsystemet som är mag-tarmkanalens nervsystem och är involverad i våra känslor och matspjälkning. Det är därför lätt att förstå att emotioner påverkar matsmältningen, exempelvis genom att tillbakahållna blockerade känslor kan ge förstoppning.

202. SamarbeteEn kod för att läka eventuella blockeringar kring samarbete. När man gör en kod får man ofta klarhet kring problemet, var uppmärksam och öppen för information inifrån. Som alltid, var öppen för att se vad just du har för motstånd eller svårigheter kring kodens ämne, i detta fall samarbeten.

203. FramåtandaFramåtanda är en typ av mod. Framåtanda är drivet som får oss att agera, steg för steg i förverkligandet av våra drömmar. Framåtanda är det som gör att vi agerar, hakar på direkt när intuitionen informerar om att det är nu du har din chans. Utan framåtanda finns risken att vi missar chansen. Framåtandan är det som händer inuti och gör att vi hoppar, fångar ögonblickets möjlighet, trots rädslan. Först en intuitiv signal och därefter tänder framåtandan gnistan som gör att vi agerar. Det finns många negativa övertygelser som kan blockera framåtandan.

204. Rädsla
Rädsla sägs ofta vara den känsla som inkluderar alla andra negativa känslor och också vara motsatsen till kärlek. I arbetet med TSC har jag definierat flertalet obehag vilka alla är en typ av rädsla. Alla upplevelser som stänger av oss från kärlek kan betraktas som en rädsla. I utvecklingen av koderna har det varit viktigt att mer precis definiera olika rädslor och beskriva dessa eftersom det ger en mer exakt definiering av vad man önskar påverka med koden hjälp.

205. Pondus
Pondus är tyngden, tryggheten, övertygelsen i vilken man framför sitt budskap, sina övertygelser.

206. Ha det bra
En kod för att ha det bra. Det vardagliga fungerar och man känner sig nöjd i det lilla utan dramatiska omsvängningar. Man känner sig till freds med livet.

207. Kollaps
Kollaps innebär en känsla av att luften går ur en. Du har gjort allt och det räckte inte till. Kollaps är en fysisk upplevelse av att kroppen inte kan prestera mer. Medan uppgivenhet är en mental upplevelse av att inte förmå mer. Hjälplöshet är en känsla som kommer av att erkänna sina begränsningar.

208. Förmåga
Tvivlar du på din förmåga? Ta hjälp av denna kod samtidigt som du fokuserar på att bli medveten om det bra du gjort. Vilka utmaningar har du tagit dig igenom? Bli medveten om vad du klarat av.

209. Leva din mission
Det är nu dags att du börjar leva din mission. Det räcker inte med att känna till den för att du skall finna livsharmoni. Koden är extra hjälp för att våga, vilja, få och kunna leva Din mission.

210. Koordination
Kod för koordination och samordning. Hjälp när du inte får ihop det, i det yttre. Det beror på inre ambivalens. Hjälper också kroppen till bättre motorisk koordination.

211. Mindervärdeskomplex
Att förminska oss själva leder aldrig dit vårt hjärta önskar. Läk orsak till mindervärdeskomplex. Låt ditt hjärta få uttrycka sig.

212. Närhet
Koden för att våga, vilja, få och kunna släppa in en annan människa i hjärtat. Koden är till för att läka tankar och känslor vilka försvårar eller förhindrar fysisk närhet eller känslomässig närhet till andra människor. Närhet är att låta sig beröras på djupet av kärlekens mysterium.

213. Konklusion
Hjälp till att knyta ihop påsen. Förstå sammanhang. Hela sanningen har uppdagats och kan nu smältas.
214. Förnekelse
Vem har förnekat vad? Erkännande är det som behövs för förändring.

215. Agera
När man kommit till insikt är det dags att agera i den riktning man vill att livet skall gå. Det är en ständigt återkommande handling varje dag. Att agera i rätt riktning och att sluta agera i fel riktning.


216. Oskälighet
Vem kräver mer av dig än vad som är skäligt? Vem kräver du mer av än vad som är skäligt? Alla människor har ansvar för sina ord och handlingar. Alla människor har ansvar för att sätta sina gränser. En allmän tendens är att kräva mer av andra än av sig själv. Rannsaka alltid dig själv först.


217. Hålla fokus
När du vet vem du vill bli uppfattad som, vad du vill åstadkomma, vad som är viktigt i ditt liv och vad du värderar, se då till att hålla fokus på målet. Ibland behöver man dela upp ett mål i delmål. Men håll fokus i rätt riktning då kommer du närmare för varje dag.

218. TydlighetVar tydlig när du beskriver din önskan så att universum förstår. Var tydlig när du kommunicerar med andra så att missförstånd kan undvikas. Var tydlig inför dig själv med vad som är viktigt i ditt liv, så blir det lättare att hålla fokus på rätt saker för att uppnå ditt mål.

219. Tro på dig självDen här koden är hjälp till mer tro på sig själv. Om inte du kan förändra ditt liv, vem kan då? Vi har alla en egen fri vilja att göra val i varje sekund av våra liv. Ingen förändring till det bättre sker utan din fria vilja om att så skall ske. Att tro på sig själv handlar inte om att man ska klara allting själv, utan om att man har tillit till att man kan förändra sitt liv till det bättre genom att följa sitt hjärta för att skapa det man längtar efter och genom att våga utmana sig själv. En sak i taget löser sig. När man tror på sig själv har man kontakt med den inre kraft som behövs för att man skall göra det som krävs. Ta de små stegen, göra de rätta valen här och nu. Tron på sig själv ökar när man står upp för sin sanning och märker positiva resultat.

220. StolthetStolthet kan vara ett hinder för att höja sin medvetenhet om det innebär att man är för stolt att erkänna sina misstag. Stolthet kan vara en tillgång när man kan stå upp för det goda man representerar. Visa vördnad inför ditt och andras liv så du kan vara stolt över dig själv. Vi kan alla välja att uppträda vördnadsfullt så vi kan vara stolta över oss själva. Det stärker oss så vi kan bli ännu bättre. Det handlar varken om pengar, status, hudfärg, religion eller kultur. Det handlar om att leva den inre storheten.

221. BeslutMedvetna beslut bör föregå all handling. Oförmåga att fatta beslut beror på inre konflikter. Ta reda på vilka inre konflikter som försvårar beslutsfattande. Ibland kan man behöva vänta in rätt tillfälle eller reda på mer information. Jäkta inte fram beslut i onödan. Beslut i akuta situationer görs av hjärtat. I andra situationer kan överväganden och fakta ingå i processen. Beslut bli lätt fel när de fattas under press. En yttre tidspress eller en inre anpassningspress, man tror att de runt omkring önskar att man ska göra på ett visst sätt. Det sista kan bli riktigt dåligt.

222. Uppmärksamhet
Var medveten om att det du ger uppmärksamhet till, får du mer av. Ge mer uppmärksamhet till det du vill ha mer av. Gör det du vill ha mer av i ditt liv i lagom doser och med känsla av glädje. Allt du är missnöjd med som du vill förändra, får du mer av när du ger negativ känslomässig uppmärksamhet till det som skapar ditt missnöje. Tänk på det om du ältar dina besvikelser och dina sjukdomar.

223. Nu räcker detHar du fått nog? Koden är ännu en hjälp till att sätta ner foten. Främst inför dig själv, det är utifrån dig själv, ditt liv skapas. Nu räcker det är en känsla i solarplexus, som ger en fysisk upplevelse av inre kraft och styrka vilken hjälper dig att göra det du behöver. Nu räcker det är uppmaningen till dig själv. Nu ska du inte ta mer skit.

224. KritiseradFinns det ett mönster i ditt liv av att bli kritiserad? Förändra dina sårade känslor i det mönstret. Låt inte det förflutna hålla kvar dig i offerkänslan och offerrollen. Goda råd är goda råd och de kan man be om.

Personlig kritik är sällan konstruktiv och den är endast välkommen när man ber om det.
Var vaksam om du själv ger kritik eller ”råd”, vem säger att du vet och kan bättre? Det mesta handlar om tycke och smak eller tro om att saker ska vara eller se ut på ett visst sätt. Irritationer över andras personlighetsdrag handlar oftast om en spegling av de egna svagheterna.

225. Jag är den jag ärKoden är till för att skapa känsla och förståelse för att vi är alla dom vi är. Unika personer. Kultur, normer, miljö, religion och olika trosföreställningar försöker få oss till något annat, forma oss till likheter där det missgynnar kreativiteten. Det gör att vi tvivlar på vår inre sanning och vägledning. Föräldrar vill gärna styra och påverka barn att bli på ett speciellt sätt, istället för att älska, se och ta emot dem som de är. Gör koden för att läka. Du är den du är, inget annat. Försök inte vara något annat. Endast du och ingen annan kan ta reda på vem just Du är. Förvirrade och vilsna blir vi när våra tankar, känslor, ord och handlingar inte är samstämmiga med hjärtats önskan.
När du förlikar dig med att vara den du är. Att du är den du är. Då står du naturligt, avslappnat och okonstlat upp för vad du vill, vad du känner och vad du tycker. Din självacceptans sänder ut till andra att acceptera dig som du är. Och om inte, så har det ingen inverkan på dig.

226. SkördEfter sådd och tillväxt kommer skörd. Belöningen för dina insatser. Ta emot Guds gåvor i tacksamhet.

227. Ge platsGe plats på alla sätt till dig själv i ditt liv. Ge plats, fysiskt, känslomässigt och mentalt för att leva ditt liv. Låt inte tankar begränsa dig blomning.

228. EnvishetOm något poppar upp för att testa dig om du står fast vid din mission så kan du få hjälp av denna kod. Man kan behöva vara envis för att nå sina mål. Dåligt är att envist hålla fast vid negativa mönster och trosföreställningar eller aldrig vilja ändra åsikt eller testa nytt. Men att vara envis för att nå ett uppsatt mål handlar om att stärka sitt tålamod och det är bra. Envishet och tålamod behövs när man vill ge upp.

229. I rätt tidLivet är som ett rullband. Möjligheter rullas upp framför våra ögon. Men ser vi dom? Fångar vi dom? Sista tåget i detta liv har inte gått förrän vi lämnat kroppen för gott. Vi erbjuds alltid nya möjligheter. Rätt tid existerar inte, eftersom allting händer nu. Tvivlar du på att rätt tid är nu? Var öppen för att se att rätt tid är nu för ditt nästa steg. En tankeförändring, en omvärdering, ett nytt beslut, en ursäkt, lyfta en sanning, sätta en gräns, gå vidare, stanna upp eller något annat. Bara du kan veta.

230. Komma till skottDet kan vara svårt att etablera nya vanor då det kräver lite extra engagemang av oss. Oavsett hur gamla vi är så är vi alltid nybörjare på det nya. Arbetar man med att höja sin medvetenhet så är det nytt mest hela tiden. Det är en hjärngymnastik utöver det vanliga att förändras.
Den här koden är en hjälp att komma igång med nya vanor då när man känner sig låst och vilsen i hur man går vidare. Som en vänlig spark i baken på sig själv. Kom igen nu, mig själv, nu gör vi det här.

231. Mental smärta
Orsaker till lidande är läkt, DNA är omprogrammerat. Amygdala är omprogrammerad. Ändå kvarstår stunder av mentalt lidande. Denna kod kan vara hjälpen vidare.

232. Frigörelse
Frigörelse från värderingar, normer, åsikter, tro, förutfattade meningar och annat som du ”köpt” av andra, eller tidigt inprogrammerats med utan att utvärdera om det stämmer överens med din inre sanning. När det inte gör det, så ligger de i vägen för egna önskningar och mål.

233. Kamratskap
Koden för kamratskap. Var mot andra som du själv vill bli respekterad och bemött, utan att tappa bort dig själv.

234. Stabilitet
Söker du stabilitet i livet? Det grundar sig troligen i en otrygghet. Vi har mönster av att kontrollera det yttre för att ge trygghet i det inre. Sluta jag trygghet i det yttre, det gynnar kampen. En inre trygghet medverkar till ett stabilt yttre. Stabila relationer, stabil ekonomi, stabila handlingar är aldrig en garanti, men ökar när vi har den inre trygghet som gör att vi kan vara kvar, även när det stormar. En van ryttare vet vad jag talar om. Vad hästen en gör, håll dit inre lugn och fokus på det du önskar få hästen att förstå och göra. Det är att kommunicera med hjälp av energier. Hålla energin eller rikta energin. Gör det i ditt liv håll din intention stabilt. Gör endast det som backar upp din intention.

235. Smärtfritt
Livet är inte smärtfritt. Bli vän med smärtan och den minskar. Den största delen i en smärta består av rädsla. Läk dina rädslor, acceptera smärta och den blir mindre skrämmande. Smärta kan blandas ihop med lidande. Lidande är långvarigt medan smärtan är kortvarig.

236. Målfokus
Svåra utmaningar i det yttre kräver extra mycket målfokus. Den fokuserande kraften kommer ur solarplexus. Riktningen av energin för målet, kommer ur andra chakrat.

237. Vinnare
Den är vinnare som hittar hem till sig själv. Den är vinnare som lyckas med sina föresatser, oavsett allt. Små steg, små utmaningar, stora steg, stora utmaningar, små ansträngningar, stora ansträngningar. Det varierar. Uppskatta och var tacksam för alla dina framsteg. Alla dina vinster. Alla dina lärdomar. Jämför dig endast med dig själv. Dina framsteg är det enda som är av vikt och det enda som kan jämföras på ett rättvist sätt. Vi har alla olika förutsättningar fysiskt, mentalt, ekonomiskt, genetiskt m.m. Var en juste spelare och jämför dig endast med din egen utveckling. Det lär du dig mest av, de skapar de största förutsättningarna för att veta vad du behöver mer av och vad du behöver mindre av för att nå dina mål.

238. Kosmos
Koden för att acceptera att vi är kosmiska. En del av alltet, hela universum, själva skapelsen. Det är tack vare detta koderna kan påverka oss.

239. Skönhet
Skönhet är viktigt. Naturen av överfylld av skönhet. Även i åsikter av skönhet påverkas vi av kultur och moden. Människohjärnan är formbar. Bara det finns en tillräcklig motivation verkar vi kunna göra det mesta, anpassa oss till det mesta, på gott och ont. Naturlig skönhet som berör våra hjärtan gör oss hänförda. Påklistrad skönhet är något annat. Ökad närvaro i hjärtat gör att vi ser skapelsens skönhet. Människan har en oändlig möjlighet att skapa skönhet i samklang med naturen, vilken gynnar allt till det bästa.

240. GO
En kod för att bli mer handlingskraftig. Önska och fantisera är en sak. Göra och förverkliga är det som behövs för att drömmar ska uppfyllas. Go är länken mellan.

241. Bjuda på sig själv
Genom att bjuda på sig själv kan man höja nivån i umgänget. Vem sätter ribban för vad som är ok att säga och göra. Vem stoppar när det går överstyr. Vem tar nya initiativ till öppenhet och ärlighet. Vågar du utmana dig själv att bjuda in till djupare relationer genom att bjuda på dig själv? Ge det du själv vill ha.

242. Värdefull
När man känner sig värdefull sätter man värde på sitt liv. Det innebär att ta livet seriöst, men med humor. Gör det du längtar efter, det som leder till din mission, inget annat. Var sann mot dig själv, men var förlåtande och se med humor på dina misstag och motgångar. De är dina lärdomar. Livet kan vara ganska komiskt i all bedrövelse. Behåll ditt värde genom att stå upp för din sanning. Känn ditt värde och du stålar ut att du är en värdefull människa. Det inger respekt.

243. Grit
Grit är mod+go+envishet. Modet att utmana, gnistan som tänder, envisheten som alltid kommer igen. Grit tar oss till målet.

244. jag är fantastisk
Visst är du det! Se, känn, bejaka, acceptera, upplev hur fantastisk din kropp är, hur fantastiskt ditt liv är, hur fantastiskt ditt sinne är. Fokusera på alla fördelar, alla godheter, alla mirakler, alla bra val, allt du lyckats med, allt du lärt dig, allt du erfarit och hur du lyckats ta dig dit du är idag. Beundra dig själv och se det du faktiskt lyckats med. Beundra ditt liv och se hur fantastiskt livet i sig är. Beundra din kropps förmåga att ge dig upplevelser. Låt dig hänföras över att ditt liv är din egen enastående resa. Du kan göra den än mer fantastisk genom att öka din närvaro, ditt inre seende.

245. Läkning av sorg
Att sörja är en inre personlig process. Besvikelser av alla slag kan behöva sörjas. Somligt tar långt tid att komma över, acceptera och återhämta sig. Annat är enklare och går fortare. De sorger du behöver läka är det som hänger kvar i dina tankar och sår. Låt inte sorgen ta över ditt liv. Sörja fullt ut genom att bejaka och uppleva smärtan bakom sorgen. Gå sen vidare.

246. Fysisk balans
Balans i den fysiska kroppen uppkommer genom att de andra kropparna är i balans. Precis som obalanser i den fysiska kroppens funktioner oftast börjar med störningar i de andra kropparna. Se figuren, evighetens krets, högra delen för de inre processerna. Balans är ett resultat av det inre arbetet med att rensa ut blockeringar som hindrar flödet av det naturliga varandet.

247. Upprörd
Vad har gjort dig upprörd? Saker som skapar upprördhet bidrar till oro och ilska. Finns det något du kan göra, gör det! I annat fall känn vad som ligger bakom. Låt det inte växa inom dig till en oroande böld av rädsla eller ångest. Du själv kan bli skadad eller lidande av andras felsteg.

Rannsaka värderingar kring vad som gör dig upprörd. Rannsaka dig själv, finns anledning till att bli upprörd? Eller handlar det bara om värderingar? Har du kommit till skada? Sätt gränser! Vägledning för vad som är ok finns i kränkningslistan.

Har du blivit kränkt, sårad, misshandlad eller på annat sätt skadats, sök hjälp.

248. Hjälp
Behöver du hjälp? Sök hjälp. Uttryck ditt behov. Bekänn att du behöver hjälp. Det finns ett lidande som är övermäktigt att lösa själv. Förvänta dig inte att din omgivning ska förstå att du behöver hjälp. Det är inte alltid det syns utanpå. Det kan finnas spärrar hos andra mot att lägga sig i. Tolka det inte som att ingen bryr sig när de handlar om att ingen förstår. Särskilt om du är en som brukar klara allt, aldrig klagar, ställer upp för andra.

När det gäller existentiellt lidande behöves mer andlighet. Låt hjärtat ropa på hjälp. Meditera, be böner. Gå till kyrkan. Gå ut i skogen. Gå till ett medium. Gå till träffar inom Oneness. Sök hjälp med att kontakta din andlighet och ditt hjärta. Men akta dig för rörelser som kräver något i gengäld. Din upplevelse av andlighet, inre vägledning och guidning måste få var på ditt sätt.

249. Missunnad
Om man under sin uppväxt upplevt att man blivit konstant missunnad kan det skapa ett spår i hjärnan som upprepar sig. Man kan bli snål mot sig själv. Man kan känna sig ovärdig ett gott liv. Man prioriterar alltid andra först. Man har lärt sig att förneka de egna önskningarna så till den grad att de inte finns några önskningar längre. Ingen längtan, men heller inget att glädjas åt. Det gör då att man återskapar situationer som håller hindrar framgång, kärlek och glädje. Känslor av värdelöshet kan ta över och bli det man identifierar sig med.

Som förälder är det svårt att hitta en balans. Risk finns för att man ger för mycket eller ställer för låga krav på sina barn. Men att önska och längta och vänta eller utföra någon liten utmaning som gynnar barnets utveckling och sedan bli belönad, det tror jag på.

Ge alltid med kärlek. Ger du för att du ger efter vid tjat, så är det svårt att ge utan att samtidigt ge ihop med en känsla av missbelåtenhet. Man lär också ut att tjat lönar sig.

250. Din inre Gudinna
Den här koden vänder sig till Kvinnor. Jag menar att det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor, förutom fortplantningsorganens utformande. Och jag hävdar att alla människor har kvinnliga egenskaper av omvårdande, empati och känslighet, men att pojkar till större del uppfostrats till att förneka dessa sidor. Det skapar frustration hos varje enskild individ, oavsett kön, att bli förnekad sin inre känslighet, själva livskompassen och möjligheten att uttrycka sensibilitet. Det är mycket sällan som kvinnor löser konflikter med våld. Mäns stora utmaning, generellt, är att sluta utåtagera sin frustration och istället kontakta sina sår, bejaka och omfamna sin sensibilitet. Det är vägen till fred och kärlek. Det är vägen bort från krig, tävling, kapprustning, kontroll och misshandel.

Många nu levande män har haft tidigare liv som kvinnor och har större kontakt med sin kvinnlighet. En skillnad som ändå finns och som påverkar oss är den hormonella. Vi upplever livet genom kemin, våra hormoner och det är ett faktum. Kemin styr oss också till handling. Men troligen finns det något mer som jag inte kan förklara. Jag tänker på de som föds i för dem fel kön. Var deras identifiering för man eller kvinna kommer ifrån kan jag inte svara på. På en annan nivå behöver vi inte identifiera oss som man eller kvinna, utan som människa. Vi är alla människor, väldigt lika, fast lite olika. Vi har fått en kropp som fungerar på ett visst sätt och det är den vi måste bli vän med.

För dig som är kvinna i en kvinnokropp är denna kod en uppmuntran till att bejaka din inre Gudinna. Jag vet att kvinnor besitter en stark förmåga av inre visdom. Stå upp för den!

Varför pratar jag inte till männen om din inre Gud? Därför att jag är kvinna! Vi kan bara uttrycka vår sanning utifrån den vi upplever oss vara.

251. Självaktning
Den som har stark självaktning står upp för sig själv, för en god moral och ett respektfullt bemötande. Ta livet på allvar, så att du framträder respektfullt och värdigt mot dig själv. Det är motsatsen till att vika ut sig, drälla omkring drogpåverkad, exponera ett nedsättande uppträdande både mot sig själv och andra med kränkningar, förtal och övergrepp. Den som skryter med sina okontrollerade otrevligheter mot andra eller respektfulla uppträdande är överfylld av självförakt. För att kunna ha självaktning måste man ha en stark självkänsla av stort självvärde. Vårt beteende avslöjar vårt inre.

Om man känner sig som en skit, blir det som en inre konflikt att tvinga sig framträda som något annat, bättre än sin skadliga övertygelse. Man blir obekväm i den nya rollen. När vi anstränger oss för att framträda som något vi inte har kontakt med känns det oärligt, därför det negativa programmet, den skadliga övertygelsen om oss själva säger något annat och skapar då en obekväm inre upplevelse av skam, skuld eller något annat. Det är hindren mot att bejaka sin inre Gudomlighet, vilken ger självaktning. Självaktning vördar den inre gudomligheten.

252. Hemma
Hemma är att ha hittat hem till sig själv. Till inre frid, varande och sanning. Sökandet utanför är slut. Du är i din kropp. Du vägleds av ditt inre.

253. Omfamna
En utmaning kan det helt klart vara att ta emot och omfamna ett positivt nytt. Att bara vila inombords i känslan av att allt är fantastiskt. Njuta i stunden, utan att Sinnet går igång och kräver något mer av göra, göra, göra. Fira det nya genom att omfamna, bara vara. Låt dig må bra, utan att fly från känslan. Inga droger, inget sex, inget firande med alkohol. Bara en ren omfamning för att ta emot, uppleva och tacka för det positiva nya som kommit in i ditt liv. Den energin signalerar – det här gillar jag! tillbaka utåt till det gudomliga som gett dig gåvorna.

254. Självbekräftelse
Människans sökande efter kärleken kan bara uppnås genom självbekräftelse. Självbekräftelse är vägen till kärlek, inre frid och frihet. Möt dig själv där du är. Vänd blicken inåt, se, känn, acceptera och upplev din inre värld. Från denna inre värld kan man sedan möta den yttre världen. När vi läkt våra inre sår är vi inte längre speglar för andra människors sår. När vi bekräftat oss själva, kan vi se andra människors goda sidor. Människor är alltid bara speglar av varandra. Utan speglar vore det väldigt svårt, kanske omöjligt att bli medveten om sig själv. Vi är flockdjur, men låt dig inte luras till att följa flocken villkorslöst, göra avkall på din moral och värderingar bara du får vara med i gänget.  Den som följer flocken för att få bekräftelse hamnar i en beroendeställning till flockledaren. Rangordningar och hierarkier bildas, istället för acceptans, samarbete och gemenskap utifrån acceptans för olikheter.

255. Se möjligheter
I våra liv erbjuds möjligheter till utveckling och till att få våra önskningar uppfyllda. De är alltid en utmaning och det kan väcka rädslor, tveksamheter och hindrande tankar. Den här koden är till för att öka din uppmärksamhet för möjligheter, så att det blir lättare att se och följa möjligheter som erbjuds.

256. Kongruens
Finns tveksamheter kring att bara ha det bra? Livet är super, men något i dig tvivlar på att det får vara så. Då saknas fortfarande full kongruens mellan Sinnets övertygelser och hjärtats önskan.

257. Min önskedröm
När energin flödar fritt, harmoni råder, det historiska är läkt och livet är glädje. Då är det dags att bekänna och uttrycka önskedrömmen.

258. Manifestera framgång
När man uttryckt sin önskedröm börjar arbetet. Arbetet av att i det yttre med glädje göra det som leder till att drömmen förverkligas. Vara tacksam och njuta av det man har. Våga utmana sig själv i små steg under vägen, i visshet om att man håller på att förverkliga sin längtan. Be om och ta emot den hjälp som erbjuds. Vara öppen för att fånga möjligheterna, även när det är skrämmande. Vi är här för att utvecklas. I förverkligandet av drömmar ingår utmaningar av att se, möta och övervinna rädslor. Tro och tillit till processen är din trygghet. Håll fokus även när det stormar inombords och du kommer nå ditt mål.

259. Längtan
Längtan har en riktning. Längtan bort från ett obehag, eller till något positivt. Längtan uttrycker sig som fantasier och drömmar. Låt det inte stanna där.

260. Jag är enastående
Koden är till för att läka skador som tagit ifrån oss känslan av att få känna oss enastående för den vi är.

261. Kränkningar
Kränkningar av vanligare än vi tror. Alla typer av brott, våld, utfrysning, mobbning, förtal och nedvärdering är förstås kränkande. Men också att säga till någon annan vad den personen är, ska göra, tänker, tycker, ser ut, kan, vill, har för avsikter samt att ge råd som inte är efterfrågade är olika typer av kränkningar.

262. Förtvivlan
Koden är till för att läka de skador som uppkommer genom att bli avvisad eller övergiven. Förtvivlan är den starkaste smärtan i bröstet. Den gör fysiskt ont. Den vrider om det inre. Den kan leda till hopplöshet och uppgivenhet. Att tappa hoppet och ge upp livet.

263. Självskada
När man som barn blivit skuld eller skambelagd och när man fått bestraffningar för saker man inte gjort, eller menat att göra, kan det leda till att man vänder taggarna inåt mot sig själv. Eller att man varit utsatt och inte kunde försvara sig, kan skapa en besvikelse över att man svikit sig själv och därför bestraffar sig själv. Det kan utveckla ett beteende av självskador. Självskador kan vara aktiva handlingar, men det kan också vara att låta saker ske. Ignorera, förneka eller förminska betydelsen av en kränkning eller övergrepp. Som att jag tar inte åt mig. Man får för sig att man är generös och förlåtande, när man egentligen borde säga ifrån.

264. Redo
Du ser vad du är redo för, men det händer ändå inte. Kan hända är det just denna kod som hjälper dig att blottlägga vad som ändå saknas.

265. Tacksamhet
Tacksamhet är en stark överväldigande upplevelse i stark närvaro. Den kan överrumpla, komma helt oförväntat. Du kan dra till dig allt positivt genom att se och bekräfta att du saknar det. Så även tacksamhet. Intensiv saknad och längtan på det vi önskar oss är att ge fokus på det positiva. Låtsas inte att du har kärlek, tacksamhet, frid eller glädje om du inte har det. Be om att få det genom att bekräfta smärtan av att inte ha det. Tack för det goda och bra som du redan har.

266. Hjärta-Hjärna
Den här koden är till för att öppna upp flödet mellan hjärta och hjärna. Kommunikationen mellan hjärtat och hjärnan bör vara samstämmig. Om inte beror det på inre konflikter. Alla koder hjälper till i för att skapa samstämmighet, men de riktar sig till olika motstånd, från olika tider, olika erfarenheter, olika inprogrammeringar som har fastnat på skilda ställen i kroppen och fortfarande får ha ett ord med i laget för hur kroppsupplevelsen blir. Den här koden är viktig för vilka slutsatser Sinnet drar. Det här är sista steget som kommer påverka efterkommande handling. Är allt före, det vill säga från intention till kroppsupplevelse i harmoni så kommer också slutsatsen kännas bra.

267. Tallkottkörteln
Tallkottkörteln sitter i hjärnan. Den har en viktig roll i kontakten med det universella, kärleken till alltet.


268. Mitt nervsystem
Nervsystemet skadas av gifter. Gifter finns i livsmedel, i närmiljön, i kläder, i byggnader, i leksaker, genom kosmetika, genom hårfärgning, genom tatueringar och så vidare. Åldersrelaterade sjukdomar har med stor sannolikhet ett samband för detta. Likväl barn med neurologisk funktionsproblematik. Forskning har påvisat att spädbarn har många gifter i sin kropp redan vid födseln. De överförs genom moderns blod under fosterutvecklingen. Det är med andra ord inte bara rökning, alkohol och andra droger som skadar fostret. Kronisk underliggande förgiftning är när kroppen lagrat in gifter i vävnader. De kan upplevas som att det finns ett ständigt hot och skapar en underliggande oförståelig rädsla. Hotet av förgiftningen är ett faktum, men sällan finns medvetenheten och kunskapen om att de är gifter bakom upplevelsen.

269. Stabilitet
För inre stabilitet.

270. Gåvor
Koden för dig som har motstånd mot att ge eller ta emot gåvor. Gåvor ges från hjärtat, utan förbehåll. Inga förväntningar på återgäldande. Bara i glädje för att man vill. Oftast är det lättare att ge än att ta emot.

Om du är en människa som gör ditt bästa, är ärlig och respektfull men ändå inte får till livet på ett bra sätt. Då kan det vara här du har din blockering. Kan du ta emot beröm, uppskattning, presenter, hjälp och annat positivt och visa och känna tacksamhet, då är du i flöde. Men om det kommer upp tveksamheter som att det är för mycket, det väcker skuld eller skam i dig, du börjar genast fundera över hur du ska kunna återgälda. Du kanske inte vill ta emot därför du känner att du måste ge minst lika mycket tillbaka. Då finns det motstånd och missförstånd om principen för gåvor.

Gåvor kommer från öppna hjärtan. Gåvor kommer från det gudomliga genom våra öppna hjärtan för att reagera spontant i stunden för en människa i behov av hjälp. Återgäldandet är ett flöde och kan ges till en annan människa i nöd. Det bygger på en tillit om att vi får hjälp när vi behöver. Den tilliten kommer ur det öppna hjärtat som gör att vi själva reagerar och agerar när någon behöver oss.

271. Oskyldig
Barn är oskyldiga. Barn skall inte tvingas att leva upp till föräldrars förväntningar. Barn får inte bestraffas för deras känslouttryck. Barns känslouttryck får inte kontrolleras av vuxna. Förstå att kroppens uttryck är en ventil för det inre. Det inre växlar mellan olika energier och allt måste få uttrycka sig. När man som barn, blir fördömd över kroppens uttryck skapas skuldkänslor. Kroppens uttryck är spontana och att fördöma uttryck är att skada spontanitet. Uttrycken visar hur barnet mår. Det är inte en provokation för att reta upp omgivningen. Det kan vara ett rop på hjälp, därför i barnets kropp händer något som det inte förstår och inte kan hantera. Det är viktigt för barnets hälsa och framtid, att det blir bekräftat, accepterat, sett och hört, även när det uttrycker sig, trots att det kan vara provocerande.

När vuxna läker sin barndom måste den vuxne se och ta hand om det inre barnets sanning. Det är det viktigaste vi kan göra för framtiden och oss själva.

272. Klarspråk
Klarspråk är att tala från den inre visheten. Rakt och utan krusiduller uttrycker sig den inre personliga sanningen.

273. Sårbar
Våga vara sårbar. Våga stanna i din sårbarhet. Det är vägen till ett öppet hjärta.

274. Jordad
När man är jordad finns känslan av att trivas med att bo på den här planeten. Om du upplever att du inte hör hit så kanske den här koden är det du behöver. När vår närvaro är i den fysiska kroppen här på jorden, mår vi bäst av att vara jordade. Acceptera att livet just nu är i konstellationen av en människokropp på planeten jorden. Det är då vi har den stora möjligheten att förändras, vara kreativa. skapa erfarenheter, utvecklas och höja vår medvetenhet. Den här koden är bra att göra vid ångest. Ångest uppkommer vid dålig kroppskontakt.

275. Vishet
Vishet kommer när man är villig att utmana sig själv, göra saker som känns obekväma, svåra, skrämmande eller utmanande. Vishet kommer genom att lära av erfarenheter. Ett stort minne är inte ett bevis på vishet. Vishet är att förstå samband. Att kunna skilja på dåliga slutsatser och övertygelser från goda slutsatser och övertygelser.  Hjärnan kan spela oss ett spratt, den vise låter inte hjärnan få kroppen till att göra dumheter, utan utmanar istället motståndet i sitt inre mot att välja den kärleksfulla vägen.

276. Livet är gott
Den har koden handlar om att ta emot det goda i livet. Fokusera på det positiva, bekräfta det positiva. Det vi fokuserar på får vi mer av. Fokusera och uppmärksamma allt positivt, även små saker och sådant vi tar för givet.

Skip to toolbar

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close