Koder fria att använda, Swedish

Alla koder är utan ljud. Lyssna till ditt inre.

Koden för att läka det som hindrar dig från att se och leva din mission, din livsuppgift. Vi har alla en speciell uppgift här på jorden. Andligt innebär det ett eget växande och lärande på något sätt, eftersom vi alla är i en ständig process av utveckling. Att bli förkroppsligad är möjligheten att växa andligt genom att du möter dina utmaningar, skaffar nya erfarenheter, höjer din medvetenhet, får nya perspektiv och läker dina sår. Hela mänskligheten är stadd i en evolutionär utvecklingsprocess. Vår mission bestäms redan innan befruktningen. Jämför dig aldrig med en annan människa för då är det lätt att du går vilse på din personliga väg. Din sanning finns i ditt hjärta. Din uppgift är att bli medveten om din mission och att leva den. En mission innebär personlig utveckling i första hand. Fokusera på ditt hjärta och be om hjälp till klarhet.

Karman påverkar oss starkt i våra liv och är som ett kollektivt undermedvetande. De påverkar sinnet och det påverkar våra värderingar, tankar och jämförelser. Vårt undermedvetna är präglat av historiens släktfejder, krig, slaveri, rasism och liknande. Det är historien av det negativa undermedvetna i form av skadliga övertygelser vilka styr våra liv undermedvetet ända till vi omvärderat. Ifrågasätt dina värderingar och åsikter. Är det något du lärt av andra, eller är det ditt hjärta som talar?

Konception omfattar perioden från att föräldrarna beslutar sig för att skaffa barn fram till andra fostermånaden. Detta är en känslig period för hur vi kommer uppleva oss själva här på jorden. Huruvida vi var planerade och efterlängtade. Om vi var välkomna som vi är eller om det ställdes förväntningar på kön, framtida profession m.m. Ett foster är medvetet om föräldrarnas inställning till fostret, syskon och andra. Även konflikter, tankar, spänningar och oro hos mamman kan stressa fostret. På ett högre plan väljer vi våra föräldrar. Vi ät här på jorden för att utvecklas och utmaningar ingår i konceptet för fysiskt liv.

Denna kod representerar nästan hela fosterperioden. Från andra fostermånaden fram till födelsen och är mycket viktig att läka. Många har upplevat mer eller mindre stress som foster. Ett foster känner och upplever saker som det inte kan förstå. Också missförstånd och misstolkningar kan uppstå som kvarstår i det undermedvetna som skadliga cellminnen. Stress, oro och förväntningar om kön till exempel påverkar fostret negativt. Likaså om man inte varit planerad (även om det alltid finns en andlig plan) Alkohol, droger och andra gifter som modern får in i sin kropp påverkar fostret starkt och kan skapa senare flyktbeteende och känslor av att ständigt känna sig hotad till livet och att inte kunna komma undan hot. En yttre stress kan skapa permanent fruktan och paralys. Det finns dock lösningar. Se kod nr. 7.

Födelsen är en utmaning och stor förändring. Den fysiska kroppen är det vi vanligtvis betraktar som oss själva, tillsammans med våra känslor och tankar. Obalanser når sist till den fysiska kroppen med symtom och det är därför man med alternativmedicinska metoder kan hitta obalanser som man inom skolmedicin ännu inte kan identifiera.
I och med födelsen börjar resan som upplevs som separation och avvisning från modern. Födelsen är mycket påfrestande för ett foster, men ger också ett driv att senare klara av saker. Födelsen är livets första stora utmaning. Stundtals kämpar man, stundtals ger man upp. Komplikationer kan uppkomma som navelsträngen runt halsen, syrebrist och andra oroligheter runt omkring som också lämna negativa spår.

Genom våra sinnen (inte att förväxlas med Sinnet – mindet, intellektet, tankarna) upplever vi omvärlden och oss själva. De första sinnesintrycken är mycket viktiga då de kommer att fungera som referens för fortsatt tolkning av vår omgivning och av livet på jorden. Vilka kommentarer fick du, hur blev din första beröring från en annan människa, hur upplevde du det första ljuset och vilka ljud möttes du av? Vad hände de första sex timmarna i ditt liv? Blev du bortförd från dina föräldrar? Vilka stressfaktorer påverkade just dig?

Den här koden är till för att hjälpa Fruktan-paralysreflexen att integreras och därmed släppa greppet om skräckfyllda upplevelser från fosterliv eller tidigare liv. FPR är en primitiv spädbarnsreflex som uppkommer i femte fosterveckan. Den skall sedan integreras i 12:e fosterveckan. Om den kvarstår kan den ge mentala blockeringar och hämningar som till exempel talsvårigheter av olika grad. Den kan ge starka paralysreaktioner i akuta livshotande situationer, eller situationer som kroppen tolkar som livshotande. Den behöver inte ses och förstås av andra som något ”fel” utan kan räcka med en egen känsla av att man inte får orden ur munnen. En ointegrerad reflex ger nackspänningar och spänningar i psoasmuskeln. Har man reflexen så ligger den också till hinder för att integrera andra spädbarnsreflexer.

Skam är förmodligen den största orsaken till att vi håller oss tillbaka i livet. Ett vanligt uttryck är, speciellt bland ungdomar att något är skämmigt. Skammen gör oss blyga och generade. Skammen gör att vi undviker både roliga och utmanande upplevelser i livet, den kan hindra oss från att växa som individer. Skammen är oerhört jobbig att känna och bejaka och de flesta gör därför omedvetet vad som helst för att slippa uppleva den. Skammen handlar om vår självkänsla över bristande övertygelser för rätten att leva, ta plats, sticka ut, säga ifrån eller lysa av glädje. Skam är en stark orsak till drogberoende, andra självskadebeteenden och missbruk på grund av att skam känner man över den man är. När vi skrattar åt andras misstag eller tillkortakommanden beror det på vår egen skam. Skammen leder till känslor av självförakt och självhat och därför är den spontana automatiska reaktionen självförnekelse.  Skammen uppkommer hos oss som barn när omgivningen kränker, kritiserar, förminskar, begränsar och överskrider gränser. Kritisera inte barn för deras utseende, men stoppa dåligt beteende genom att vara en god förebild och kärleksfullt lyfta bort dom från ett dåligt beteende så att det avbryts.

Spädbarnsperioden är viktig för den fysiska utvecklingen av kroppens motorik. Det är den period då de flesta spädbarnsreflexer integreras och andra reflexer utvecklas, som till exempel gångreflexen. Ett spädbarn behöver träna för sig själv på golvet varje dag. Det sker reflexmässigt med upprepande av rörelser. Att vagga barn bidrar till en god integrering. Energimässigt är barnet på ett andligt plan medveten om vad som händer i familjen. Barn är väldigt känsliga för energier och energiförändringar. Barn känner av energier för sanning, lögn, närvaro, frånvaro och rädsla. Förr trodde man att barn var mindre känsliga än vuxna. På sätt och vis kan man säga att det är precis tvärt om. De har inte hunnit lära sig stänga av och skydda sig från negativa energier. De lever med öppet hjärta och ett outvecklat nervsystem, samtidigt som de är i ett underläge på grund av sitt beroende för fysisk överlevnad därför är gott bemötande och goda förebilder ovärderligt för barns framtid.

Denna period är också mycket viktig för att grundlägga en inre trygghet hos barnet. Barn har förmågan att misstolka sin omgivning och dra egna slutsatser när de inte förstår omgivningens negativa beteende, skuldbeläggande, skambeläggande, kritiserande eller ironiserande. Ett vanligt sätt att kränka barn är att inte respektera och acceptera deras känslor eller gränser. Barnet är mycket påverkbart för intryck, åsikter och normer. Barn känner av oärlighet och blir förvirrade när de hör en sak och energimässigt känner något annat. Det påverkar till vilsenhet och misstro till sin inre vägledning. Hjärnan är under utveckling och sinnesintrycken skapar barnets sanning. Som förälder är det lätt att gå i fällan att fokusera på regler och normer, istället för att stötta barnet till att utforska omvärlden och göra egna erfarenheter genom lek. Misstag är att påverka och forma hur vi vill att våra barn skall vara, vad de ska utbilda sig till och vad de skall arbeta med och tycka i olika situationer. Ur det andliga perspektivet separerar fokuseringen på det intellektuella barnets kontakt med sin egen inre vägledning. Barnet tvingas lära sig tänka ut allt, istället för att ledas av glädje, intuition och hjärta. När barns känslo-uttryck undertrycks lagras de som spänningar i kroppen. Den känslor som barn inte tillåts uttrycka kan explodera okontrollerat senare.

Skip to toolbar

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close