Information om varje kod

1. Mission
Koden för att läka det som hindrar dig från att se och leva din mission eller syfte. Vi har alla en speciell uppgift här på jorden. Andligt innebär det ett eget växande och lärande på något sätt, eftersom vi alla är i en ständig process av utveckling. Att bli förkroppsligad är möjligheten att växa andligt genom att du möter dina utmaningar och läker dina sår. Hela mänskligheten är stadd i en evolutionär utvecklingsprocess. Din mission bestäms redan innan befruktningen. Jämför dig aldrig med en annan människa för då är det lätt att du går vilse på din egen väg. Din sanning finns i ditt hjärta. Din uppgift är att bli medveten om din mission och att leva den. En mission innefattar också personligt läkande i första hand. Upplev och se hur den Gudomliga intelligensen alltid funnits och finns i ditt liv. Denna kod öppnar upp för att få kontakt med det Gudomliga och för att få hjälp med övriga koder.

2. Karma
Karman påverkar oss starkt i våra liv och är som ett kollektivt undermedvetande. De påverkar sinnet och de påverkar vår cellstruktur. Mänsklighetens karma är egentligen alla tankar och upplevelser som hänt och finns lagrade i jordens magnetiska fält. Vårt undermedvetna är präglat av tidigare liv och drar till sig händelser i detta liv för att vi skall se och läka. Det är därför vårt negativa undermedvetna i form av skadliga övertygelser styr våra liv ända tills vi läkt. Koden är också för läkning av tidigare liv. En del människor har också haft tidigare liv på andra planeter och det är viktigt att läka även dessa och att ta tillbaka alla trådar och energier som fortfarande finns kvar till andra delar av universum.

3. Konception
Konception innefattar perioden från att föräldrarna beslutar sig för att skaffa barn fram till andra fostermånaden. Detta är en känslig period för hur vi kommer uppleva oss själva här på jorden. Huruvida vi var planerade och efterlängtade. Om vi var välkomna som vi är eller om det ställdes förväntningar på kön, framtida profession m.m. Ett foster är medvetet om föräldrarnas inställning till fostret, syskon och andra. Även konflikter, tankar och spänningar och oro hos mamman stressar fostret. På ett högre plan väljer vi våra föräldrar.

4. Fosterliv
Denna kod representerar nästan hela fosterperioden. Från andra fostermånaden fram till födelsen och är mycket viktig att läka. Många har upplevat mer eller mindre stress som foster. Det känner och upplever saker som det inte kan förstå. Också missförstånd och misstolkningar kan uppstå som kvarstår i det undermedvetna som skadliga cellminnen. Stress, oro och förväntningar om kön till exempel påverkar fostret negativt. Likaså om man inte varit planerad (även om det alltid finns en andlig plan) Alkohol, droger och andra gifter som modern får in i sin kropp påverkar fostret starkt och kan skapa senare flyktbeteende och känslor av att ständigt känna sig hotad till livet och att inte kunna komma undan hot.

5. Födelse
Den fysiska kroppen är det vi vanligtvis betraktar som oss själva, tillsammans med våra känslor och tankar. Sjukdom och obalanser når sist till denna kropp och det är därför man med alternativmedicinska metoder som arbetar med energikroppar utanför den fysiska, kan hitta obalanser som man inom skolmedicin ännu inte kan identifiera.
I och med födelsen börjar resan som upplevs som separation och avvisning från modern. Födelsen är mycket påfrestande för ett foster, men ger också ett driv att senare klara av saker. Födelsen är livets första stora utmaning. Stundtals kämpar man, stundtals ger man upp. Komplikationer kan uppkomma som navelsträngen runt halsen, syrebrist och andra oroligheter runt omkring som också lämna negativa spår.

6. De sex första timmarna
Genom våra sinnen (inte att förväxlas med Sinnet – mindet, intellektet, tankarna) upplever vi omvärlden och oss själva. De första sinnesintrycken är mycket viktiga då de kommer att fungera som referens för fortsatt tolkning av vår omgivning och av livet på jorden. Vilka kommentarer fick du, hur blev du berörd, vilken belysning och vilka ljud möttes du av och vilka tankar fanns runtomkring? Vad hände de första sex timmarna i ditt liv? Blev du bortförd från dina föräldrar? Vilka stressfaktorer påverkade just dig?

7. Fruktan-paralysreflexen
Den här koden är till för att hjälpa Fruktan-paralysreflexen att integreras och därmed släppa greppet om oss. FPR är en primitiv spädbarnsreflex som uppkommer i femte fosterveckan. Den skall sedan integreras i 12:e fosterveckan. Om den kvarstår kan det ge mentala blockeringar och hämningar som till exempel talsvårigheter av olika grad. Den kan ge starka paralysreaktioner i akuta livshotande situationer, eller situationer som kroppen tolkar som livshotande. Den behöver inte ses och förstås av andra som något ”fel” utan kan räcka med en känsla av att man inte får orden ur munnen. En ointegrerad reflex ger nackspänningar och spänningar i psoasmuskeln. Har man reflexen så ligger den också till hinder för att integrera andra spädbarnsreflexer. Matöverkänsligheter kan ha samband med denna ointegrerade reflex. Om den integreras kan den återkomma när gamla eller nya trauman aktiveras. Som komplement till integreringen rekommenderas en serie av rörelser som lärs ut av Centrum för rytmisk rörelseträning.

8. Skam
Skam är förmodligen den största orsaken till att vi håller oss tillbaka i livet. Ett vanligt uttryck är, speciellt bland ungdomar att något är skämmigt. Skammen gör oss blyga och generade. Skammen gör att vi undviker en massa roliga eller utmanande upplevelser i livet, den kan hindra oss från att växa som individer. Skammen är oerhört jobbig att känna och bejaka och de flesta gör omedvetet vad som helst för att slippa uppleva den. Skammen handlar om vår känsla över rätten att leva över huvud taget. Skam är en stark orsak till drogberoende, andra självskadebeteenden och missbruk på grund av att skam känner man över den man är. När vi skrattar åt andras misstag eller tillkortakommanden beror det på vår egen skam. Skammen leder till känslor av självförakt och självhat och det är det som känns så jobbigt att uppleva. Skammen uppkommer när andra människor handlar illa mot oss, kränker oss eller överträder våra gränser. Skammen skapar också lögner för att skydda oss själva eller andra. Utmana din skam och du blir en betydligt friare människa. Exempel på en skamlös människa, om än påhittad, är Pippi Långstrump. Pippi är skamlös, hon pratar och reagerar sant i nuet och är totalt hämningslös i sin ärlighet, men aldrig elak, inte ens när hon sätter gränser. Det är vår skam som får oss att tänka och känna att någon är ouppfostrad eftersom fostran dessvärre oftast är att styra människors beteenden genom skam, hot, mutor och skuldbeläggande. Det avskärmar oss från oss själva och villkorslös kärlek. När du läkt din skam kan du lättare möta ”skammande” människor utan att ta illa vid dig. Bara se att deras projektioner handlar om dem själva.

9. Spädbarnet, 7 tim. – 18 månader
Denna period är viktig för den fysiska utvecklingen och motoriken. Det är den period då de flesta spädbarnsreflexer integreras och andra reflexer utvecklas, som till exempel gångreflexen. Ett spädbarn behöver träna för sig själv på golvet varje dag. Energimässigt är barnet på ett andligt plan medveten om vad som händer i familjen. Barn är väldigt känsliga för energier och energiförändringar. Barn känner av sanning och lögn, kärlek, närvaro och rädsla. Förr trodde man att barn var mindre känsliga än vuxna. På sätt och vis kan man säga att det är precis tvärt om. De har inte hunnit lära sig stänga av och skydda sig från yttre påverkan. De lever med öppet sinne och ett outvecklat nervsystem, samtidigt som de är i ett underläge på grund av sitt beroende för fysisk överlevnad. De har förmågan att misstolka sin omgivning och skuldbelägga sig själva när de runt omkring mår dåligt. Ett vanligt sätt att kränka barn är att inte respektera och acceptera deras känslor.

10. Tidig barndom, 19 månader – 6 år
Denna period är också mycket viktig för att grundlägga en inre trygghet hos barnet. Barnet är mycket påverkbart för intryck och åsikter. Som förälder är det lätt att gå i fällan att vilja lära barnet så mycket intellektuellt som möjligt eller börja påverka och utforma hur vi vill att våra barn skall vara och vad de ska utbilda sig till och vad de skall arbeta med. Ur ett andligt perspektiv separerar fokusering på det intellektuella barnets kontakt med Gud, den inre vägledaren. Har du blivit bemött med bekräftelse av dina känslor och inre upplevelser eller har din omgivning manipulerat eller förnekat din sanna natur? Barn uttrycker emotioner tydligt och ljudligt men ofta till vuxnas missnöje. När barns uttryck undertrycks lagras de som spänningar i kroppen. Den smärta som inte upplevs blir en olöst laddning och är till skada. I förlängningen kan det skapa skadliga övertygelser och skadliga cellminnen.

11. Sen barndom, 7 år – 13 år
Troligen finns det inte så många omedvetna stressande upplevelser från denna period. Om det inte är riktigt stora trauman, för sådana kan man alltid förneka och förtränga. Denna period borde vara upptäckarens period fylld av lek, lärande och glädje. Fortfarande beskyddad och omhändertagen men tillräckligt utvecklad för att göra erfarenheter och upptäckter på egen hand.

12. Separation
Ungdomsåren är tiden för frigörelse från föräldrarna. Om omgivningen, framförallt föräldrar lyckats förtrycka bejakande av känslor är risken stor att dessa vänder sig inåt i självhat och att det utvecklas ett självskadebeteende. Föräldrar som har en stark kontroll över sina barn kan exempelvis få uppleva en revolutionerande separationsprocess från barnet i tonåren eller senare. Det kan uttrycka sig genom att barnet exploderar i ilska och skadligt beteende eller genom avståndstagande. En del flyr geografisk genom att etablera ett liv långt från sina föräldrar. Att implodera är en annan reaktion av att ha varit kontrollerad av omgivning. Det sker genom att man upplever sig själv som ett offer och lever i uppgivenhet och självömkan och söker sig till skadliga relationer som bekräftar de skadliga föreställningar man har om sig själv.

13. Pengar och välstånd
Välstånd är mer än enbart pengar. Pengar är dock ofta upphov till starka känslor på grund av att vi är så beroende av att ha pengar för att uppfylla många av våra behov och önskningar. Pengar används också inom många kulturer som värdering av människor och är ytterligare en anledning till att de flesta vill ha mycket pengar för att känna sig värdefulla. Men känslor kan inte köpas för pengar, däremot kan känslor för pengar antingen dra dem till sig eller stöta bort dem. Din möjlighet att skapa välstånd är beroende av din relation till pengar och din uppfattning om dem. Ju mer du uppskattar pengar, desto större blir din dragningskraft. Din motivation för att tjäna pengar är avgörande. Om den kommer sig av rädsla, ilska eller att du vill bevisa något så kommer pengar inte att ge dig glädje. Agera istället utifrån kärlek och glädje och pengarna kommer också hjälpa dig skapa mer av det. Relationen till pengar är också associerad med din relation till din pappa. Ju mer du uppskattar pangar, desto mer drar du dem till dig. Läk relationen till din far med hjälp av koderna. Se också om du har idéer kring att pengar hindrar dig från andlighet eller saknar respekt för den yttre världen, det materiella.

14. Skuld
Känslor av skuld är precis som skam, en stark faktor för missbruk och skadligt beteende. När vi kränker en annan människa sker ingen bestraffning från det Gudomliga, men det läggs i karma för att vi ska lära oss bli medvetna, det ingår i evolutionsprocessen. När man bär på en kronisk skuldkänsla i det undermedvetna så kan den komma från skuldbeläggande i uppväxten eller skador man åsamkat någon annan människa i detta eller tidigare liv. Det kan också komma från kollektiva karman. Kulturella normer, religiösa normer, maktutövande, manipulering och skuldbeläggande personer i uppväxten kan skapa känslor av skuld. När barn på ett eller annat sätt inte uppfyller sin omgivnings krav och förväntningar uppstår lätt känslor av skuld. När barn blir bestraffade för sina misstag eller gör sina föräldrar missbelåtna permanentas en skuldkänsla. Det skapar också förvirring, liksom allt som inte stämmer med hjärtats sanning, föräldrarna säger en sak med munnen men resten av kroppen säger något annat. Eller när vi genom omgivningens normer och beteende får lära oss att vi är bättre eller sämre än någon annan, eller att vi är mer eller mindre värda än någon annan. Vi är alla ett i bemärkelsen att vi alla är delar av en och samma Gudomlighet och vi har alla lika värde. Vi har alla fått komma hit till jorden i en fysisk kropp för att utvecklas, förhoppningsvis genom glädja. Ur ett karmsikt perspektiv får vi tillbaka det vi gör mot andra, för att lära och förstå allas lika värde och leva respektfullt utifrån den vetskapen. För det Gudomliga finns inget rätt eller fel och därför heller ingen orsak till skuld. Alla gör sitt bästa utifrån den medvetenhetsnivå man befinner sig på. Allt annat är omöjligt. Manipulering av andra genom skuldbeläggande är vanligt men ingen bör ur ett andligt perspektiv ta sig rätten att bestämma över en annan vuxen frisk människas liv, önskningar och känslor. Människor som bär på mycket känslor av skuld blir lätt manipulerade av sin partner som vuxen, genom att partnern spelar på skuldkänslorna. Det är ofta känslor av skuld som gör att människor (oftast vi kvinnor) uppoffrar sig utöver vad som är hälsosamt. Brist på självkänsla är en konsekvens av skuld- och skambelägganden.

15. Självskadebeteende
Den här koden kan vara riktigt tuff att göra. Se, var medveten om hur ditt beteende skadar dig själv. Var ärlig och sann. Be om hjälp att se och få kontakt med det undermedvetna. Se också hur ditt beteende skadar andra. Att skada andra är också att skada sig själv då det ger dig dålig karma och bygger upp skuld och skam. Kontemplera över vilka flyktbeteenden du ha för att fly från nuet och för att undvika att bli emotionell. De är alla ett självskadebeteende genom att det avskärmar dig från din essens. Är du en ”holic”, av något slag? Är dina tankar upptagna av nästa måltid när du äter, eller av efterrätten. Är du fixerad av din vikt och din kropps utseende. Tränar eller arbetar du så mycket att det stjäl tid från familj och umgänge. Det är absolut tecken på ett beroende. Eller om du är nöjd med att vara själv framför Tv:n eller boken ihop med lite godis, ett glas vin eller liknande? Är drogerna istället för ett socialt liv? Människan är ett flockdjur och en social natur. Vi behöver umgås, dansa, spela, sjunga och leka.
Uppför du dig kränkande mot andra, se kränkningslistan. Allt detta är egentligen ett hinder för dig själv i din personliga utveckling och stjäl energi.

16. Tvivel
Tvivel är brist på tro och övertygelse om att allt går bra och att du är omhändertagen. Tvivel är brist på tro på livets goda för alla. Brist på tro på en högre kraft. Brist på tro på livets magi och mysterier.

17. Självkänsla
Självkänsla handlar om hur du ser på och känner för dig själv som individ och rätten till liv, rätten till att ta din fysiska plats. Självkänsla är oberoende av vem du är och vad du gör. Älskar du dig själv och din kropp? Accepterar du dig själv och din kropp? Respekterar du dig själv och din kropp? Jag törs nästan påstå att det gäller för alla att brist i självkänsla leder till att man på ett eller annat sätt inte tar hand om sig själv på bästa sätt. God självkänsla skapas när man som liten blir bemött med respekt, blir accepterad för den man är, blir sedd, blir älskad och blir lyssnad till. Men också får gränser när man kränker an annan människa. Självsäkerhet däremot bygger på hur stark tro man har om att klara av saker. Båda behövs.

18. Skapande
Vi kan genom övertygelse och bön skapa det vi önskar oss så länge som vi inte skadar andra. Att skada andra skapar negativ karma. Koden hjälper till att läka blockeringar som hindrar dig i ditt skapande och din kreativitet.

19. Ungdom, 14 år – 30 år
Denna tidsperiod är tiden för att utveckla det sociala samspelet, vilket innebär relationer till andra människor. Denna period är höjdpunkten för social samvaro och utåtriktade verksamheter.

20. Medelålder, 31 år – 60 år
Denna period är framförallt tiden då vi är mogna för att skapa ny familj. Det finns troligen inget som är lika utmanande som att möta och bli medveten om de provokationer som barn och partner speglar. Allt du irriterar dig på kan användas till att skapa medvetenhet om dina sår.

21. Mogen ålder, 61 år – 90 år
Vid denna ålder bör vi ha uppnått en mognad. Barnen som är våra bästa lärare i livets skola har blivit vuxna. Vi kanske rent av har fått barnbarn att glädjas åt och njuta av. Många människor har fortfarande, eller får nu en lust och ork att bidra till det kollektiva på ett eller annat sätt. Utan miljögifter och stress skulle de flesta människor ha ett friskt liv även vid denna ålder.

22. Visdom, 91 år – 120 år
Visdom kommer med åldern. Det är en kunskap som bygger på erfarenhet och går inte att läsa sig till. Den kommer inifrån. Att leva ett liv i närvaro skapar visdom. Att lära av sina erfarenheter. Att förstå att det finns större syften än de vi oftast är medvetna om. Att lita till att den Gudomliga kraften alltid är till för vårt bästa ur perspektivet att skapa en större visdom, ett högre medvetande. The Golden Age startade 21 december 2012 och sägs vara fullbordad 2035. . Detta återfinns i de gamla Vediska skrifterna och Mayakalendern. Det är också vad Andliga förespråkare världen över deklarerar. Vägen dit är omvälvande och det är det vi upplever nu. Fler och fler människor kommer till inre frid och villkorslös kärlek.

23. Fullbordan, 121 – 150 år
När man passerat åren man kämpat sig igenom, åren man glatt sig över sin skapelse, och åren man delat med sig av sin visdom – då har all rätt få bara vara! Att med hela kroppen känna samhörighet med skapelsen, och samtidigt vara i kropp – är hittills få förunnat, men det är möjligt för oss alla!

24. Framtid
Framtid är det andliga planets mentala nivå och innehåller livsplanen för denna inkarnation och alla andra inkarnationer. Öka möjligheten att påverka din framtid. I mitten av 90-talet var jag med i en kvinnocirkel där vi arbetade med kreativitet. När vi skulle se oss själva som 80-åringar tog det stopp för mig. Jag ville inte bli så ”gammal” eftersom min skada fortfarande gjorde att jag längtade bort från livet. Läk det som hindrar dig från att tro på en ljus framtid.

25. Gudsmedvetenhet
Denna kod handlar om kontakten med existensen själv, den Gudomliga Skaparen som vi kontaktar genom närvaron i hjärtat. Den handlar om att leva efter hjärtat istället för att låta sinnet styra. Vår fria vilja är att följa Guds önskan, eftersom när vi läkt har vi full kontakt med hjärtat och vår inre Gudomlighet, vi har hittat hem till källan och till oss själva. Då vill vi endast leva vår mission vilket också är förenat med Gus vilja. När du läker dig, läker du också andra eftersom alla trauman finns lagrade i det kollektiva Sinnet. Se hur du i olika situationer i ditt liv fått hjälp av det Gudomliga, att det alltid funnits där för dig det, det stärker din tro och din kommunikation med det Gudomliga.

26. Uppvaknande
Denna kod hjälper dig att avidentifiera dig från Sinnet, tankar och känslor. Sinnet kan vara bra att ha när man skall lösa jordiska, praktiska och materiella problem etc. Men att identifiera sig med Sinnet skapar problem. Sinnet är kollektivt och är minnesbank över trauman. Att leva fullständigt här och nu är frid och frihet i full medvetenhet, fri från identifikation med Sinnet och tankar ger frihet. En uppvaknad har börjat se verkligheten som den är och börjat genomskåda de emotionella filtren genom vilka vi upplever världen. Lidande är egentligen motståndet mot att uppleva verkligheten som den är. Varken religion eller andlighet har med detta att göra. Det är enbart ett neurobiologiskt fenomen och handlar om nervcellers kopplingar i hjärnan. När man är uppvaknad går det inte att blunda för sanningen längre. Ju mer vi kan avidentifiera oss från Sinnet (mindet), desto mer upplever vi livet genom våra känslosinnen och vi upplever att vi blir ett med allt, ett med livet, alla känslor är ok, alla upplevelser är ok.
Tio tecken på uppvakning enligt Bhagawan, Oneness University
1. Sömnbrist-rastlöshet och mer energi.
2. Skakningar, krypningar m.m. i huvudet.
3. En berg- och dalbana av känslor.
4. Gamla mönster kommer tillbaka.
5. Kroppen förändras och man vill äta nyttigare.
6. Starkare sinnesupplevelser.
7. Mer kärlek till allt.
8. Beslut om förändring.
9. Tydligare tecken, man ser tecken tydligare.
10. Synkroniciteten ökar.

27. Existentiell Rädsla
Det finns hos de flesta människor en rädsla för att dö. Den gör att vi vill ha kontroll, den hindrar oss från att ta emot det vi får genom att saker sällan ges på det sätt vi förväntar oss. Rädsla för att dö hindrar oss egentligen från att leva fullt ut. En frustrerande paradox. Rädslan för att dö är också rädsla för att förlora allt vi vet. Därför att det vanligt att man vill lämna spår efter sig, för att bli ihågkommen, för att något skall finnas kvar. Har man en tro på evigt liv, minskar rädslan för döden.

28. Extas
Extas är ett tillstånd. En upplevelse av en enorm glädje och upprymdhet just nu över att bara finnas till. Det är en stark kontakt med den personliga sanningen inifrån oss själva. Hela kroppen blir livfull, energisk och uttrycksfull. När du upplever extas är det kroppens sätt att visa att du gör rätt val, du är på rätt väg.

29. Upplysning
Upplysning är det högsta tillståndet av medvetenhet och närvaro. Förmodligen det tillstånd som Jesus, Buddha, Osho och andra starka andliga ledare befann sig i. Det finns flera upplysta personer på jorden också idag. Alla lever kärlekens budskap såvitt jag förstått
Att göra koden är ingen garanti för omedelbar upplysning. Men alla koder har sin del i ett personligt läkande vilket är grunden för en medvetandehöjning.

30. Befrielse
Befrielsen är en del av uppvaknandet. Befrielsen är att vara befriad från Sinnets martyrskap. När man kan acceptera Sinnet som det är och inte reagera med stress på sinnets röster, tankar och känslor som sätts igång av dessa, då är du fri från identifieringen med Sinnet. Med tiden tystnar rösterna.

31. Styrka
Den här koden är en hjälp till mod, kraft och styrka. Särskilt bra att göra vid utmaningar i livet när man känner sig kraftlös. Även denna kraftlöshet i nuet kan ha sitt ursprung i det förflutna.
Du kan återkomma till denna kod då och då för att hämta kraft mod och styrka. Dels i din egen förändringsprocess men också när du skall börja det nya liv som förändring leder till som nya utmaningar man varit rädd för men nu ändå vill, kan och vågar pröva. Kom ihåg att det kan vara en lika stor utmaning för en person att kliva upp ur sängen, som det är för en annan att bestiga Mount Everest. Möt dig själv I sanning där du är just nu. Dina framsteg kan endast jämföras med dig själv. Be om hjälp för mod kraft och styrka när du behöver, inte när du tror att det ur andra människors perspektiv skulle vara ok att be om- och behöva hjälp.

32. Motstånd
Den här koden handlar om att släppa allt motstånd. Motstånd är en inre konflikt mot att ta emot sanningen. Det kan vara motstånd att må bra. Det kan vara motstånd mot att ta emot Guds gåvor. Det kan vara motstånd mot att acceptera livet som det är. Det kan vara motstånd mot att se det förflutna som det varit. Det kan vara motstånd mot att se sig själv som man är. Det kan vara motstånd mot att vilja leva livet fullt ut. Det kan vara motstånd mot att släppa kontrollen. Det kan vara motstånd mot att vara frisk och stark. Upplever du ångest så rekommenderar jag att du gör denna kod
Lös upp alla situationer, minnen och känslor som har med hot att göra. Oavsett om de skett skriftligen, muntligen, med en blick eller på annat sätt. Det är alltid din upplevelse som är sann för dig och det du behöver läka. Förnekelser och bortförklaringar från andra är irrelevanta. Din känsla och upplevelse är det som skadar dig och därför det som behöver läkas. En och samma situation upplevs olika av olika människor beroende på olika tolkning av en situation. Vi tolkar livet utifrån vårt förflutna så länge som vi identifierar oss med Sinnet.

33. Hot
Lös upp alla situationer, minnen och känslor som har med hot att göra. Oavsett om de skett skriftligen, muntligen, med en blick eller på annat sätt. Det är alltid din upplevelse som är sann för dig och det du behöver läka. Förnekelser och bortförklaringar från andra är irrelevanta. Din känsla och upplevelse är det som skadar dig och därför det som behöver läkas.
En och samma situation upplevs olika av olika människor beroende på olika tolkning av en situation. Vi tolkar livet utifrån vårt förflutna så länge som vi identifierar oss med Sinnet.

34. Livslust
Livslust är grundläggande för att uppleva glädje och skapande. Lusten till livet, lusten att göra saker, lusten att upptäcka, lusten och nyfikenheten är själva motorn som driver livet framåt i rätt riktning och är beroende av lusten till livet. Trauman kan skada lusten till att leva. Upplevda trauman kan skapa en längtan efter att slippa ifrån livet för att livet upplevs som en plåga. Det skapar just inställningen till att livet är en ständig plåga. Det tar energi. Det förhindrar lust och glädje. Det förhindrar möjligheten till att uppleva glädje och lust i nuet. Det skapar en känsla av flykt. När livet upplevs som en plåga så vill man fly från det. Detta är god grund för missbruk.

35. Motivation
Motivation är resultatet av Livslust och också drivkraften till skapande och görande, allt det vi kan göra med våra kroppar. Motivation kan också komma ur brister och saknad och därför skapa lusten till andlig kontakt. Lusten till att ta kontakt med det Gudomliga. Utan motivation, ingen lust, ingen utveckling, ingen förbättring. Upplever du likgiltighet rekommenderar jag denna kod.

36. Passion
Passion är en inre drivkraft för något man brinner för att göra eller leva. Den som känner en stark passion för något vet med säkerhet inifrån vad som är rätt för den personen. Passion uppkommer genom kärlek, lust och glädje. Har du en inre drivkraft som kommer sig av avundsjuka, hämndlystnad, rädsla eller manipulation, eller som leder till att du skadar andra människor, då är du inne på fel väg. Då bör du jobba mer med läkning först av dina sår och trauman. Hämnd slår alltid tillbaka till en själv.

37. Fokus
Denna kod är till för att läka sådant som hindrar dig från att vara fokuserad och närvarande. När man håller fokus och är närvarande får man rätt vägledning. Allt går av sig själv och man orkar mer. Tvivel är borta. Man vet vad man skall göra. Att läka alla skadade energinivåer är dock nödvändigt. Varje kod är som en pusselbit för att bli hel.

38. Framgång
Koden är till för att lösa upp det som ligger i vägen för att ta emot framgång. Vad som är framgång är personligt. När man lever sitt syfte, sin mission är man framgångsrik. Låt dig inte styras av trender, mode, ekonomiska prognoser eller uttalanden som görs utifrån rädslor och brist på kärlek så att du tappar kontakt med Din inre vägledare. Följ Din inre vägledare i varje stund, utan att skada andra. Ibland kan det hända att den leder dig till besvärliga situationer för att utmana dig och ge erfarenheter som stärker dig för nästa steg mot dina mål.

39. Mod
Vi kan alla behöva extra mod när vi utmanar våra rädslor, stöter på motgångar och upplever svårigheter i livet. Det kan krävas mycket mod för att läka det förflutna. Är du en obalanserad människa med starka känsloreaktioner eller inre stress, ångest, oro, fobier eller rebellisk så finns sannolikt trauman att läka. Efter att du gjort denna kod kan det hända att ytterligare sår och trauman aktiveras för läkning, använd då också vid behov tidigare koder som hjälp för djupare läkning.

40. Lugn
Att ha ett inre lugn är tilltro till att allt är som det ska och att allting ordnar sig till det bästa. Att ha ett inre lugn är avsaknad av oro och brist i tilltro till att allt är som det ska. Läkningsprocessen kan vara en riktig berg- och dalbana och mycket energikrävande. Skapa en inre trygghet med hjälp av denna kod. En plattform att vila på i allt kaos. Speciellt bra för att göra om du sover dåligt. Svår insomning kan också vara kalciumbrist. Om sömnstörning är att vakna på natten och ha svårt för att somna om kan det vara brist på magnesium eller zink. Intag av mineraltillskott bör dock förekommas av en test för verifierad brist eftersom det kan vara skadligt att äta för mycket mineraler.

41. Acceptans
Ju mer vi kan acceptera och älska oss som vi är, fullt ut, desto bättre kommer vi att må. Genom kontakt med det Gudomliga får vi hjälp till acceptans för den vi är och mår då bättre. Ju bättre vi mår, desto lättare får vi kontakt med vår inre Gudomlighet och med hjälp av den kan vi skapa livet på jorden. Ju bättre vi mår, desto vackrare och mer samspelt arbetar vi ihop med planeten jorden och hela universum. Allt är energi och attraktion. Koderna tar inte bort den vi är. Koderna reducerar trauman som förhindrar oss från att se vem vi är och för att leva den vi är. Trauman skapar stress och stress hindrar oss från att vara i nuet. Det är bara i nuet vi kan uppleva vårt sanna jag. Allt annat är antingen passerat eller ännu ej upplevt.

42. Attraktion
Attraktionslagen säger att de känslor vi vibrerar i drar till sig mer av samma frekvens och därför skapar vår verklighet. Det räcker inte med att tänka positivt, man måste också vibrera i känslan av glädje över att redan ha det man önskar sig. För att kunna vibrera i känslan behöver det undermedvetna vara med på noterna, d.v.s. vara övertygad om att det går, att man är värd o.s.v. Övertygelsens kraft skapar energier av attraktion till det som vi är övertygade om. Vill vi ha ett bra liv krävs det övertygelser, d.v.s. en djup känsla att vi är värda ett bra liv. Är man svårt sjuk krävs övertygelsen om att man kan bli frisk. Placeboeffekten är en oförväntad och oförklarad positiv effekt. Jag tolkar det som ett bevis för en positiv övertygelses inverkan för en förbättrad hälsa av en behandling som inte är vetenskapligt dokumenterad att fungera. Det är den s.k. placeboeffekten, motsatsen kallas nocebo. Noceboeffekten är övertygelsen om att man kommer dö eller skadas av något man äter som egentligen är oskadligt, men övertygelsen om det motsatta är så stark att skador kan uppnås till och med av ett sockerpiller (vetenskapligt bevisat att man kan dö av ett sockerpiller om man tror det är ett gift). Övertygelsens kraft är oerhört stark

43. Vilja
Har du svårt för att ta itu med saker? Sitter du fast? Koden är till för att läka sådant som ligger i vägen för att bejaka din vilja att göra saker.

44. Sexuell energi
Den sexuella energin ur vilken liv skapas är också den energi som gör att vi attraheras av en annan människa som vi kan tänka oss som sexpartner. Det väcks inte som vi skulle kunna tro för den partner med bästa gener, eller bästa förutsättningar för att bilda familj och ta väl hand om barn. Den väcks starkast för de människor där vi kan lära mest. Det vill säga, är attraktionen stark så är speglingarna starka och det finns mycket att lära om sig själv i en sådan relation.

45. Livsenergi
Livsenergin är den energi som kommer in i ägget vid befruktningen och som lever vidare när kroppen har slutat fungera. Livsenergi är ren Gudomlig kärlek. Den sexuella energin är en del av livsenergin, men den lever inte vidare utan är beroende av en fysisk kropp.

46. Ilska
Ilska skapas av undanträngda och nedtryckta känslor, åsikter, drömmar, visioner och sanningar.
Ilska uppkommer när du förtrycker dig själv eller låter dig förtryckas. Ilska kommer när du inte står upp för dig själv, när du glömmer bort att ta hand om dig själv på ett bra sätt. Man kan också reagera med Ilska när sår från det förflutna aktiveras av saker som händer i nuet. Det blir speciellt tydligt när reaktionerna och känslorna blir till synes obefogat starka utifrån det som sagts eller hänt.

47. Sorg
Allmänt känt är att vi känner sorg när vi förlorar någon närstående. Mindre känt är att vi också kan uppleva sorg över det förgångna när vi ser tillbaka på våra liv och ser vårt förflutna ur ett annat perspektiv. Det kan t.ex. vara sorg över att man inte förmådde bättre. Drömmarna och visionerna blev inte uppfyllda. Med den insikt som läkningen med TSC ger så inser man att livet på många sett kunnat vara enklare om man haft denna insikt tidigare och det kan innebära känslor av sorg. Den goda nyheten är att det fortfarande är möjligt att infria drömmar. Koderna läker och ger möjligheter till att uppfylla drömmar. Den här sorgen är en del av den läkning som sker när man höjer sitt medvetande. Livet är dock som det är. Inget kan göras ogjort, inget hade förmodligen kunnat vara på annat sätt. Sörj det som kommer med denna insikt och gå vidare.

48. Emotionell smärta
Emotionell smärta är ett uttryck för besvikelser som tagit djupt. Den kan uttryckas genom gråt från djupet där minnet av smärtan ligger begraven. Andas in i din smärta, känn och låt läka. Djup smärta är också fysisk. Det kan göra riktigt ont i bröstet, bröstbenet och i hjärtat. Det finns så många olika sorters gråt.

49. Relationer
Relationer handlar om speglingar och energier. Allt du retar dig på hos andra är sådant du inte accepterar hos dig själv. När vi blir förälskade är det oftast en projicerad förväntan på att den andra skall ge det man saknar i relationen till sig själv, det man inte fått från närstående som barn. Man vill bli hel genom den andra, men det är dömt att misslyckas. Dålig självkänsla önskar bekräftelse från partnern. Men man kan bara bli hel inifrån. Man kan vara varandras speglar och hjälpa partnern bli medveten om sina egna sår. Stor dragning och passion för en annan människa brukar betyda att det finns mycket att spegla och efter förälskelsen kommer är det alla speglingar man retar upp sig på. Det sår som vid omedvetenhet vänds till projektioner när förälskelsen lagt sig och innebär en möjlighet och hjälp att se sina sår men oftast det blir för smärtsamt att se sin egen sanning och kunskap saknas om hur man tar hand om dem. Var vaksam på dina dömande och negativa tankar om din partner för det kan vara en hjälp till vad som behöver läkas hos dig. Om du vill bli hel så är TSC en fantastisk hjälp till läkning.

50. Förvirring
När man tappat kontakten med hjärtat är det lätt att bli förvirrad. Livet utsätter oss för ständiga tester i form utmaningar och olika provocerande och svåra situationer. Det vi ofta gör då är att försöka lösa problemen med Sinnet och glömma känslan. Det brukar inte blir bra. En annan väg är att låta hjärtat leda. Det kan vara utmanande, glädjande, upplyftande och ibland till och med smärtsamt. Vår kultur bygger på att Sinnet styr och det är en stor omställningsprocess att vända det. Förvirring och vilsenhet uppkommer i luckan mellan en gammal och en ny sanning. Många beskriver det som att hoppa och inte veta var eller om man landar. Var modig! Sanningen i nuet leder till en ny sanning och tar dig alltid vidare på din livsresa. Ibland upp och ibland ner.

51. Njutning
Det kan låta märkligt, men ett av de största hindren i livet för att må bra är att vi inte tillåter oss att glädjas och njuta. Vi (troligen majoriteten av människor) fokuserar mer på alla bekymmer och problemlösning, än glädje och njutning. Vi är till och med rädda för att ha det för bra, glädjas för mycket (utan droger och sex, det är inte den njutningen jag pratar om) på grund av rädslan att vi skall få ångra det på något sätt efteråt. Tycker du en asket är bättre än en livsnjutare? Se vilka idéer som ligger bakom dina hinder för njutning och läk dem med hjälp av koden. Med närvaro i nuet är det möjligt att njuta med alla sinnen över vardagliga saker som t.ex. att få mat idag också, att kunna se, att känna smaker eller av att betrakta skönheten i ett träd och känna in dess närvaro. Var tacksam för det goda du möter varje dag och det kommer växa. Sann njutning är att uppleva det som är utan droger och utan sinnets tjatter.

52. Avstängdhet
En kod för att läka sår och trauman som stänger av kontakten med hjärtat och för ökad medvetenhet. Det är lätt att kritisera andra. Allt man retar dig på hos andra är en väg in i ökad medvetenhet om det man stänger av hos sig själv. Koden är bra att göra när man ser att man hakar upp sig på något hos andra, men man ser inte att man har det själv. Gör koden för att få kontakt med egna trauman för läkning. Ju mer man läker hos sig själv, desto mer accepterar man andra människor som de är och livet blir lättare, mer harmoniskt och roligare att leva.

53. Immunförsvar
Immunförsvaret försvagas av stress. Alla negativa föreställningar stressar och försvagar därför immunförsvaret. Immunförsvaret försvagas också av gifter, de finns mycket gifter i vår omvärld idag t.ex. i mat, luft, vatten, kläder, elektronik, skor, leksaker, möbler, m.m. Den som har mycket stress får svårare att ta hand om infektioner och gifter och det underlättar för följdsjukdomar. Förutom att göra koderna, hjälp kroppen med avgiftning genom att äta ekologiskt, extra rening av kranvattnet behövs ofta, ta näringstillskott för det du har brist på och ät sådant som hjälper kroppen med rening och avgiftning. Gör koden när du har en pågående akut infektion och om du har ett dåligt immunförsvar, rent generellt.

54. Avdödning
Har du en tro och en känsla av att du inte är värd ett friskt liv? Har du en övertygelse om att du alltid kommer att vara sjuk? Har du sjukdomsfördelar? Är du rädd för det ansvar ett friskt liv innebär? Finns det någon i din omgivning som mår bra eller har fördelar av att du är sjuk? Utmanande frågor och mycket provocerande. Men faktum är att vårt ego kan fungera så med hjälp av negativa övertygelser. T.ex. i en situation där en människa med låg status och låg självkänsla genom sin sjukdom blir uppmärksammad på ett eller annat sätt. Det kan vara finansiellt, medmänskligt eller genom att få en uppmärksammad position som till exempel styrelseordförande i en organisation för en viss sjukdom. Har du hamnat i en sjukdom för att någon behöver dig att lägga sin uppmärksamhet på?
Hur skulle ditt liv vara om du var fullständigt frisk och stark?
Hur skulle din omgivning reagera om du var fullständigt frisk och stark.
Rädslan för att vara frisk kan ligga i det undermedvetna. Tänker du mycket på din sjukdom, eller att bli sjuk så rekommenderar jag att arbeta med flera koder som läker negativitet och stärker det positiva.

55. Avgiftning
Koden är till för att läka energiblockeringar och mentala spärrar för avgiftning. Kroppen avgiftar sig själv varje natt och det är därför viktigt med god sömn. När vi är stressade är immunförsvaret nedsatt och därför fungerar avgiftningen sämre under stress. Stress stjäl också näring och skadar kroppens celler. Vid avgiftning är det därför viktigt att samtidigt tillföra näring som kroppen saknar och stödja utrensningsorganen med lämpliga naturpreparat för avgiftning. Vänd dig till en expert inom området.

56. Hypofysen
Den här koden är för energibalansering av hypofysen. Hypofysen är en viktig körtel i hjärnan för hormonregleringen bland annat av sköldkörtelhormon T3 och T4 och binjurebarkens hormoner kortisol och aldosteron samt tillväxthormon. Stress handlar om hur vi reagerar och tar saker. Långvarig stress är skadligt. Oftast skapas stress utan verklig fara i nuet, utan det är de negativa föreställningarna som orsakar stressutlösande reaktioner i kroppen. När vi läker negativa föreställningar ges förutsättningar för kroppen att läkas inom alla områden.

57. Hat
Hat har ett nära släktskap med rädsla. Ofta hatar vi det vi är rädda för. Man brukar säga att motsatsen till kärlek är rädsla. Kärlek är energiflöde. Rädsla är energiblockering. Alla negativa känslor vi känner är energiblockeringar. Alla positiva känslor är energiflöden. Orsaker till energiblockeringarna är skadliga cellminnen. Dessa minnen är avgörande för hur vi upplever energiblockeringen. Som enbart rädsla, eller som hat, svartsjuka, skam, skuld, hot eller något annat. När man bär på inneboende besvikelser av olika slag kan det skapas hatkänslor till sådant som påminner om dessa besvikelser och riktas mot vissa människor eller grupper av människor som representerar det vi hatar. Hatet kan koka över i våldshandlingar och riktas mot dessa grupper.
Man kan också känna hat till sig själv. Våga se och läka även det. Det kan bero på hemska saker vi gjort för mycket länge sedan och kan därför vara svårt att förstå varifrån det kommer. Det viktiga är att det blir läkt.
Ofta hatar vi människor som sårat oss djupt. Vi faller in i en offerroll som gör att de människornas handlingar i det förflutna fortsätter att såra oss och gör våra liv till plågor. De blir våra plågoandar. Det enda som kan göra oss fria är att förlåta. Vi måste förlåta andra för de misstag de gjort och vi måste förlåta oss själva för de misstag vi gjort. Det är enda vägen till frihet, kärlek och glädje. Släpp hatet nu och en sten vill falla från ditt hjärta. Hat tar död på oss. Låt inte ditt hat ta död på dig.

58. Empati
Den här koden är till för att stärka medkänsla med andra människor men också med sig själv. Är man avstängd kan man behöva läka empatin även med sig själv. Se dig själv utifrån med kärleksfulla ögon. Känn in i ditt hjärta att du är en människa med brister och svagheter men duger ändå. Du har gjort dina misstag. Känn empati för att du, dina medmänniskor och universum fungerar på detta sätt. Din resa är att hitta vägen ut ur förvirringen, ha empati för att du står där du står. Vi är på olika utvecklings/medvetenhetsnivåer, möt dig själv där du står. Allting börjar inom oss själva. Misstagen är det vi kan lära oss av för att öka vår medvetenhet.

59. Kamp
Livet är en kamp för många människor. Den kampen utspelar sig i Sinnet och det är det undermedvetna som är skaparen. Det undermedvetna styrs av våra övertygelser och när vi har många negativa övertygelser får vi uppleva ett liv fyllt av kamp och motstånd därför våra tankar som skapas av Sinnet skapar vår verklighet genom att den negativa energin drar till sig fler negativiteter. Detta påstående kan upplevas som ett hån för den som på något sätt har det svårt i livet. Jag har själv varit i den sitsen. Men tro mig, åtminstone när jag säger att om vi kan förändra vårt synsätt att se på problem så blir livet lättare. Det är en början, att bara bejaka det påståendet öppnar upp ditt hjärta för förändring.

60. Förändring
Livet följer naturens lagar som bygger på ständig förändring. Ingenting består som det är. Naturen har sina kretslopp. Vi människor förändras också. Allting påverkar oss och vi förändras. Vi är å ena sidan den vi är, men våra erfarenheter påverkar vårt beteende, tankar och känslor och vår uppfattning om livet, det är ofrånkomligt. Våra celler byts ut så vi har heller inte samma kropp hela livet. Det enda som består är troligtvis Anden. Men den största förändringen sker när vårt undermedvetna förändras. Det enda som består är Anden, det/den som observerar allting. Medvetenheten själv.

61. Öppna upp
Koden vill hjälpa oss att ytterligare öppna våra hjärtan. Det finns alltid en fri vilja. Vill jag läka eller vill jag inte? Vill jag läka så är det ett inre beslut som leder till en djup resa utan slut och som kommer förändra livet dramatiskt. Öppna upp är ett budskap till hjärtat att gå ännu djupare. Det får kosta vad det kosta vill, men valet är ditt, din fria vilja.

62. Upprättelse
Känner du behov av upprättelse? Orsaken är som vanligt personlig till det man upplever och känner. Koden riktar sig till att läka känslan av att vilja ha upprättelse. Karmalagen fungerar genom att vi får de upplevelser vi behöver för att läka och växa och de är ofta obekväma eftersom de provocerar egot. När man arbetar med den här koden för upprättelse handlar det om att se och läka de sår som ger oss känslan av att någon är skyldig oss något. Men med kodens hjälp kan du befria dig från oket av känslan att behöva upprättelse, vilja ge igen.
Lite humor är bra att ha när du gör den här koden.

63. Fullbordan
Att göra koden för Fullbordan innebär en önskan om hjälp att få ett avslut på det gamla, att hitta hem. Din resa hit genom koderna är personlig och delvis beroende av tidigare upplevelser och karman. Den är också beroende av vem du är och din mission. Hur skall just ditt liv se ut? För en del behövs hjälp av många koder för att nå hit. För andra kanske inga koder alls. Det enda viktiga är att hitta hem till sig själv. Gör på det sätt som fungerar för dig.

64. Överätning
Överätning handlar om att trycka ner känslor. Skapa medvetenhet kring vilka händelser, tankar och känslor du vill trycka ner med överätandet. Matens kemi, matens konsistens och struktur, hur man tuggar, hur man sväljer, hur ofta man äter, vid vilken tidpunkt man äter, vad man tänker på när man äter, i vilket sällskap man äter, var man befinner sig när man äter, hur man känner sig när man äter, vad man tycker om maten man äter och hur mycket tankarna kretsar kring mat och sötsaker mellan måltiderna har betydelse. Allt det har betydelse för upplevelsen och njutningen av maten när vi äter. Allt kan också ha präglats av uppfostran, kultur, arv, miljö etc. När vi använder maten eller annat vi stoppar i oss och sväljer ner på ett osunt sätt, får det konsekvenser. Oönskade och önskade. Det kan vara matens innehåll som tillfredsställer och bedövar känslor genom kemisk och hormonell inverkan. Det kan också vara mer fysiska upplevelser som mättnad, uppsvälldhet, smärta o.s.v. som på något sätt blir stoppet för att sluta äta. Alltför många har ett mer eller mindre stört förhållningssätt till mat. Med det menar jag ohälsosamt. Se och bli medveten om just dina mönster. Hälsosamt är att alltid äta efter kroppens verkliga behov och att njuta till 100 % genom att tugga väl och uppleva smaken och den kroppsliga sensationen. Var också tacksam för alla som på något sätt bidragit till att du har mat på din tallrik.

65. Fred
Trots all inre rensning kan man fortfarande överreagera på att världen ser ut som den gör med krig, svält, katastrofer och ojämlikhet. Jag menar inte att man blir okänslig av att läka med koderna, men en del människor har svårt att avskärma sig från andras smärtor. Högkänsliga människor måste få koppla av emellanåt, då de har svårast för att avskärma sig. Ingen blir mer hjälpt av att andra mår dåligt för deras skull. Nervsystemet behöver paus från stress. Koden för fred hjälper till att skapa fred inombords med de konflikter som kan dyka upp. Vi behöver alla få en inre ro. Vi måste hjälpa oss själva först, då kommer vi att påverka så att andra också mår bättre. Det handlar om hur vi själva upplever världen. Vår planet Jorden kan vara både himmel och helvete. Vårt inre skapar vårt yttre. Genom att vara goda medmänniskor kan vi påverka andra. Genom att höja vår egen frekvens hjälper vi andra på bästa sätt, då de hjälper andra att lättare se sina egna program och negativa mönster så att de kan utvecklas.

66. Vandra vidare
Dags att gå vidare med detta liv, utan bagage. Livet går vidare med nya utmaningar. Man kan uppleva att saker man gjort många gånger nu ger en annan upplevelse och glädje. Som om man gör det för första gången. Man kan känna sig som barn på nytt. Småsaker känns så spännande och livet är en fröjd!

67. Beskydd
Den har koden är till för att skapa ett skydd mot utifrån kommande energier. En del människor är speciellt känsliga för att andra människor kliver omkring i deras aura, eller för andra energier som kommer in i auran. Det är bra att skapa ett skydd för energier som man inte önskar få in. Koden hjälper till med detta.

68. Panik
Känslan av panik kan vara olika stark som alla känslor. Stark panik är mycket skrämmande och egentligen en reaktion på ett stort trauma från en tidigare mycket hotfull upplevelse där det inte fanns möjlighet att fysiskt fly ur situationen eller känslomässigt uppleva den. För den som klarar av att vara närvarande med full medvetenhet under livshotande omständigheter kvarstår inga men. Men oftast kan vi inte det och ett sätt att uthärda situationen är att ”lämna kroppen”. Det är troligen ingenting som lämnar kroppen utan det som händer är att man stänger av kontakten med hjärtat. Det skapar vad man kallar en mur runt hjärtat som kvarstår tills man medvetet läker. När man läker panik kommer gamla trauman att återupplevas känslomässigt. Men du kan vara viss om att du nu är trygg. Så länge som man är i verklig fara saknas utrymme för läkning av det förflutna. När vi är i säkerhet kommer det undanträngda förflutna ikapp. Känslor från gamla trauman tar inte död på oss när vi bejakar och upplever dem. De är skadliga när vi håller emot och förnekar.

69. Magnetism
Den här koden handlar om att skapa ännu större dragningskraft. Den kompletterar koden för Attraktion. Koden hjälper till att skapa en vibration som drar till sig det vi önskar oss. Koden hjälper oss höja vibrationen och på så sätt öka dragningskraften för våra önskningar.
Fokusera på din önskan, låt koden hjälpa dig att höja din frekvens. Känn glädjen i att redan ha det du önskar dig. Se det framför dig. Visualisera att du redan har det och upplev känslan att ha det du önskar dig. Lev din dröm. Kom också ihåg att tacka för alla gåvor som universum sänder till dig.

70. Övergiven
En situation med en fysiskt närvarande förälder som inte ser, hör eller möter barnet är väldigt förvirrande. Finns, men finns inte. Djupa känslor av att inte vara någon kan uppstå. Risk för detta är barn till föräldrar som är frånvarande på grund av stress, droger, depression och annat som stänger av en hjärtkontakt till sitt barn.
Den här koden är till för att läka känslor av övergivenhet. Du kanske tidigt har förlorat en viktig person i ditt liv. Någon övergav dig när du behövde hjälp. Var fanns mamma och pappa när du behövde dem? Har du fått det stöd som du behövt? Det är ett stort trauma som koden kan hjälpa dig läka. Det kan också vara i ett tidigare liv man blivit övergiven.

71. Betydelsefull
Koden är till för att läka bristen i att känna sig betydelsefull och uppskatta sig själv. Var viktig för dig själv. Våga vara viktig för en annan människa. Våga vara betydelsefull på jobbet, bland dina vänner, för din familj. Våga bjuda på dig själv. Våga ta emot att en annan människa bryr sig om. Brist på känsla av betydelse kan också ligga i det kollektiva och vara en konsekvens av tro på Jantelagen. Det kan vara en konsekvens av att önskningar blivit ignorerade, ouppfyllda som barn. Det är en konsekvens av att ha blivit minimerad, underskattad, bortrationaliserad, eller ignorerad. Det är en konsekvens av att inte ha blivit hyllad, inte känna sig värd. Det är en konsekvens av bristtänkande, att inte vara värd uppmärksamhet och framgång till exempel.
Det är inte alltid så lätt. Att våga, vilja eller kunna ta emot människors gåvor (behöver inte vara materiella), eller universums gåvor, om känslan av att känna sig betydelselös är stark. Det beror på att när man får, kan det trigga igång obehagliga känslor av att man inte gjort sig förtjänt av, eller inte är värd. Det kan också leda till att man genast känner sig vara i tacksamhetsskuld. Men universum fungerar i ett större perspektiv. Det är ofta så att man återgäldar till en annan människa.
Det här är också koden för dig som har svårt för att släppa in kärleken från en annan människa. Den som förringar sig själv bör göra denna kod.

72. Bekräftelse
Brist på bekräftelse som barn från föräldrar, ligger till grund för att man som vuxen gör saker för att bli bekräftad. Det är vanligt att barn blir bekräftade endast när det presterar efter föräldrars förväntningar. Det gör att man tappar kontakten med sin mission och livsuppgift, sin inre önskan och vägledare. Det är en vanlig orsak till utbrändhet och stress. Man anstränger sig mer och mer, kan inte säga nej, kan inte sätta gränser, man gör allt för att visa att man duger, men uppnår aldrig känslan av att duga. Tävlingar, vinna, vinna, vinna kan bli ett levnadssätt för att få bekräftelse. Vara bäst, göra föräldrarna stolta, få uppmärksamhet och känna att man duger en stund i alla fall, tills applåderna tystnat. etc.

73. Svek
Koden läker sår och trauman som härrör från känslor av svek. Det kan vara från alla möjliga situationer där man upplevt sig sviken eller lämnad i sticket av föräldrar eller någon annan. Till exempel när man blir slagen eller mobbad och ingen bryr sig. Bråk mellan syskon utan att någon stoppar. Är man i fysiskt underläge behöver man beskydd. Det är inte ok att slå eller trakassera en annan människa och där måste vuxna vara en god förebild genom att inte bruka våld, men också att stoppa andra som brukar fysiskt eller mentalt våld. Felet jag ser när föräldrar försöker sätta gränser är att de istället för att hindra barnet från att göra fel (vilket inte behöver göras med våld eftersom vuxna har ett fysiskt övertag) från att utöva en negativ börjar diskutera och argumentera med barnet, hota eller bruka våld. Håll istället i eller lyft bort barnet även om det skriker i protest. Säg nej och håll i. Ofta hör jag ett irriterat sluta, eller gör inte så och så en massa argumenterade och skuldbeläggande eller hot om bestraffning och påföljder. Barn behöver tydliga gränser, precis som djur. Man kan ta tag i barnet på ett kärleksfullt sätt, bara men hindrar det från att fortsätta med den negativa skadliga handlingen.

74. Riktning
Det här är koden för en tydligare vägledning om riktningen i livet. Känner du dig fortfarande vilsen? När den personliga vägen skiljer sig starkt från den traditionella, kan det vara extra svårt att lita till det som hjärtat vill. Se till att du ger dig själv egen tid, det är i mötet med oss själva som vi får kontakt med vår sanning.

75. Gamla mönster
Det här är koden för att släppa gamla mönster. Det kanske inte upplevs som ett trauma. Det kanske inte gör ont. Det är bara så vanligt något som vi alltid haft men det är ett hinder för att stanna kvar i kärlek. Ett hinder för att möta en annan människa i kärlek. Ett hinder för att skapa en kärleksfull relation. Något som gör att vi avskärmar oss.

76. Dödslängtan
Dödslängtan kan hänga ihop med en känsla av att vilja fly. Det kan vara en mycket plågsam upplevelse i det förgångna som skapat den känslan. Sexuella övergrepp eller tortyr t.ex. När vi upplever eller utsätts för något som framkallar skräck och inte förmås närvara totalt, eller uttrycka den smärta det innebär, stängs känslor av och minnet lagras som ett trauma i form av en energiblockering i kroppens celler och som ett minne i amygdala ett minnescenter i hjärnan. Förr eller senare aktiveras minnet och man upplever då panik och ångest. Känslan kan vara så stark att den är svår att uthärda. Är man ovan vid att bejaka sina känslor blir det än värre och det är då lätt att ta till ett missbruk och självskadebeteende av något slag, som hjälper till att stänga av och bedöva smärtan. Det kan kännas som enda utvägen bort från minnet av den ursprungliga skräckupplevelsen.

77. Självrespekt
Brister i självrespekt kan leda till att man inte värdesätter sig själv. Det kan leda till att man inte står upp för sig själv utan låter sig köras över. Det kan leda till att man ställer låga krav på livet. Det kan leda till att man står ut med mer än vad som är bra för kropp och hälsa. Brist på självrespekt kan också leda till att man inte ser och står upp för de styrkor och fördelar man har, utan förminskar sig själv.

78. Förankring
Koden är till för ökad inre balans, precis som alla koder, men den här koden saknar fokus på ett specifikt trauma. Mer närvaro och mer varande, som en meditation. Mer kontakt med Jorden.

79. Utanförskap
Att känna sig utanför, eller att vara utanför kan upplevas som hotfullt och otryggt. Det kan framkalla känslor av att vara helt utlämnad till sig själv, utan vänner, utan hjälp. Det kan också skapa en känsla av tomhet i bröstet eller hjärtat. Det är ju där som vännerna finns känslomässigt. Upplev ditt utanförskap och gör koden för läkning. Vi är alla i ett utanförskap och vi är alla ett. Livet på jorden är dualistiskt, men när vi slutar identifiera oss med sinnet upplever vi enhet.

80. Prestige
Prestige är att vägra släppa sitt försvar och att slåss för att få rätt. Kan du ta till dig vad andra säger eller går du i försvar utan att reflektera över innehållet i budskapet. Att vägra se och erkänna misstag och brister hos sig själv är ett stort hinder att se sig själv som man är. Det är ett stort hinder för goda relationer. Det är ett stort hinder för läkning och personlig utveckling. Det gör att man ljuger för sig själv. Att ljuga för sig själv hindrar insikter och medvetandehöjning. Å ena sidan är allting perfekt. Hur världen fungerar är perfekt. Perfekt är inte samma som att det saknas utvecklingsmöjligheter. Perfekt är att när vi lärt oss förstå hur det fungerar kan vi medvetet påverka nuet och framtiden. För att komma till den insikten och få den möjligheten måste vi börja där vi står, möta oss själva där vi är. I nuet finns perfektionen som är en möjlighet att älska det som är och kärleken för det som är kommer från en acceptans som gör att transformation till djupare insikter sker. Släpp din prestige, våga visa dig bakom fasaden och du kommer att få uppleva transformation.

81. Självförakt
Känslor av självförakt ligger som hinder i vårt skapande. När vi föraktar andra eller oss själva, föraktar vi själva skapelsen. Vem är du att värdera och förakta Guds skapelse. Mångfald och variation är grunden för all sund utveckling, det vet alla biologer. Öppna ditt sinne, se med klara ögon på hur det är, inte hur du tror eller tycker att saker och ting bör vara. Våga se sanningen, vad än det kostar känslomässigt. Det är bara Sinnet som spökar. Kom ihåg att andra människor bara är en spegel av det som du inte vill se hos dig själv. Var medveten om att vi alla är och ska vara olika. Försök inte ens göra om dina medmänniskor, vara bara ett gott exempel genom att leva din sanning. Att försöka bli någon annan är dömt att misslyckas. Däremot kan man med spänning och nyfikenhet ta del av andra människors upplevelser av verkligheten och själv bli berikad. Vi hänger alla ihop och det är så fantastiskt!

82. Slappna av
För att kunna ta emot är det viktigt att slappna av. Följ din glädje, din personliga väg, utan strävan. Vägen är målet. Släpp alla tankar och idéer om tävlan, prestation och jämförelser. Lev ditt liv ämnat för dig på ditt sätt. Följ din energi och din inre vägledning. Det är en konst och ett konstutövande.

83. Övertygelse
Koden är till för att stärka övertygelser, vilka de än vara må som krävs för skapande. När man känner ett stort JA i hela kroppen, då är det rätt, då är man övertygad om att det kommer hända, då är man känslomässigt redan i mål och kan slappna av för att ta emot. Övertygelsen är grunden för skaparkraften, för att ta emot och för manifestation. Kom också ihåg att vara och känna dig tacksam.

84. Tillhörighet
Det är viktigt att känna och uppleva tillhörighet och gemenskap. Det är också anledningen till att vi så gärna bildar föreningar, klubbar och organisationer. Egot vill bli bekräftat. Men det finns en djupare form av tillhörighet. Den som inte handlar om att känna tillhörighet på grund av likheter eller intressen, utan helt enkelt för att vi är människor. Att vara en del av naturen, en del av universum, en del av jordens befolkning, en del av livet, en del av existensen, en del av alltet. Koden handlar också om enighet. Inte att man måste vara enig i alla åsikter, utan enig i meningen vi är alla ett. När vi skapar olika sammanslutningar för sådant vi identifierar oss med som en viss typ av sjukdom, ett land, en region, en idrottsklubb eller ett politiskt parti t.ex. så är det egentligen en grund för sekularisering, därför det utesluter vissa grupper. Se det i ett större perspektiv vi är alla en familj här på skeppet jorden som vi tillsammans måste förvalta för jorden och alla vårt eget bästa. Gör också koden för känslor och upplevelser av utanförskap.

85. Självkärlek
Vi längtar alla efter att få kärlek och uppleva kärlek. All kärlek kommer inifrån oss själva. Den som letar utanför sig själv efter kärlek är på villospår och söker oftast bekräftelse. Ju mer man älskar och uppskattar sig själv, desto mer kärlek upplever man och desto mer kan man ge. Att mötas i kärlek är när två parter är i kontakt med sitt hjärta och kärleksenergin flödar dem emellan. Upplevelsen av självkärlek kommer och går till en början. Ju mer du praktiserar ett kärleksfullt och respektfull sätt mot dig själv, desto starkare blir din kärlek till dig själv och andra. När du ger så kommer du att få.

86. Konflikträdsla
När vi utan att reflektera lever efter andra människors uttalade önskningar och regler (jag pratar inte om att följa lagar som är till för att beskydda) eller ännu värre, när vi lever efter andra människors outtalade regler, önskningar och fördömanden kan det bero på rädsla för konflikt. När vi undviker att stå upp för oss själva och säga vad vi tycker kan det bero på rädslor och leda till att vi förtränger vårt sanna jag. Var observant på om din rädsla för andra människors åsikter, tänkanden eller reaktioner styr ditt liv, dina val, ditt sätt att vara och leva. Är du mån om att vara till lags? Är du rädd för andra människors reaktioner? Är du rädd för andra människors känslor? Tänker du hindrande tankar som – Vad ska andra människor tycka, säga eller tänka om jag gör det här? Brukar du säga, – Vad ska grannarna tro? Eller, – jag vill inte göra mamma besviken. Eller, – jag vill göra pappa stolt? Om du vill utvecklas andligt så finns bara en väg och det är Din egen väg oavsett vad grannar och släkten tycker om det. En kärleksfull och accepterande omgivning vill ditt bästa. Ditt bästa är att leva din mission.

87. Misströstan
När det trots all läkning uppkommer misströstan. Gör koden för nya krafter och övertygelser om att allting kommer att ordna sig.

88. Tomhet
Känslan av tomhet kan vara mycket obehaglig. Våga känn och upplev känslan av tomhet. Känslan av tomhet kan vara mycket obehaglig och vi vill genast fylla den med något och det är en anledning till beroenden och missbruk. Inga känslor bekräftar att du existerar. Ingen längtan, ingen lust, ingen glädje, ingen kärlek. Det finns heller inte något obehag att vilja fly ifrån. En mycket märklig upplevelse av att ingenting spelar någon roll. Allt är betydelselöst.

89. Kärleksrelationer
Få saker är väl de som är så utmanande som kärleksrelationer? Var vaksam på dig själv om du vill växa som människa och om du vill ha en sann och djup relation. Ju mer man tycker om en människa, desto lättare är det att bli berörd och provocerad eller ge avkall på sig själv av rädsla att förlora den andre. Men kom ihåg att det handlar om speglingar. Din partner speglar det du inte vill kännas vid hos dig själv, i de absolut flesta fall, på ett eller annat sätt. Kärleksrelationer är en fantastisk möjlighet till hjälp för läkning. Var observant på det som händer i dig, vilka känslor och rädslor väcks till liv? Vilka tankar och situationer skapar känslor av separation, kontroll, misstänksamhet, svartsjuka, skuld, skam och känslor av övergivenhet eller flykt m.m.? Upplever du att din partner inte lyssnar till dig? Då kanske det är du som inte lyssnar till dig själv. Upplever du att din partner inte respekterar dig? Då kanske det är du som inte respekterar dig själv. Upplever du att din partner inte älskar dig? Då kan det vara brist i självkärlek hos dig själv.

90. Varande
Att bara vara. Enkelt men ändå så svårt. Acceptera nuet. Acceptera att du inte accepterar nuet. Allting är perfekt även när det inte känns så.

91. Flykt
Flyktbeteende kan uttrycka sig på många olika sätt. När man av någon anledning drar sig undan en annan människa eller en situation känslomässigt eller fysiskt och det blir ett upprepat mönster kan det finnas ett underliggande trauma som gör att man flyr. Flykten stänger hjärtat. Det behöver inte innebära att man fysiskt lämnar en person eller plats men så kan också vara fallet.

92. Rikedom
Koden för att ta bort hinder för rikedom i livet. När man kommit så pass långt i läkningen som till denna kod, då är många blockeringar borta som ligger till hinder för att skapa ett bra liv. Nu öppnar sig möjligheterna att verkligen göra det vi vill och det vi är ämnade för. Kom ihåg att rikedom liksom välfärd rör sig inte enbart om pengar. Det handlar om kärlek, glädje, hälsa, gemenskap och allt fantastiskt som hör livet till. När du följer din mission blir du rikligt belönad. Tacka det Gudomliga för all rikedom i ditt liv.

93. Offerroll
Ett sätt att se på det mänskliga beteendet är att beskriva det som att vi spelar tre olika aktörer. Offer, räddare och förövare. Vi pendlar mellan dessa i olika situationer och i relationen till olika människor. Att vara i offerrollen innebär att tro på idéer om att man inte klarar av saker, att skylla på andra människor eller system som orsak till sin egen misär eller olycka. Att sitta fast i sjukdom och elände är en typ av offerroll. Att skylla på samhället är en annan. Att inte ta ansvar för sitt liv och sina handlingar utan anse att någon annan, eller samhället skall ta hand om och lösa alla problem är en typ av offermentalitet. Vanligt är att skylla på ”kommunen” och ”staten”. När man fokuserar på brister är man i en offerroll. Visst finns brister på många ställen som kan förbättras. Mer upplyftande och närande är ändå att fokusera på det positiva eftersom det man fokuserar på skapar mer av detsamma.

94. Arrogans
Arrogans kan göra sig påmint som negativa tankar om andra i form av kritiserande, översitteri, nedvärdering och att vara bättre på något sätt. Det kan komma till uttryck i någon form av retfullhet men också som tristess, rastlöshet och avstängdhet. Arrogans är inte en känsla utan ett beteende, ett flyktbeteende som distans och grundar sig i djupare negativa känslor. Våga möt känslan bakom din arrogans.

95. Vilsenhet
Det är lätt att tappa bort sig själv i en värld med så många krav, idéer och måsten. Sinnet försöker övertyga oss om att följa en eller flera riktningar och hjärtat har svårt att göra sig hörd i bruset från Sinnet. Om vi blivit förnekade, fördömda eller bestraffade när vi lyssnat eller följt vårt hjärta som barn, försvårar det vår tilltro till hjärtats röst som vuxna. Under resan av läkning kan man komma i ett stadium om vilsenhet, en eller flera gånger. När man förändras från att lyssna till Sinnet och till krav och förväntningar utifrån och innan man har full tillit till att lyssna till hjärtat, kan man hamna i känslor av vilsenhet. Det vi trott på gäller inte längre. Vad gäller då? Det kan upplevas som att falla och inte veta om eller var man landar. Det kan upplevas som om man lever mellan två olika världar vilket på sätt och vis är sant, sinnets världsuppfattning och hjärtats världsuppfattning. Det kan kännas som om man saknar riktning. I ett sådant tillstånd är det bra att ta det lugnt och inte forcera fram viktiga förändringar och beslut i det yttre.

96. Vördnad
Känslan av vördnad inför livets magi och skönhet väcker tacksamhet över att finnas till. Tacksamhet är sättet att ge tillbaka och spegla naturen, livet själv, universum, själva skapelsen, det Gudomliga, det oända, det vi inte förstår men kan bekräfta. Att vara tacksam för det man har är en del i lösningen för att skapa mer av det man önskar i livet. Var tacksam för livets gåvor. Det finns alltid något att vara tacksam för. Ju mer läkning, desto lättare att uppleva känslor av tacksamhet.

97. Beslutsamhet
Beslutsamhet är kraften som aktiverar kroppen till en fysisk handling för manifestation. Beslutsamhet är steget mellan övertygelse och manifestation. Beslutsamhet är nödvändigt för att manifestera hjärtats önskningar. Beslutsamhet får kroppen att handla direkt utifrån känslan i nuet. Sinnet kan aktivera våra kroppar till att göra saker, men det sker utan glädje och tar onödigt mycket energi.

98. Självinsikt
Alla koder hjälper för ökad självinsikt då varje kod ger mer klarhet. Den här koden är en bön om hjälp för ökad medvetenhet om de blockeringar som finns. Våga se och känna djupa sår och trauman. Närvaro och viljan, önskan att få självinsikt skapar ökad medvetenhet om de känslor vi gömt och förträngt. Våga och vilja gå vidare för din egen skull.

99. Fördjupning
Den har koden är en ytterligare hjälp för att kunna gå djupare in i Din egen Sanning, bra att göra när man kört fast.

100. Övergrepp
Erfarenheter och upplevelser av övergrepp kan skapa energimässig kollaps. Det kan också vara orsak till att det skapats en ”mur” runt hjärtat, att man blir känslokall och till och med zombielik. För att hitta tillbaka till den inre styrkan behöver energin i solarplexus balanseras. Övergrepp kan ske både verbalt t.ex. med hot, klander, nedvärdering, misstro och anklagande och fysiskt våld. Att ta på en annan människa utan tillåtelse, känsla och närvaro kan uppfattas som ett övergrepp. Även ”elaka” blickar kan skada. Kroppen och dess energifält är vår boning och privata sfär, inte för att vi är vår kropp för det är vi inte, utan för att vi är känsligast och mest påverkbara och försvarslösa för vad som händer där. Inprogrammeringar och avprogrammeringar i det undermedvetna sker med hjälp av vår kropp och dess sinnen.

101. Harmoni
Att vara i harmoni är att vara i balans. Det är ett inre tillstånd och har ingenting med yttre faktorer att göra egentligen. Även om Sinnet vill få oss att tro det. För att vara i harmoni är det viktigt att acceptera det som är, oavsett vad. Koderna för Harmoni, Varande, Balans handlar alla om att uppnå inre stillhet.

102. Manifestation
Koden är till för att ge mer kraft till manifestering av drömmar. Om du behöver ytterligare kontakt med drömmarna så gör koden för drömmar först. Fler koder för detta finns i gruppen för Ökad dragningskraft.

103. Misstänksamhet
Misstänksamhet hör ihop med brist på tillit. Det visar sig genom att man inte litar på andra människor. Man kan känna det som om någon är ute efter en. Man kan få för sig att människor är onda och har onda syften. Man tror på konspirationsteorier. Det kan kännas som om andra gillrar fällor på olika sätt. Man kan känna sig trängd, ifrågasatt och ställd mot väggen i situationer där man blir utfrågad. Det kan vara vid så enkla tillfällen som när en vän eller partner undrar över saker som; hur man känner eller tänker, vad man tror på eller har gjort, eller helt enkelt över val man gör i livet.
Om man är misstänksam bidrar det till slutenhet och brist i kommunikation. Det bidrar också till att gå i försvar och till och med attack. Orsaken är Sinnet som spelar ett spratt, gamla sår och trauman som aktiveras. Som alltid finns det olika grader av styrka i känsla och reaktion, beroende av rådande situation och vem man är. Riktigt starka reaktioner och känslor kan ha en psykisk sjukdomsdiagnos.

104. Ångest
Ångest är en stark känsla av oro som kan ge svettningar. Ångest gör det verkligt svårt att vara i nuet. Ångest handlar om oro inför framtiden på grund av tidigare traumatiska upplevelser i detta liv eller till och med från tidigare liv som man oroas över att uppleva igen.

105. Drömmar
Koden är till för att läka det som hindrar oss från att våga se, bejaka och tro på våra drömmar och förverkliga våra drömmar. Allt skapande börjar med en dröm. Låt det inte stanna där!

106. Uppskattning
Koden är till för att läka det som hindrar oss från att uppskatta det vi har. För att våra önskningar skall gå i uppfyllelse behöver vi uppskatta det vi redan har. Känslan av något skapar mer av detsamma. Vi skapar med våra känslor. Uppskatta det friska i din kropp, uppskatta det vackra i din omgivning, uppskatta det goda hos dina vänner, uppskatta det kärleksfulla handlingar som finns runtomkring dig. Träna på att se det positiva. Ge det du vill ta emot och det kommer också till dig. Uppskatta det du har och du får mer av det. Visa din uppskattning genom tacksamhet, säg tack ofta.

107. Andlighet
Andlighet är ett utövande som skapar kontakt med alltet, livet själv, det Gudomliga, Källan, Universum, Skapelsekraften eller vad man nu väljer att kalla det. Romantik är en form av andligt utövande, likaså ceremonier av olika slag inom olika kulturer. Värna om skönhet och uppskatta det lilla. Be böner, krama träd, se naturens skönhet. Tänd ljus, ta det lugnt, känna efter, riter och ceremonier, skapa stunder av tystnad och kontemplation är sätt att utöva andlighet. Andlighet har funnits i alla tider och utövats på olika sätt inom olika traditioner och religioner. Shamanism är en form av andlighet men ingen religion och är exempel på uråldrig andlig tradition som återkommit och går idag under epitet New age. Att göra koderna är ett andligt utövande. En helig stund med fokus på ditt inre, en stund av Andligt godis som skapar balans och harmoni.

108. Erkännande
Koden är till för att integrera ett erkännande inför dig själv av dina kvalifikationer som människa. Har du en röst i ditt huvud som har för vana att bortförklara dina kompetenser eller förminska dina kompetenser i relation till andra? Det är omöjligt att på ett opartiskt sätt jämföra oss med varandra och ändå är det vad vi hela tiden gör. Jag vill påstå att det är totalt meningslöst eftersom det är omöjligt. Alla människor fungerar och presterar dessutom olika i olika situationer, på olika områden och ihop med olika människor. Ingen är statisk och vi påverkar och påverkas av varandra. Låt dig inspireras av andra, men ej nedslås. En övertygelse om att du kan saker gör att du står upp för ditt kunnande och det har inget med andra människors kunnande eller brist på kunnande att göra. Om du tror att du kan så finns en inre drivkraft för att ihärdigt försöka och bli bättre. Utan den händer ingenting.

109. Trygghet
Koden är till för att läka brist på inre trygghet och skapa tillit till att allt är perfekt som det är. Att vi är omhändertagna och får hjälp. Vi får det vi ber om genom att våra övertygelser bekräftar sig själva. Läk dina övertygelser. Saknas brist i tilliten till att allt ordnar sig känner vi oss otrygga. Bli medveten om att det är Sinnet som får dig att tro att något behöver förändras för att du ska känna dig trygg, för att du skall känna dig nöjd och tillfreds med livet.

110. Avvisad
Koden är bra att göra när det finns känslor av avvisning. Orsaker till detta varierar och är personliga och är avsaknad av- kärlek, uppmärksamhet, erkännande, bekräftelse m.m. Ibland kanske man inte förstår varför man känner sig avvisad, men det spelar ingen roll. Var bara observant på när och om känslan dyker upp inom dig. Då har du chans till läkning med hjälp av koden.

111. Frihet
Det här är ytterligare en kod i skapandet av det man vill ha mer av i sitt liv. Vi är alla fria att skapa våra liv. Koden hjälper till att läka blockeringar i det undermedvetna som hindrar oss från att tro att vi skapar våra liv. Tanken och känslan i bönen skapar. Det undermedvetna är upphov till emotioner (negativa) känslor och tankar och är orsak till att vi kan känna brist på Frihet, vi blir fångar i ”vårt eget” Sinne, vårt ego, våra tankar och vårt undermedvetna.

112. Förlust
Koden riktar sig till att läka rädslor och sorg kring förlust av närstående vilket inte behöver vara så drastiskt att de har avlidit för att rädslan skall bli bestående. Det kan till exempel vara från en separation i unga år eller tidigare liv. Rädslan att förlora någon, eller av att ha förlorat någon kan vara ett hinder från att släppa in en annan människa i hjärtat och att älska villkorslöst.

113. Uppgivenhet
Koden riktar sig till att läka känslor av uppgivenhet. När man försökt och försökt men ändå inte lyckats nå sitt mål kan man hamna i känslor av uppgivenhet och hopplöshet. Att ge upp och överlämna sig till det Gudomliga är en god förutsättning för att få hjälp av det Gudomliga och kontakt med det Gudomliga.

114. Utstött
Känslan av att vara utstött ligger nära känslan av att vara avvisad. Utstött handlar mer om att inte få vara med i vissa sammanhang och hänger ihop med brist i prestationer och känsla av att vara duktig och duga. Avvisning handlar om att inte känna sig mottagen som människa i familjen och känslan hör ihop med brist på självkänsla.

115. Förverkligande
Det här är ytterligare en kod i skapandet av det vi vill ha i våra liv. Koden hjälper till att i det yttre förverkliga det vi vill skapa. Koderna arbetar endast i goda syften. Kom ihåg tacksamhet för det du har och det du får.

116. Respektlöshet
Brist på respekt är när någon annan tror sig veta mer om oss själva, om vad vi vill, känner, borde göra, hur vi lever och vad vi väljer i våra liv. Respektlöshet är att få andras åsikter om oss själva eller andra som vi inte bett om. Respektlöshet är att på ett eller annat sätt bli kränkt, se i kränkningslistan. Andra människors åsikter handlar först och främst om dem själva. Vi är alla speglar för varandra.

117. Utestängd
Att bli utestängd i olika sammanhang kan bero på att man väljer att hålla sig tillbaka. Att inte våga bjuda på sig själv av olika anledningar. Det är bra om man kan se hur det egna beteende bidrar till att man blir utestängd, orsaken behöver inte vara att man är illa omtyckt, det räcker med en egen rädsla för att bli det. Den energi man sänder ut (överlägsenhet, underlägsenhet, skam eller skuld t.ex.) blir den upplevelse andra människor får av oss. Det kan också vara en idé om att andra skall ta initiativ till att bjuda in, istället för att man själv gör det. Fundera över hur du närmar dig andra människor. Sätter du ribban för hur umgänget skall vara genom att bjuda på dig själv och vara en bra vän, eller följer du ”oskrivna regler” för manipulation och status?

118. Handlingskraft
Upplever du att du är handlingsförlamad, att du inte kommer till skott, trots att det inte finns något medvetet förlamande trauma. Saknas det där lilla extra för att komma igång. Ett gammalt mönster helt enkelt som behöver brytas. Vanans makt kan vara nog så stark. Det kan också vara en ointegrerad Fruktan- paralysreflex.

119. Nåd
När man ser och känner att man vill mer än man förmår. Be om nåd och hjälp från det Gudomliga. Uppgivenhet, hopplöshet och kapitulation ligger nära varandra och är vägen till nåd. Uppgivenhet är känslan som kommer av hopplöshet. Kapitulation handlar om att ge upp, sluta kämpa, släppa kontrollen och Nåd är att vördnadsfullt från hjärtat be om hjälp från det Gudomliga.

120. Lust
Lust är suget som leder till handling. Lust kan leda till handlingar som ger positiva resultat och lust kan leda till handlingar som ger negativa resultat. När lusten får oss att göra negativa eller skadliga handlingar mot oss själva eller andra bör orsaken bakom lusten läkas istället för att följas. När lusten får oss att vilja göra något gott för andra, eller oss själva bör den följas. Om du inte följer lusten att göra goda ting, se vad som håller dig tillbaka.

121. Kritiserande
Kritik, omdömen, goda råd och åsikter från andra människor som riktar sig till en annan människa handlar uteslutande om den som ger omdömet. När jag var barn sa man ”Den som sa det han va det” och precis så är det. Andra människor är bara speglar av oss själva.
Känslan av kritiserande kan också aktiveras indirekt. D.v.s. när man blir utfrågad kan man få en känsla av att den personen vill hitta något att klaga på eller sätta dit en för. Som om den andra letar fakta att vända emot en själv. Självfallet kan det också vara en omedveten underliggande eller medveten avsikt hos den andre, som då kan fungera som hjälp för den som blir kritiserad att se sin egen smärta kring detta.
Vad är då konstruktiv kritik? Det handlar om saker man gör, ett arbete som kan utföras på ett annat sätt, förhoppningsvis bättre. Vi är inte vad vi gör, men om vi identifierar oss med görandet så känner vi oss personligen kritiserade när någon har åsikter om ett arbete vi utfört. Kritik och reaktioner från andra på något som vi sagt eller gjort mot dem, som de upplever som kränkande har aktiverat deras oläkta sår. Om kritiken från andra får oss själva att gå in i en emotionell reaktion så har även våra egna sår aktiverats och så är dispyten igång. Båda vill ha rätt, båda vill bli förstådda, båda vill få den andre att förstå. Den inre kritikern gör också att vi inte bara kritiserar oss själva utan också andra.

122. Sätta gränser
Att sätta gränser är att stå upp för sig själv. Att sätta gränser är utmanande. Det är utmanande därför man riskerar att andra människor blir provocerade och man riskerar utfrysning och olika typer av ogillande och motreaktioner. Man riskerar också att bli respekterad, vilket är nog så utmanande för en person som är van att bli överkörd och behandlad respektlöst. Var så säker, när du börjar sätta gränser om du tidigare varit dålig på det så kommer dina närmaste att protestera. De kan ju inte utnyttja dig på samma sätt längre.

123. Manipulation
Att se sin egen manipulation av andra kan vara svårt. Det är mycket vanligt att vi manipulerar för att få som vi vill och för att kontrollera andra människor. Rädslor av alla de slag ligger bakom. För den som vill leva i sanning gäller att sluta manipulera andra. När vi läker och lever i sanning hjälper vi också andra som vill manipulera oss, genom skuld- och skambelägganden eller hota med bestraffningar eller inskränkningar på så sätt av vi hindrar ett dåligt beteende. Klarsyn skapar klarsyn. Vanligt är att föräldrar manipulerar sina barn med hot, mutor, skuld- och skambelägganden för att få dem tysta, eller på annat sätt styra deras beteende. Barn tål och mår bra av raket och sanning. Som förälder är man den som fattar viktiga beslut. Barn kan bli arga och ledsna över det och barn har rätt till sina känslor när de blir besvikna. Låt dig inte som förälder manipuleras av barns känslor manipulera inte barn till att sluta känna eller sluta uttrycka sin känslor.

124. Självmordstankar
Har du självmordstankar? Vågar du erkänna att du har självmordstankar? Tanken behöver inte innebära att du är på väg att göra självmord men tanken är ändå skadlig. Om du drar till dig tankar om självmord visar det på att det finns brist i acceptans, självkänsla, kärlek och glädje för dig själv och ditt liv. Kanske känner du det som att det beror på andra, på omgivningen eller på din situation nu eller tidigare. Tankarna går ändå att förändra, du har makten i dina händer om du bara vill. Viljan är en stark kraft som grundar sig i ett beslut om att nu är det nog. Nu ska en förändring till. Då blir du vägledd i en ny positiv riktning. Det kan ta tid och tålamod är nyckeln.

125. Nedstämd
Koden för att lätta på känslan av att vara Nedstämd är bra att göra när det finns en grundläggande brist på glädje. Känslor av glädje bör vara en viktig del av livet varje dag. Känns det som om ditt ”neutralläge” saknar glädje? Ser du en sammanbiten människa när du tittar dig i spegeln? Upplever du ofta tristess fastän det egentligen inte fattas dig något?

126. Livsångest
Njurarna är organen för rädsla. Ångest är starka känslor av oro och rädsla. När man har problem med utrensning, kronisk stress eller njurarna så bör man titta på rädslor och giftbelastning. Vid långvarig rädsla, binjurestress eller brist på glädje finns risk för att det skapas livsångest. Ursprung kan vara att man som foster utsatts för gifter i livmodern. Det kan skapa känslor av att sitta fast, vara instängd, gå runt i cirklar, inte komma vidare, vilja fly, etc. Denna kod är en del i det läkningsarbete som behövs för orsaker till livsångest.

127. Bön
Att be en bön har syftet att påverka energin i kroppen till att vibrera i en högre frekvens. Det gudomliga svarar an på frekvenser av kärlek, tacksamhet, glädje och ödmjukhet.

128. Oro
Oro är stress inför framtiden. Den här koden innehåller två olika tekniker för att reducera stress och på så vis skapa mer lugn. Hjärtandning är en andningsteknik som ökar närvaron i hjärtat och balanserar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Koden innehåller också en självbehandling som jag utvecklat och kallar 5 positioner, eller 5P. Den skapar ett lugn, d.v.s. dämpar hjärtats rytm och det sympatiska nervsystemet.

129. Balans
Koden är till för att skapa ytterligare balans och för att läka alla idéer som hindrar balans. Balans är ett inre tillstånd där man känner sig nöjd med det som är.

130. Värdig
Koden Värdig handlar om att känna sig värd. Värd ett bra liv. Värd att vara frisk och stark. Värd ett bra arbete. Värd att behandlas med respekt. Värd en kärleksfull relation. Värd att få ha goda vänner. Värd ett bra boende. Värd en hälsosam kost. Värd en god ekonomi. Värd ett glädjefyllt liv.

131. Självkritik
Det kan vara bra att vara självreflekterande. Men som med allt annat kan det gå till ytterligheter. Är du mycket självkritisk? Analyserar du dig själv efter en stor prestation, gång på gång med att leta fel? Då är det förmodligen till mer skada än nytta. Att fokusera på det negativa sänker. Att fokusera på det negativa skapar mer negativitet och stress. Stärk det positiva med hjälp av denna kod mot självkritik. Släpp det som varit och gå vidare. Fokusera på det positiva du gör och är. När du analyserar det förflutna leta efter den goda känslan som lett till ett positivt resultat.

132. Prestationsångest
Prestationsångest innebär att kraven på perfekt presterande är så stora att de skapar ångest. Den egna inre domaren blir aldrig nöjd. Försök se varifrån idén om perfekt presterande kommer. Försök se vems acceptans och kärlek du försöker få, (troligen något från barndomen). Föräldrar som pushar sina barn för hårt i att prestera och göra, samt har åsikter om vad de skall göra, istället för att se barn för vad det är och ge kärlek och uppmärksamhet för vad de är, gör barnen en otjänst. Extremt höga prestationskrav ger prestationsångest och kan leda till prestationsförlamning. Man ger upp redan innan man börjat för man vet att man kommer misslyckas eftersom den inre kritikern aldrig blir nöjd och tar all energi. Den som ställer stora krav på sig själv ställer också stora krav på andra. Den som ställer stora krav på sig själv är ofta ”duktig” och tycker att andra borde anstränga sig mer, åtminstone lika mycket som de själva gör. Den som ställer stora krav på sig själv och aldrig blir nöjd, stolt och glad över det den åstadkommit är oftast den som i arbetslivet blir utbränd”.

133. Otålighet
Otålighet kan uttrycka bland annat som rastlöshet och kroppslig orolighet. Otålighet är brist på tålamod. Otålighet är brist på acceptans för det som pågår just nu. Otålighet är en typ av flykt ifrån nuet. Otålighet kan vara ett tecken på att en obehagligare känsla från ett tidigare minne är på väg att visa sig.

134. Kapitulation
Att kapitulera innebär att inse sin begränsning, ge upp, överlämna sig till det Gudomliga, sluta kämpa och släppa kontrollen. Sinnet vill ha kontroll. Sinnet får oss att tro att vi kan styra vår verklighet genom kontroll av olika slag. T.ex. genom att kontrollera andra med manipulation, hot, mutor, skuld och skambelägganden. Strävan efter mycket pengar eller samla på saker av olika slag kan också vara ett uttryck för behov av kontroll. När vi lever i omedvetenhet skapas vår upplevda verklighet av det förflutna. När vi är i obalans och Sinnet reagerar utifrån rädslor vill vi försöka skapa trygghet genom kontroll. Vägen till ökad medvetenhet, läkning och ett rikare liv är att kapitulera genom att släppa kontrollen, utmana sina rädslor och våga vara sårbar. Lita till att det Gudomliga tar väl hand om oss.

135. Fysisk Smärta
Sår och trauman lagras ofta som energiblockeringar i kroppen och kan förorsaka sjukdom, mental och fysisk smärta. Alla koder arbetar med detta utifrån olika aspekter. Denna kod handlar om att släppa fokus på fysisk smärta.

136. Identitet
Om man inte blivit tillräckligt bekräftad som barn kan det leda till att man saknar känsla av identitet. Identitet är känslan av att finnas till och att vara någon av betydelse. Inte i formen berömd, utan känslan av att man är någon och har rätt till sitt eget liv och rätten att bestämma över sitt eget liv bara genom att ha kommit hit till jorden. Genom att bli bekräftad och sedda skapas känslan av identitet. Det är inget som kan ersättas med berömmelse, talang, eller att man är duktig och därför som vuxen blir bekräftad för prestationer. Känslan av identitet som åsyftas skapas genom speglingen, ögonkontakten och närvaron som ska till för att barnet skall känna att det existerar. Ett möte mellan två hjärtan. Vår sanna natur är kärlek. Genom att se och möta barnet från hjärtat i kärlek, skapas också hos barnet en identifikation med upplevelsen av att vara kärlek. Likgiltighet inför sitt barn gör störst skada. Troligen kan ett beteende där föräldern oroar sig mycket, eller på annat sätt inte är närvarande (utan att för den skull vara drogmissbrukare) skapa både beroende och medberoende hos det vuxna barnet. Det kan också leda till att det blir svårt för barnet att ha kontakt med sitt hjärta även som vuxen.

137. Orkeslös
Oläkta gamla sår och trauman skapar stress och tar mycket energi. Negativa tankar och känslor tar mycket energi. Negativa tankar och mönster kan vara orsak till att man har dåligt med ork, förutom ackumulerade gifter som också tar mycket energi eftersom immunförsvaret alltid arbetar på högvarv.

138. Välgång
En kod för ökad välgång. Som alltid finns det motstånd i oss när vi inte lyckas manifestera det vi önskar. Vanligt är att ha motstånd mot att skapa och ta emot ett bra liv i överflöd, kärlek, glädje, välgång och framgång. Se vad som hindrar dig. Vilka negativa idéer och tankar har du kring att ha det bra? Denna kod är en del i det läkandet.

139. Rastlöshet
När man har svårt att vara i stillhet, svårt att bara vara kan man känna sig rastlös. Det kan leda till olika olust och en känsla av att man vill komma ifrån rastlösheten. Olika beteenden att fly från rastlösheten blir då konsekvensen. Var observant på ditt flyktbeteende; mat, sött, salt, nikotin, koffein, sex, uppmärksamhet från andra, vara duktig m.m.

140. Självtillit
Att lita till sina egna förmågor att klara av saker som att ta hand om och försörja sig själv, känna in sin egen väg och riktning och tro på att man kan skapa det liv man är här för, är obeskrivbart viktigt. Man måste stå upp för sig själv, anta de utmaningar man ställs inför för att bygga upp självtillit. Om man ideligen sviker löften mot sig själv saknas självtillit. Vi måste alla börja där vi är. Vi har alla samma möjlighet att leva vår mission, vägen är målet och konsten är att ta små steg av lagom utmaning samt att börja där vi står. Gör också andra koder för att lösa blockeringar och stärka självkänsla och gamla sår och trauman som skadat en god grund av självtillit.

141. Tillförsikt
Koden hjälper till att balansera och leva i nuet. Att lita till den inre vägledaren som visar på ett litet steg i taget i rätt riktning.

142. Ta plats
Koden är till för att läka sådant som hindrar oss från att ta plats. Drar du dig tillbaka, håller du dig tillbaka, underskattar du ditt värde och din plats i livet och på jorden? Håller du dig tillbaka med ursäkten att du är generös och vill ge andra möjlighet, uppmärksamhet och utrymme? Var observant på dig själv, det kan vara en undanflykt från att anta nya utmaningar i ditt liv. Det finns plats för alla. Andra människor gynnas av att man står upp för sig själv. Universum bygger inte på självuppoffring. Universum bygger på att leva i kärlek och glädje och följa vår inre sanning, inte på andras bekostnad, men ej heller på vår egen.

143. Äventyr
Livet är ett äventyr. Vad det innebär är personligt. Vad det fylls med är personligt. Hur det upplevs är personligt. Gör din egen upptäcktsresa. Möt dig själv där du står istället för att apa efter andra. Vad innebär äventyr för dig? Det är endast när vi är närvarande som vi verkligen upplever nuet och livet. Närvaro i nuet ger är en helt annan upplevelse av livet, där varje ögonblick är ett äventyr.

144. Ha Kul
Livet är till för att ha roligt. Var lekfull. Se livet ur barns perspektiv. Om du glömt bort att leka, eller om du av någon anledning inte kunde leka som barn är det viktigt att ta igen. Att umgås med barn och att leka med barn är helande för det sårade barnet i oss själva. Den som blir provocerad av barn har sannolikt behov av att läka sin barndom. Den som tar livet för seriöst behöver träna på att ha kul. Bli medveten om vad som hindrar dig från att ha kul. Måste allt ha en djup mening för att du skall engagera dig? Eller är det ok att leka bort en dag eller fler? Är det ok att ha kul på jobbet och samtidigt uppnå goda resultat? Ha roligt i livet och du finner glädjen inom dig. Med glädje blir det så härliga möten, livet känns lätt och underbart även när vi inte gör det som vi tycker bäst om. Glädje förvandlar många gånger tråkigt till roligt.

145. Illamående, yrsel
Den här koden är till för att läka fysiskt illamående och yrsel när orsaken är emotionell. Starka känslor kan orsaka fysiska reaktioner så starka att man till och med kastar upp.

146. Hoppfullhet
Att känna sig hoppfull är viktigt då det påverkar hur vi ser på framtiden. Hoppfullhet ger kraft att gå vidare i livet, vad än som hänt. Bli medveten om vad som hindrar dig att se hoppfullt på framtiden. Alla koder handlar om att omprogrammera negativt till positivt. Rädslor, oro, ångest och stress till kärlek, tacksamhet och glädje.

147. Besvikelse
Här är koden för att läka känslor av besvikelse. Det finns mycket vi kan känna oss besvikna över. Besvikelser handlar ofta om krav och förväntningar som vi har på andra människor, på livet, på kommunen, på samhället och i grund och botten på oss själva. Ett sätt att förenkla läkning är att se saker ur andra människors perspektiv och att förstå andra människors tillkortakommanden. När vi blir besvikna beror det på att Sinnet dömer, värderar och tillrättavisar andra människors agerande utifrån vår egen åsikt om vad som är rätt och fel och om vad de är skyldiga oss, en känsla av berättigande. Alla människor gör sitt bästa utifrån sin medvetenhetsnivå. Vi kan aldrig veta den verkliga orsaken till andra människors agerande som gör oss besvikna, annat än att det vi upplever är en möjlighet till djupare insikt om oss själva. Att gräma sig över gammalt tjänar inget till. Fyll ditt sinne med positiva känslor och tankar för att skapa förändring.

148. Ta emot
Gåvor ges, mirakel sker och möjligheter erbjuds oss alla. Men ser vi dem? Den som är öppen i Sinnet ser. Den som är sluten i hjärtat, dömande och ovillig att ta till sig det som erbjuds går miste om möjligheterna. Var öppen! Var medveten! Var tacksam! Ta chansen! Ta emot livets gåvor. Kom ihåg att vara tacksam för allt du får. Tacka för allt du fått i ditt liv. Meditera över ditt förflutna och se hur du har fått hjälp fram till nu. Fokusera på det du fått istället för det du saknat. Det du fokuserar på får du mer av.

149. Ensamhet
När man bär på oläkta sår av ensamhet kan det uttrycka sig som att man har ett osunt och omättligt behov av att bli bekräftad eller av att få närhet. Det kan också innebära att man tappar bort sig själv i närhet till andra, man gör avkall på sig själv för att få vara med och höra till och kan då hamna i destruktiva situationer och bli utnyttjad. Sår av ensamhet kan också leda till att man håller en distans till andra, man riktar in sitt liv på att vara oberoende och klara sig själv. Man ger sig själv alla möjliga anledningar till att undvika umgänge. Både överdrivet extrovert och introvert kan bli följden av undanträngda känslor av ensamhet.

150. Support
Koden för att känna, få och kunna ta emot support. Det är viktigt att man får uppbackning som barn. Den supporten behöver ges när barnet tar eget initiativ utifrån egen lust och vilja. Inte för att tillfredsställa någon annans lust och vilja och eller önskningar för att slippa obekväma situationer. Det går att genom support och andra metoder manipulera barn till att göra saker som man själv önskar. Då tar man kål på barnets egen glöd och missleder barnet från sin egen känsla och intuition. Det skapar osjälvständiga och vilsna människor.

151. Klarhet
Koden hjälper till att få klarhet genom att samla tankarna och skingra förvirring. Irrar du bara runt eller fram och tillbaka? Stanna upp och gör koden!

152. Förnöjsamhet
Koden för att stärka känslor av förnöjsamhet. Att vara glad och tacksam för det man har. I Sinnets natur ligger att vi vill vidare, längtar efter något nytt, något annat. Det hjälper oss att utvecklas och det försvårar för oss att vara nöjda nu. Att kunna vara nöjd nu med det som är ger en inre avslappning och en ny plattform att ta avstamp ifrån inför nästa steg. Livet är i ständig rörelse.

153. Mättnad
Den här koden riktar sig till en otillfredsställelse som skapar ett sug efter något, även när man ätit och borde känna sig mätt och nöjd.

154. Dåligt samvete
Dåligt samvete kan vara befogat eller obefogat. Dåligt samvete som handlar om att inte leva upp till andras förväntningar är obefogat. Dåligt samvete som kommer sig av att man utnyttjat eller bedragit en annan människa, svikit sig själv eller sina egna utlovade löften kan vara befogat som en egen väckarklocka att det finns möjligheter att lära och förbättras.

155. Avundsjuka
Avundsjuk kan man vara på andra människor av olika anledningar. Det kan handla om utseende, karaktär, materiellt ägande, arbete eller social kompetens t.ex. När man är avundsjuk finns risk för missunnsamhet. Missunnsamhet bygger på tron att det inte räcker till dig också och att det finns begränsningar. Låt dig istället inspireras av andra för att dra till dig det du längtar efter. Sug i dig energin och känslan av det du traktar efter så att det kommer in i ditt liv också. När det handlar om ett negativt beteende eller tänkande hos oss själva kan vi förändra det också, om vi bara vill. Ta efter ett gott beteende från den du beundrar.

156. Svartsjuka
Svartsjuka är som en inre demon som kan skapas av flera olika negativiteter i det undermedvetna. Svartsjuka kan leda till hemska våldshandlingar. Svartsjuka är osunt och kontrollbehov är ett resultat av svartsjuka. Svartsjuka kan leda till kontroll av andra i det egna syftet att slippa känna starka känslor och lida. Den andra människan används som ett medel för att försöka stilla eget lidande och slippa se och möta sin egen inre smärta. Orsak till svartsjuka kan vara flera olika oläkta sår och trauman som skapar negativa känslor och som finns med i manualen för koderna.

157. Välfärd
Välfärd handlar inte bara om pengar utan också om livskvalité. Det innefattar goda relationer, tid att umgås, möjligheter att utvecklas, pengar till det man behöver för att leva sin mission, samt att ha fysisk och mental hälsa.
Se om du har idéer kring att välfärd = miljöförstöring, eller om du är villig att ta emot en välfärd som delas av alla och som läker moder jord? Det är möjligt! Att må bra skapar goda vibrationer som påverkar allt i vår omgivning på ett positivt sätt. Att må bra minskar missbruk och habegär då inre tillfredställelse inte handlar om prylar utan om inre harmoni som kommer inifrån, inte utifrån.

158. Mirakler
Mirakler händer hela tiden. De är lättare att observera när vi tror på dom. De är lättare att få när vi tror på dom eftersom tron är en övertygelse som gör att vi medvetet kan påverka våra liv i den riktning vi önskar. De skapas utifrån vår trosuppfattning, det medvetna och det undermedvetna som gör att det vi tror på bekräftas i det fysiska livet. Det är därför det är så viktigt att läka det undermedvetnas negativitet och blockeringar för det positiva, om vi vill ha en positiv förändring i våra liv. Koden för Mirakel hjälper ytterligare till för att se, tro och ta emot Mirakler.

159. Vägledning
Det här är en kod för ökad kontakt med den inre Vägledaren, vår inre Guide, vårt Hjärta, den inre Gudomligheten. Vi har alla en Vägledare inom oss som leder oss rätt i livet när vi har kontakten med ”Det” och förmågan att lyssna och lita till vårt inre. Fokusera på närvaro i hjärtat. Koderna för vägledning, känslighet och klarsynt ligger nära varandra.

160. Känslighet
Koden för ökad intuition och sensibilitet. Den fysiska kroppen är en ypperlig vägledare när vi är observanta och lyssnar på kroppens reaktioner som tankar, känslor och energier i olika situationer. Stress skapas när vi kör över oss själva. Sjukdom skapas när vi kör över oss själva. Kroppens sätt att tala om för oss att något är galet sker på olika sätt. Det kan se ut på följande sätt; först en vibration av att något inte är ok, sen en magkänsla, en hjärtkänsla och tankar som förnekas, därefter kroppsliga besvär vilka förringas och blir därefter till symtom och med tiden till sjukdom. Vi kan genom att tillåta oss vara känsliga, intuitiva och lyssna inåt låta vår kropp leda oss i livet.

161. Klarsyn
Klarsyn är att ställa sig känslomässigt bredvid och betrakta det som sker ur ett mer objektivt helhetsperspektiv. Helt objektiv kan nog ingen vara eftersom vi alltid kommer vara ett resultat av en massa faktorer som; kultur, samtid, uppväxt, erfarenheter, utbildning, religion och olika normer. Och eftersom vi alla är delar av helheten kan ingen återge eller se allt. Tillsammans är vi en större del av helheten och kan därför också uppnå större resultat när vi har samma mål. När man fokuserar på att hålla sig till fakta, där sådan finns och i övrigt fokuserar på lösningar för allas bästa ur ett helhetsperspektiv så blir man mer klarsynt. När man fokuserar på samarbete och öppenhet hittar man lösningar som leder till det bästa för alla. Kontroll och manipulation för egen vinning kommer från rädsla och är brist i tillit och skapar alltid konflikt. Klarsynt är också att genomskåda när någon försöker manipulera andra med en sådan strategi. Klarsynt är att också se vari man själv har sina tillkortakommanden.

162. Hopplöshet
Känslor av hopplöshet skapar nedstämdhet och en känsla och lust att vilja att ge upp. Det kan kännas som om man inte kommer framåt, går i cirklar och inte kommer vidare. Som alltid är det Sinnet som spökar och vill sätta käppar i hjulen. Ju mer motstånd vi möter desto större är möjligheten att öppna upp för det motsatta. Låt inte motstånd hindra Dig att fortsätta på Din väg.

163. Intention
Det här är en kod för att stärka våra intentioner. Vad vi än gör bör vår intention vara i gott syfte för att vi skall kunna uppfylla vår mission. Universum jobbar för allas bästa. Vad en människa gör påverkar alla andra. Det vi fokuserar på skapas. Goda intentioner ger vägledning till förbättringar.

164. Anställning
När det är svårt att få ett arbete kan det bero på inre motstånd. Den här koden riktar sig till att läka det som gäller motstånd kring att vara anställd. Skapa också medvetenhet och tacksamhet över de arbeten, inkomster och den försörjning som du fått tidigare under livet. Läk alla negativa vanföreställningar kring att vara anställd och kring att inte vara anställd genom att du skapar positiva meningar för att ändra dina negativa känslor och åsikter båda av att vara anställd och att inte vara anställd.

165. Katastrof-fixering
När Sinnet ägnar mycket tid åt att oroa sig för att framtiden ska medföra något hemskt. När tvivel på det goda överväger. Bli medveten, skapa positiva meningar för läkande och gör denna kod.

166. Överväldigad
När livet känns fantastiskt bra och man behöver hjälp att få in känslan i cellerna. En vanlig reaktion när vi fylls av härliga känslor är att vi vill ge bort allt. Det kan helt enkelt kännas för stort att ta emot. Det ger så mycket energi och glädje att det blir svårt att hantera. Koden hjälper till att integrera starka positiva känslor i kroppen.

167. Glömma
Radera ut minnet från jobbiga händelser med denna kod som en slutkläm på trauman som inte helt vill släppa.

168. Vänskap
Vänskap bygger på att ge och ta emot. Vill du ha en ny vän, börja med att ge. Ge ditt intresse, ge av din tid och ge din uppmärksamhet. Tala aldrig illa om andra för det skapar dåliga energier. Önskar du andliga och utvecklande relationer så välj vänner som har en positiv inställning och inte ältar eländen eller baktalar andra. Välj vänner som respekterar dina gränser utan att vänskapen förstörs.

169. Beslutsångest
Beslutsångest är en vanlig företeelse. Ordet ångest är starkt och tvivel kring vilka val man skall välja behöver inte vara så starkt, men att tvivla kring beslut skapar en oro och tar mycket energi. Ibland handlar det om flera olika nya alternativ att välja mellan och ibland handlar det om ja eller nej till ett alternativ. Följ ditt hjärta när du gör dina val. Koden är till för att göra valet lättare.

170. Sälja
I alla möjliga situationer behöver vi sälja oss själva eller våra idéer, även när vi inte har ett utpräglat säljyrke. När vi är på arbetsintervju, när vi har ett eget företag och arbetar med tjänsteförsäljning, när vi har en idé som vi vill få gehör för vare sig det är hemma, på jobbet eller i annat sammanhang. Att prata för något man brinner för kan vara svårt om man är rädd för att få nej. Eller om man tvärt om är rädd för att få gehör och framgång för sin idé. Konsten att lyckas sälja handlar om att våga visa passion för det man vill sälja, våga brinna för något och kunna förmedla det. Man måste också kunna ta emot tvivel och frågor utan att låta sig nedslås. Det gäller att få med sig den andra både när det gäller känslan för idén och informationen som gör att de kan tro på idén som en lösning för dem. Tror du på din idé? Vågar du ta ansvar för vad som händer när du får ja från andra? Sälj endast till dem kan ha nytta av din idé. När man vänder sig till de eller den som aldrig kommer vilja anamma din idé kan det innebära att man skapat en situation som bekräftar att man är en oduglig säljare. Att sälja handlar om att tillfredsställa ett behov. Det är viktigt att det man säljer är en lösning för kunden. Var lyhörd och lyssna efter kunden behov.

171. Marknadsföring
En stor del i att sälja är marknadsföring. Det finns många kanaler för marknadsföring och det gäller att hitta rätt väg att nå ut till sina blivande kunder. Även denna kod arbetar med frigörande av blockeringar kring att stå upp för sin idé och sig själv eller det man säljer. När blockeringarna är borta leder känslan oss rätt för hur vi skall gå till väga i det praktiska. Använd både kunskap, sunt förnuft och känsla/intuition.

172. Övertyga
Övertyga från hjärtat om det du tror på. Allt annat är att övertala. Våga stå upp för det du tror på. Våga uttrycka din sanning. När det kommer med en energi av sanning och egen övertygelse får det andra att lyssna. Visa respekt för att alla ändå inte tycker eller vill som du. Respektera olikheter.

173. Gammalt skit
Hänger det kvar gammalt ospecificerat grums, trots all läkning så testa med denna kod.

174. Tala Fritt
Tala fritt är för att våga säga sin sanning, stå upp för sig själv och det man tror på.

175. Tack
Koden är en hjälp för att integrera tacksamhet i kroppen. Om tacksamhet gör dig övertänd av all ny energi kan det vara bra att göra den här koden för att integrera känslan och energin. Eller om du känner att du har svårt för att uttrycka din tacksamhet.

176. Våga synas
Att inte våga synas är en stor hämsko för framgång. Om man inte vågar synas vågar man heller inte stå upp för sig själv eller göra något som ger uppmärksamhet och det kan vara ett stort hinder för att genomföra sin mission. Gör också koden Ta plats.

177. Transformation
Att arbeta med TSC är en process av förändringar i det undermedvetna. Motstånd kan finnas mot att transformeras. När det föreligger motstånd mot själva transformationen bromsar det upp vårt växande. Livet är en ständig förändrings- och utvecklingsprocess. Motstånd mot transformation är motstånd mot livets naturlagar. Bättre att flyta med livet än att kämpa emot. Möt din rädslor medströms istället för att trycka ner dem motströms.

178. Jag kan
Att tro på sig själv handlar om självförtroende. Tron på sig själv kan vara olika stark beroende på vad det gäller. Den här koden är främst till för situationer där det saknas tro om att klara av något. Använd en positiv mening för att stärka upp det du tvivlar på att klara av. Övertyga dig själv om att du kan. Gör koden för att stärka övertygelsen och självförtroende om att du kan och klarar av att göra det du vill och längtar efter. Kom ihåg att även som vuxen är man barn i början. Var snäll mot dig själv när du börjar med nya saker. En stark kritiker kan ta död på lusten och självförtroendet. Att våga misslyckas är viktigt för om man kräver ett perfekt resultat redan vid första försöket så kan det leda till att man inte kommer igång.

179. Närvaro
Be om hjälp för ökad närvaro om du känner att du behöver hjälp att komma vidare och fördjupa din förmåga att observera vad som pågår.

180. Förlamning
Koden hjälper till att lösa upp blockeringar som uppfattas som förlamande.

181. Avsluta tidigare liv
Olika koder läker med olika frekvenser och därför behövs ofta svåra trauman läkas med hjälp av flera olika koder. Även svåra trauman från tidigare liv kan behöva läkas med hjälp av flera koder. När det kvarstår en tung känsla efter läkning av många andra känslor kan det vara svårt att med ord definiera känslan annat än som tung. Då kan den här koden vara det som lättar.

182. Hudklåda
En kod för att läka mental stress som skapar hudklåda. Oro och nervositet till exempel kan skapa klåda i huden. Många hudbesvär orsakas också av överkänsligheter och för mycket gifter i kroppen och visar på en överbelastad lever. Avgiftning är ofta en hjälp mot de flesta typer av hudbesvär.

183. Munbränna
En kod för att läka mental stress som skapar munbränna. En kod för att läka känslan av att det bränner på tungan vilket också kan uppfattas som osläckbar törst. Brist på vissa B-vitaminer kan också skapa munbränna.

184. Drivkraft
Koden för att stärka själva drivkraften till att utvecklas. Styrkan hänger ihop med mitokondriernas hälsa. Det hänger ihop med själva livet. Forskning visar att högre stående liv har utvecklats genom mitokondrier och bakteriers förening. En kod till hjälp för bättre energiflöde i kroppen. Lossar på energiblockeringar i organ.

185. Jag duger
Jag duger handlar om både självkänsla och självförtroende. Att duga för den man är och för det man gör. Det finns alltid en möjlighet till att lära och växa, oavsett vem man är och det handlar om att börja där man står. Försök inte bli något, du är redan tillräcklig. Alla duger utan att vara perfekta. Jag duger är ett möte med sig själv, (ja det är ju alla koderna på olika sätt). Se på i vilka situationer som du tvivlar på att du duger och skapa personliga övertygelser för just det.

186. Jag vill
Koden är till för att be om det du längtar efter, som om du sträcker ut dina händer för att be om hjälp och att du samtidigt tar emot hjälpen. Koden Jag vill är en fysisk handling för att ge uttryck för hjärtats längtan. Koden är också en bön om hjälp att hitta och känna en vilja.

187. Hitta hem
Att hitta hem, eller längta hem är önskan om att hitta hem till sig själv, den vi är utan inre och yttre förbud och föreställningar.

188. Sinnesro
Även om det inte är ett kaos av gamla trauman och emotioner så kan ett inre tjatter pågå som man ibland inte orkar med och som hindrar närvaro i nuet. Koden är en hjälp för ökad Sinnesro.

189. Nöjd
Att känna sig nöjd med sig själv eller det man utfört är viktigt och kan många gånger vara en konst. Det är inte precis det vi får lära oss, utan tvärt om, det kan alltid vara lite bättre eller bli lite bättre. Eller jag kan alltid anstränga mig lite mer. I många kulturer är tävlingar mot andra ett viktigt inslag. Att slappna av, göra ingenting och att slappna av ännu mer i tanke, sinne och handling och samtidigt vara nöjd med det leder också till utveckling. Variation och måttlighet skapar balans och personlig utveckling och medvetandehöjning. Extremer är fanatiskt och skapar motstånd. Extremer är ute efter att bevisa något. Det finns inget att bevisa.

190. Mitt liv
Alla har vi ett liv att leva, vårt eget, ingen annans. Att leva våra liv fullt ut är en utmaning svårare än det mesta eftersom det innehåller våra stora utmaningar som vi kommit hit för. Var och ens utmaning är personlig. En personlig utmaning skall aldrig värderas och jämföras med en annan människas. Allas våra ”Mitt liv” kan bara finnas, upplevas, och levas av en enda människa. Visst är det fantastiskt att vi alla fått den gåvan och möjligheten.

191. Stillhet
Koden Stillhet hjälper till att skapa mer av inre stillhet.

192. Hjälplöshet
Att känna sig hjälplös är att möta sina begränsningar. Bra att veta är att en begränsning inte är statisk. Det är bara en av alla emotioner att möta och uppleva i det ögonblick den visar sig. Var tacksam för allt som ditt inre vill visa dig. Genom att våga se, känna och möta våra inre hinder växer vi som människor. När vi bekänner och upplever hjälplösheten erbjuds ett unikt tillfälle att få en djupare kontakt med det Gudomliga.

193. Släppa taget
Släpp taget! Förlita dig på Gud! Lyssna inåt på ditt hjärta, följ ditt hjärta och allting kommer att ordna sig till ditt bästa.

194. Flyt
Att följa med strömmen betyder inte att följa efter alla andra. Det betyder att följa sin egen inre vägledare. Den inre vägledningen visar sig i form av positiva energier. Ju mer sensitiv man tillåter sig att vara, desto lättare är det att få kontakt med sitt inre, den inre sanningen och när man följer den så får man flyt. Kanske inte direkt, för det kan finnas saker man måste ta sig igenom först, men så fort man gör ett medvetet val om kursförändring så har skutan hamnat i kurs, och när man är på rätt kurs så tar man sig igenom alla stormar.

195. Kravlöshet
Ställer du för höga krav på dig själv? För stora krav förlamar mer än leder framåt. Möt dig själv där du är. Ett sätt att bli medveten om det är att fundera över om du ställer för stora krav på andra. Eller om du upplever att andra människor är idioter. Blanda inte ihop kravlöshet med likgiltighet, för kravlöshet betyder inte att man inte bryr sig. Kravlöshet betyder att vara mer tillåtande och icke dömande i övertygelsen om att alla gör sitt bästa utifrån den medvetenhetsnivå de befinner sig. Det är bra med visioner för att ha en riktning. Det är när man identifierar sig med resultatet som det blir problem, vare sig man är nöjd eller inte. Målet är vägen. Att uppleva nuet, att känna att nu är jag på rätt väg. Att vara nöjd de små stegen åt rätt håll.

196. Nöje
Ett nöje är något man gör för att skapa underhållning för sig själv eller andra. Till skillnad från glädje som kommer inifrån och inte är beroende av en yttre aktivitet. Nöje kan tillfälligt göra oss glada och på gott humör. Koden är till för att läka spärrar för att tillåta sig att göra saker för nöjes skull. Den är också till för att tillåta sig uppleva nöje i vad man än gör där man är låst i ett negativt tänkande.

197. Lättnad
Lättnad är en skön känsla som förhoppningsvis infinner sig efter en hög anspänning. När man klarat något som krävt en stor insats, fysiskt, mental eller känslomässigt är det sunt att känna lättnad. – Jag klarade det! Koden rekommenderas om man inte tillåter sig att uppleva och känna denna lättnad. Andra mer osunda känslor och reaktioner efter en anspänning kan vara tomhet och avsaknad, rastlöshet eller dömande över att man inte gjort tillräckligt bra o.s.v.

198. Nå mina Mål
Den här koden är en ytterligare hjälp att nå sina mål. Be om hjälp, ta små steg i rätt riktning och du är på den väg som bär dig framåt mot din mission.

199. Ansvar
Att ta ansvar för sitt liv innebär att sluta gnälla, uppträda och agera som om det är någon annans fel att livet har motgångar. Att ta ansvar innebär också att ta konsekvenserna av sina handlingar och lära av misstagen.

200. Förväntansfull
Att känna sig förväntansfull är som att känns sig som ett barn på julafton. Det ligger glädje och spänning i luften på ett positivt sätt.

201. Vagusnerven
Koden är till för att lösgöra blockeringar som påverkar Vagusnerven negativt. Vagusnerven är en stor och viktig nerv som går från huvudet ner till magen. Vagusnerven är en viktig del i regleringen av hjärtats frekvens och är den kranialnerv som innerverar största delen av kroppen, från halsen till inälvorna i bukhålan. I buken finns det enteriska nervsystemet som är mag-tarmkanalens nervsystem och är involverad i våra känslor och matspjälkning. Det är därför lätt att förstå att emotioner påverkar matsmältningen exempelvis genom att tillbakahållna blockerade känslor kan ge förstoppning.

202. Samarbete
En kod för att läka eventuella blockeringar kring samarbete. När man gör en kod får man ofta klarhet kring problemet, var uppmärksam och öppen för information inifrån. Som alltid, var öppen för att se vad just du har för motstånd eller svårigheter kring samarbeten.

203. Framåtanda
Framåtanda är det som skapas av driv, lust, nyfikenhet och vilja. Det finns många negativa övertygelser som kan blockera framåtandan.

204. Rädsla
Rädsla sägs ofta vara den känsla som inkluderar alla andra negativa känslor och också vara motsatsen till kärlek. I arbetet med TSC har vi definierat flertalet känslor så som de kan upplevas och det är viktigt för läkning. Alla upplevelser som stänger av oss från kärlek kan betraktas som en rädsla, men kan man sätta andra ord på rädslan som ger en mer precis beskrivning av upplevelsen så kan det vara en annan kod som skall göras än just denna.

205. Pondus
Pondus är att få en högre ställning socialt beträffande inflytande och makt. Den bygger på hierarkier. För att behålla hierarkiska strukturer som inkluderar personliga fördelar, inte enbart byggt på ansvarsfördelning krävs en fasad av pondus som skapas av ett starkt Ego. Ett Ego som arbetar för att sätta sig själv i en bättre dager i jämförelse med andra. Det gör att man möter människor från sinnet istället för från hjärtat. Pondus kräver prestige. Prestigelöshet släpper fram det genuina och öppnar upp för riktiga möten från hjärtat.

206. Ha det bra
En kod för att ha det bra. Det vardagliga fungerar och man känner sig nöjd i det lilla utan dramatiska omsvängningar. Man känner sig till freds med livet.

207. Kollaps
Kollaps innebär en känsla av att luften går ur en. Du har gjort allt och det räckte inte. Kollaps är en fysisk upplevelse av att kroppen inte kan prestera mer. Medan uppgivenhet är en mental upplevelse av att inte förmå mer. Hjälplöshet är en känsla som kommer av att erkänna sina begränsningar.

208. Förmåga
Tvivlar du på din förmåga? Ta hjälp av denna kod samtidigt som du fokuserar på att bli medveten om det bra du gjort. Vilka utmaningar har du tagit dig igenom? Bli medveten om vad du klarat av.

209. Leva din mission
Det är nu dags att du börjar leva din mission. Det räcker inte med att känna till den för att du skall finna livsharmoni. Extra hjälp för att våga, vilja, få och kunna leva Din mission.

210. Koordination
Kod för koordiation och samordning. Hjälp när du inte får ihop det, i det yttre. Det beror på inre ambvivalens. Hjälper också kroppen till bättre motorisk koordination.

211. Mindervärdeskomplex
Att förminska oss själva leder aldrig dit vårt hjärta önskar. Läk orsak till mindervärdeskomplex. Låt ditt hjärta få uttrycka sig.

212. Närhet
Koden för att våga, vilja, få och kunna släppa in en annan människa i hjärtat. Koden är till för att läka tankar och känslor vilka försvårar eller förhindrar fysisk närhet eller känslomässig närhet till andra människor. Närhet är att låta sig beröras på djupet av kärlekens mysterium.

213. Konklusion
Hjälp till att knyta ihop påsen. Förstå sammanhang. Hela sanningen har uppdagats och kan nu smältas.

214. Förnekelse
Vem har förnekat vad? Erkännande är det som behövs för förändring.

215. Agera
När man kommit till insikt är det dags att agera i den riktning man vill att livet skall gå. Det är en ständigt återkommande handling varje dag. Att agera i rätt riktning och att sluta agera i fel riktning.

216. Oskälighet
Vem kräver mer av dig än vad som är skäligt? Vem kräver du mer av än vad som är skäligt? Alla människor har ansvar för sina ord och handlingar. Alla människor har ansvar för att sätta sina gränser. En allmän tendens är att kräva mer av andra än av sig själv. Rannsaka alltid dig själv först.

217. Hålla fokus
När du vet vem du vill bli uppfattad som, vad du vill åstadkomma, vad som är viktigt i ditt liv och vad du värderar, se då till att hålla fokus på målet. Ibland behöver man dela upp ett mål i delmål. Men håll fokus i rätt riktning då kommer du närmare för varje dag.

218. Tydlighet
Var tydlig när du beskriver din önskan så att universum förstår. Var tydlig när du kommunicerar med andra så att missförstånd kan undvikas. Var tydlig inför dig själv med vad som är viktigt i ditt liv, så blir det lättare att hålla fokus på rätt saker för att uppnå ditt mål.

219. Tro på mig själv
Den här koden är för hjälp till mer tro på sig själv. Om inte du kan förändra ditt liv, vem kan då? Vi har alla en egen fri vilja att göra val i varje sekund av våra liv. Ingen förändring till det bättre sker utan din fria vilja om att så skall ske. Att tro på sig själv handlar inte om att man ska klara allting själv, utan om att man har tillit till att man kan förändra sitt liv till det bättre genom att följa sitt hjärta för att skapa det man längtar efter genom att våga utmana sig själv. När man tror på sig själv har man kontakt med den inre kraft som behövs för att man skall göra det som krävs.

220. Stolthet
Stolthet kan vara ett hinder för att höja sin medvetenhet om det innebär att man är för stolt att erkänna sina misstag. Stolthet kan vara en tillgång när man kan stå upp för det goda man representerar. Var stolt över dig själv. Vi har alla anledning över att vara stolta över oss själva. Det stärker oss så vi kan bli ännu bättre.

221. Beslut
Medvetna beslut bör föregå all handling. Oförmåga att fatta beslut beror på inre konflikter. Ta reda på vilka inre konflikter som försvårar ett beslutsfattande. Ibland kan man behöva vänta in rätt tillfälle, mer information eller ett inre lugn. Jäkta inte fram beslut i onödan. Beslut i akuta situationer görs av hjärtat. I andra situationer kan överväganden ingå i processen.

222. Uppmärksamhet
Var medveten om att det du ger uppmärksamhet till, får du mer av. Ge mer uppmärksamhet till det du vill ha mer av. Gör det du vill ha mer av i ditt liv i lagom doser och med känsla av glädje. Allt du är missnöjd med som du vill förändra, får du mer av när du ger negativ känslomässig uppmärksamhet till det som skapar ditt missnöje.

223. Nu räcker det
Har du fått nog? Koden är ännu en hjälp till att sätta ner foten. Främst inför dig själv, det är utifrån dig själv, ditt liv skapas. Nu räcker det är en känsla i solarplexus, som ger en fysisk upplevelse av inre kraft och styrka vilken hjälper dig att göra det du behöver.

224. Kritiserad
Finns det ett mönster i ditt liv av att bli kritiserad? Förändra dina sårade känslor inför det mönstret. Låt inte det förflutna hålla kvar dig i offerkänslan och offerrollen. Goda råd är goda råd och de kan man be om. Kritik är sällan konstruktiv.
Kritik skall ges till den som ber om det. Var vaksam om du själv ger kritik, vem säger att du vet och kan bättre? Det mesta handlar om tycke och smak eller tro om att saker ska vara på ett visst sätt. Var öppen för att ta in nya saker och åsikter. Blir du själv kritiserad så ha i beaktande att det lika gärna kan handla om den som ger kritiken.

225. Jag är den jag är
Koden är till för att skapa känsla och förståelse för att vi är alla dom vi är. Unika personer. Kultur, normer, miljö, religion och olika trosföreställningar försöker få oss till något annat. Det gör att vi tvivlar på vår inre sanning och vägledning. Föräldrar vill gärna styra och påverka barn att bli på ett speciellt sätt, istället för att älska, se och ta emot dem som de är. Gör koden för att läka. Du är den du är, inget annat. Försök inte vara något annat. Endast du och ingen annan kan ta reda på vem just Du är. Förvirrade och vilsna blir vi när våra tankar, känslor ord och handlingar inte är samstämmiga.
När du förlikar dig med att vara den du är. Att du är den du är. Då står du naturligt, avlappnat och okonstlat upp för vad du vill, vad du känner och vad du tycker. Då sänder du ut till andra att acceptera dig som du är.

226. Skörd
Efter sådd och tillväxt kommer skörd. Belöningen för dina insatser. Ta emot Guds gåvor i tacksamhet.

227. Ge plats
Ge plats på alla sätt, fysiskt, känslomässigt och mentalt för att leva ditt liv.

228. Jag vet vad jag vill
Om något poppar upp för att testa dig om du står fast vid din mission så kan du få hjälp av denna kod. Man kan behöva vara envis för att någ sina mål.

229. I rätt tid
Allting händer i rätt tid. Tvivlar du på att rätt tid är nu? Var öppen för att se att rätt tid är nu för ditt nästa steg.

230. Komma till skott
Det ofta svårt att etablera nya vanor då det kräver lite extra av oss. Oavsett hur gamla vi är så är vi alltid nybörjare på det nya. Arbetar man med att höja sin medvetenhet så är det nytt mest hela tiden. Det är en hjärngymnastik utöver det vanliga att förändras.
Den här koden är en hjälp att komma igång med nya vanor då när man känner sig låst och vilsen i hur man går vidare.

231. Mental smärta
Orsaker till lidande är läkt, DNA är omprogrammerat. Amygdala är omprogrammerad. Ändå kvarstår stunder av mentalt lidande. Denna kod kan vara hjälpen vidare. Smärtsamma minnen kan finnas i hela kroppen och påverka tolkning och hjärnans reaktioner.

232. Frigörelse
Frigörelse från värderingar, normer, åsikter, tro, förutfattade meningar och annat som du ”köpt” av andra utan att utvärdera om det stämmer överens med din inre sanning. När det inte gör det, så ligger de i vägen för egna önskningar och mål.

233. Kamratskap
Koden för kamratskap. Var mot andra som du själv vill bli respekterad och bemött, utan att tappa bort dig själv. Ärlighet skapar förtroende och ärlighet tillbaks. Försök inte vara något du inte är.

Skip to toolbar

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close